Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL – “Hos Oss”

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Motivasjon for tiltaket er å motvirke isolasjon blant ungdom. Mange unge sliter med å sosialisere seg etter koronapandemien og sitter derfor mye hjemme og er ensomme. I en rapport fra Røde Kors sommeren 2021 sier 7 av 10 ungdommer at de er ensomme. Link: https://www.rodekors.no/aktuelt/2021/psykt-ensom/ I følge SSB er en positiv trend med nedgang i antall unge utenfor jobb og utdannning brutt i 2021. Pandemien får skylden. Link: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/sysselsetting/statistikk/tilknytning-til-arbeid-utdanning-og-velferdsordninger/artikler/trenden-er-brutt–flere-unge-utenfor-i-2020 Lokalt i hjemkommunen Tysvær vises det til siste ungdata undersøkelse fra 2022 (www.ungdata.no) hvor 15% av ungdomsskoleelevene føler seg ganske mye plaget av ensomhet. Jenter er overrepresentert og tallet er noe over landsgjennomsnittet. Isolasjon som følge av ensomhet gir en økt risiko for fysiske og psykiske helseplager. Om det ikke blir motvirket vil det bli en byrde både for den det gjelder og for samfunnet. Tiltaket går på at Skjold IL skal tilby arbeidstrening for ungdommer der de skal bidra til å skape aktivitet for barn og unge. Titaket hjelper dermed unge inn i arbeidslivet samt at de er med å skaper møteplasser og meningsfylte aktiviteter for andre unge.

Aktivitet/tiltak/metode

Hva: Ansette 2 ungdommer i alderen 16-19 år i prosjektstilling over 1,5 år Når: 2 ungdommer, 2 kvelder i uken, 4 timer (eks klokken 17-21) Oppgave: Planlegge og gjennomføre lavterskel aktiviteter for barn og unge i og rundt Skjold ILs allbrukshall. Eksempler: – Allidrett for barn mellom 3 og 8 år (sammen med voksne) – Åpen hall arrangement for barn og unge på kveldstid og/eller i helger – Håndballtrener/Innebandytrener – PT-timer i styrkerommet – Barnedisco i sosialrommet – Turer i nærområdet – Annet Ungdommene som ansettes i prosjektstilling skal selv være med å definere form og innhold på aktivitetene de skal være med å arrangere. I tillegg vil ungdommene være en god ressurs i å forbedre klubbens kunnskap og metoder for bruk av sosiale medier for å promotere aktivitet i regi av klubben. 50% av søknadsbeløpet skal brukes til avlønning og 50% skal brukes til aktivitet. Kostnader forbundet med aktivitet kan være PCer og annen kontorrekvisita til ungdommene, kostnader for tilpasning av kontorlokaler, materiell til planlegging og gjennomføring av aktiviteter, for eksempel musikkanlegg, røykmaskin, etc. Rekruttering og planlegging av aktiviteter: Prosjektgruppen ved Skjold IL og Tysvær Frivillighetssentral vil samarbeide om rekruttering av ungdommer inn i prosjektet. Det kan gjerne være ungdommer som er falt litt utenfor som behøver hjelp til å kunne bidra meningsfylt i samfunnet. Aktivitetene som skal gjennomføres vil i utgangspunktet være basert på Skjold ILs ønske og aktivitetsprofil, men også her vil aktiviteter kunne planlegges ut fra Frivillighetssentralens oversikt over behov for å etablere sosiale samlingsplasser for barn og ungdom i kommunen. Oppfølging: To voksne personer med god kjennskap til klubb og hall skal bidra til å følge opp ungdommene og som de kan ta kontakt med ved behov. Det planlegges for en kvartalsvis evaluering av prosjektgruppen hvordan tiltaket fungerer i praksis for å kunne tilpasse/optimalisere virkningen av tiltaket.

Antall deltakere

200

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Tilgang på arbeidsplasser for unge mennesker er begrenset. Tiltaket vil bidra til at to eller flere unge i alderen 16-19 år får prøve seg i arbeidslivet. Det at arbeidet de får utføre inkluderer kontakt og omsorg for andre barn og unge gir en tilleggsdimensjon som kan være positivt på en cv. Arbeidstrening i trygge rammer gir mestringsfølelse og økt selvtillit som igjen vil ha en positiv effekt på det sosiale liv for den/de det gjelder. Tiltaket vil også ha en positiv effekt på de barn og unge aktivitetene er planlagt for. Det er en trend i samfunnet at unge ønsker å drive med uorganisert aktivitet i stedet for organiserte lagidretter som håndball og fotball. Eksempel på det er at mange unge skaffer seg abonnement på treningsenter og bruker dette som en sosial arena mer enn å drive strukturert trening. Tiltaket vil bidra til at det etableres en arena der barn og unge får anledning til å møtes og drive fysisk fostring gjennom delvis uorganisert aktivitet, eksempelvis åpen hall. Et Åpent Hall arrangement vil tilby tilgang til Skjoldhallen der en kan spille fotball, håndball, volleyball, innebandy, badminton, aerobic, cross fit eller hva de måtte ønske. Samtidig kan foajeen i hallen brukes som et møtested der de unge kan “henge” mellom øktene eller med de som ikke vil drive med fysisk aktivitet. Tiltaket vil i så måte bidra til bedre fysisk og psykisk helse blant barn og unge i nedlagsfeltet for disse aktivitetene.

Plan for gjennomføring

Første fase, 2 måneder – Ansettelse og forberedelser: – Lage arbeidsbeskrivelse og plan for ungdommene samt plan for mentoroppfølging – Annonsere prosjektstilling, gjennomføre intervjuer og ansette 2-4 ungdommer i prosjektstilling, ca 20% – Gjøre nødvendige innkjøp for gjennomføring av tiltaket Andre fase, 3 måneder – Opplæring: – Gjennomføre oppgaver i henhold til arbeidsplan med tett mentoroppfølging – Gjennomføre nødvendig kursing (feks trenerkurs, dommerkurs, adminkurs, etc) Tredje fase, 1 år – Selvstendig arbeid – Gjennomføre oppgaver i henhold til arbeidsplan med mentor som kontaktperson ved behov – Kvartalsvis evaluering gjennom medarbeidersamtale – Justering av arbeidsoppgaver ved behov Fjerde og siste fase, 1 måned – Evaluering – Gjennomføre evaluering av prosjektet i prosjektgruppen – Beslutte videreføring og evt. tilpasning av prosjektet

Prosjektleder

Rune Baustad

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Aktivitet av og for ungdom i Skjold IL – “Hos Oss”
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2023: kr 150 000, 2024: kr 250 000
Startdato
15.08.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring