Aktiviteter for enslige, mindreårige flyktninger i Asker

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Asker kommune har ansvaret for 93 enslige mindreårige asylsøkere. Det er et mål at ungdommene skal oppleve meningsfull fritid sammen med andre ungdommer. Asker Aliens vil sammen med Asker kommune Intro Ung-programmet gi ungdommene et lavterskel aktivitetstilbud 2-4 timer i uken, også i feriene. Utover folkehelseperspektivet vil aktivitetene fremme idrettsglede og mestring, og være et verktøy for å lære å samarbeide og sosialt samspill. Aller først må de fleste bygge opp et grunnleggende mestringsnivå innen idrett og aktiviteter. De må også lære om den norske aktivitetskulturen.

Målsetting

Målet er at ungdommene skal oppleve meningsfull fritid sammen med andre ungdommer. Asker Aliens og Intro Ung ser hvor ivrige de er etter å lære og delta. Aller først må ungdommene bygge opp et grunnleggende mestringsnivå innen idrett og aktiviteter. Sosialt samspill er en viktig del av dette.

Målgruppe

Primærgruppen er enslige, mindreårige asylsøkere i Asker kommune. Det er hovedsaklig gutter i alderen er fra 15 til 23 år.

Antall personer i målgruppen

93

Beskrivelse av gjennomføring

2-4 timer i uken vil alle 93 enslige mindreårige asylsøkerne få tilbud om et lavterskel aktivitetstilbud, også i feriene. Asker kommune ved Intro ung vil stille med transportmidler og utstyr, mens Asker Aliens ressurs vil gjennomføre aktivitetene. Vi vil lage et årshjul med ulike aktiviteter slik at ungdommen er innom flere, eksempelvis basketball, fotball, volleyball, styrke, parkour, stretching. Hver periode starter med en introduksjon til idretten, innsyn i – og utprøving av aktiviteten. Hver periode avsluttes med en miniturnering eller “avslutning” på aktiviteten. Man kan godt vende tilbake til samme aktivitet senere. Årshjulet vil revideres underveis etter innspill fra brukerne. Dette sikrer god opplevelse av medvirkning. Det viktigste ved aktivitetene er at de er lystbetont og fremmer mestringsfølelse, bygger samhold, samarbeid, sosiale forståelse og kondisjon. Filosofiske dialoger ledet av førstelektor Guro Hansen Helskog fra USN vil bli brukt som ledd i en aksjonslærings- og aksjonsforskningsprosess der utviklingen i prosjektet følges fra start til slutt. Målet er at aktivitetslederne og deltakerne skal lære av hverandres refleksjoner. Data skal samles inn, analyseres og formidles gjennom forskningspublikasjoner.

Fremdriftsplan

August: Planlegging og forberedelser. Sept-ut juli: Ukentlige aktiviteter, også i feriene. I september, desember, mars og juni inviteres aktivitetsledere fra Asker kommune og Asker Aliens, samt utvalgte ungdom til 3-4 heldagssamlinger innen filosofisk dialogprosess . Evaluering skjer kvantitativt hvert kvartal Juli: Data fra samlinger og aktiviteter analyseres og danner grunnlag for vitenskaplige publikasjoner.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

2022-09-10 Asker Aliens_EMA prosjekt_sluttrapport.docx .pdf

Prosjektleder/forsker

Vigdis Hvaal

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Aktiviteter for enslige, mindreårige flyktninger i Asker
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2021: kr 385 000
Startdato
01.08.2021
Sluttdato
20.06.2023
Status
Avsluttet