Aktivitetsleir – funksjonshemmede

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunnen for prosjektet var at barn og unge i alderen 10-18 år med syns- og bevegelseshemminger i Nord-Norge skulle få tilbu

Bakgrunnen for prosjektet var at barn og unge i alderen 10-18 år med syns- og bevegelseshemminger i Nord-Norge skulle få tilbud om aktivitetsleirer. Det arrangeres idrettsleire og andre typer leirer for funksjonsfriske barn og unge – mens de funksjonshemmede kommer i skyggen av dette. Funksjonshemmede vil ha et like stort behov for og glede av å delta på slike arrangementer. De leirer som arrangeres for funksjonshemmede barn i dag er på Øst- og Sørlandet, hvor få deltakere fra Nord-Norge er med. På slike leirer vil deltakerne stifte bekjentskap med ulike aktiviteter innen idrett og friluftsliv både vinter og sommer. Leirene kan bidra til at deltakerne får større bevegelseserfaring, og at de finner glede ved fysisk aktivitet og blir mer fysisk aktiv.

 

Gjennom Helse og Rehabilitering fikk Troms Idrettskrets i 2001 bevilget midler til å skape aktivitetstilbud og miljøer innen idrett for funksjonshemmede i Troms. Dette besto av ulike aktivitetssamlinger for funksjonshemmede og kompetansehevende kurs for trenere/instruktører i idrettslagene. Det ble bestemt at den ene av aktivitetssamlingene skulle være en aktivitetsleir for syns- og bevegelesehemmede barn. Denne leiren ble en suksess – og i 2002 og 2003 ble det arrangert to nye aktivitetsleirer, en vinterleir og en sommerleir. Etter fem vellykkede aktivitetsleirer var det tydelig at aktivitetsleire bør bli et fast årlig arrangement i årene framover. Det ble derfor søkt om midler fra Helse og Rehabilitering for å arrangere aktivitetsleir for barn og unge med funksjonshemminger i 2004.

 

Leiren ble arrangert 6.-10. september 04 på Bardufosstun kurs- og treningssenter i indre Troms. Ulike særkretser, andre samarbeidspartnere og ressurspersoner bidro med faglig kompetanse til aktivitetene. De lagde gode opplegg for deltakerne, viste stor interesse og engasjement, og utførte en meget bra jobb. Vi hadde også et godt samarbeid med synspedagogtjenesten i Nord-Norge, som bidro både under planleggingen og gjennomføringen av leiren. Det var også et mål å gi en oppfølging av deltakere fra Troms i etterkant av leiren. Dette for å prøve å legge til rette for at de kunne drive med den aktiviteten/idretten de fattet inntresse for på leiren i sitt eget nærmiljø.

 

Tilbakemeldingene fra deltakerne som var med på leirene var udelt positive. Å delta på aktiviteter som var tilpasset deltakernes behov førte til at deltakerne fikk positive opplevelser med det å være i fysisk aktivitet. Mange fikk prøve aktiviteter/idretter som de fikk lyst til å drive videre med. Dessverre var det forhold som gjorde at det ikke ble en god nok oppfølging av deltakerne i etterkant, men vi ser at behovet for tiltak som dette er tilstede, og Troms Idrettskrets ønsker å videreføre tiltaket til å bli et årlig arrangement i tiden framover.

Prosjektleder/forsker

Ellen Rydningen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2003)
Prosjektnavn
Aktivitetsleir – funksjonshemmede
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2004: kr 110 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2004
Status
Avsluttet