Aktivitør og barneaktiviteter

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet

I Lenvik kommune er det begrensede ressurser satt inn på integreringstiltak, noe som går ut over asylsøker- og flyktningbarn. Denne gruppen befinner seg i en sårbar og utsatt situasjon i livet, fordi de fleste kommer fra land rammet av krig og konflikt.
Redd Barna og Lenvik Frivilligsentral arbeider aktivt i lokalsamfunnet for integrering og inkludering. Vi jobber kontinuerlig med å tilrettelegge for at retten til lek og fritid skal oppfylles på lik linje med andre barn, slik at barna får en meningsfull og trygg tilværelse. I lokalsamfunnet ser vi det som helt avgjørende for en vellykket integrering at norske barn også er inkludert i aktivitetene.
På bakgrunn av dette ble barneaktivitetene ved Fargerik kafé i Finnsnes opprettet som et tilleggstilbud til våre internasjonale og norske gjester. Barna aktiviseres i dag av frivillige og blir gjennom aktivitet kjent med barn fra en rekke forskjellige land – også Norge. De frivillige prøver gjennom tilrettelegging av aktiviteter

å skape gode og trygge rammer for barna, noe som igjen fører til mestringsfølelse og forbedret livskvalitet.
I tillegg er kontinuitet i aktivitetene viktig for at barna skal trives og få mest mulig ut av aktivitetene. Dessverre er dette vanskelig å sikre når aktivitetene drives av frivillige. For å sikre kontinuitet og økt kvalitet på aktivitetene er det behov for en barnefaglig kvalifisert person som kan vie en fast del av sin tid til planlegging og gjennomføring av aktiviteter med barna. Det er for eksempel et ønske om at barna skal kunne vise frem det de lærer under aktivitetene gjennom en forestilling eller utstilling og dette krever planlegging sammen med barna og koordinering.2. Målsetningen med tiltaket er:

1. å aktivisere barn av ulik etnisk opprinnelse i aktiviteter som bidrar til økt livskvalitet.
2. å legge til rette for aktiviteter der barna kan uttrykke følelser gjennom sitt arbeide. Dette er en form for terapi for traumatiserte barn. Det kan være aktiviteter som maling, tegning, dans og drama.


3. Målgrupper:
– Asylsøkerbarn i Finnsnes
– Norske barn og flyktningbarn fra lokalmiljøet


4. Beskrivelse av gjennomføring

I åpningstiden fra kl. 18 til 22 på kvelden har kaféen en barneavdeling der frivillige aktiviserer barna. Barna disponerer eget rom på 51.8 m2, vegg i vegg med kaféen. Her har de tilbud om å se film, male, tegne, lage mat, spille spill, dans, sang og drama. Vi ønsker nå å søke midler til et pilotprosjekt der vi kan få inn en person med kunnskap og erfaring fra

arbeid med musikk, dans, drama, slik at aktivitetene for barna blir mer strukturerte og kan i samarbeid med barna munne ut i en forestilling som kan settes opp på kaféen med foreldre og lokalsamfunnet som tilskuere.
For å kunne heve kvaliteten på aktivitetene for barna som kommer på Fargerik kafé og sette sammen en forestilling

trengs det en person som kan

følge opp barna, samt planlegge og gjennomføre aktiviteter med andre frivillige som hjelpere.

5. Prosjektets betydning

En langsiktig målsetning er at dette tiltaket skal bidra til å fremme barnas skapertrang og kreativitet gjennom følelser, sanselighet og kroppslighet i samspill med den kognitive utvikling. Lykkes vi med det, lykkes vi også med å frigjøre noe av potensialet i det enkelte barnet, og barnet blir i større grad et levende og trygt barn, som igjen får samfunnsmessig positive ringvirkninger: Den fysiske og psykiske helse styrkes.

6. Framdriftsplan

Vi søker om en prøveperiode på et år fra 1.januar 2013. Prosjektet forventes å vare ut over prosjektperioden. Videreføring av prosjektet anses som svært viktig for målgruppen vår, derfor vil prosjektet prioriteres i framtiden. Vi ser for oss at kommunen etter hvert er med på å finansiere tiltaket, slik at det kan utvikles videre.
Tiltaket forutsetter aktiviteter for barna hver fredag, og framdriften vil være avhengig av ulike opplegg/aktiviteter og varighet på disse. Aktivitetene vil planlegges av prosjektgruppa i samarbeid med

ansvarlig for barneaktivitetene. Mot slutten av prosjektperioden vil det settes opp en forestilling der barna kan vise frem hva de har lært og laget.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Barneteater høst 2013 vår 2014.pdf

Prosjektleder/forsker

Tommy Myklebust

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Aktivitør og barneaktiviteter
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Lenvik Frivilligsentral
Beløp Bevilget
2013: kr 131 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
01.04.2014
Status
Avsluttet