Akustisk mønsterklasserom

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Støy, bråk og uro i skolen fører til mistrivsel og i verste fall utstøting. HiST har fått HR midler til et 3 års utviklingsprosjekt for evaluering av nytten av lydutjevningsanlegg (desentralisert høyttaleranlegg) i klasserom. Slike er økende grad i bruk her i landet og har følgende dokumenterte effekter (USA): – Forbedrede faglige prestasjoner.
– Mindre bråk i klassen
– Lavere støynivå og kortere tid til å komme til ro
– Færre forstyrrelser og økt konsentrasjon
– Redusert stemmebelastning hos læreren.
– Redusert antall elever med spesialundervisning
Det vil være av stor verdi for lanseringen av lydutjevningsanlegg i Norge at vi har god dokumentasjon av akustiske forhold og bakgrunnsstøynivå, men denne aktiviteten dekkes ikke av det pågående prosjektet.

2. Prosjektets målsetting
Prosjektet vil kartlegge og måle elevgenerert bakgrunnsstøy i undervisningssituasjoner og søke å identifisere faktorer som anses som utslagsgivende for støyen. I de samme situasjonene vil vi også måle etterklangstid og bakgrunnsstøy fra faste installasjoner og evt. eksterne støykilder. Konkret vil vi beskrive dette på følgende måte:

Resultatmål
? Framskaffe grunnlagskunnskap for akustisk tilrettelegging i undervisningen og beskrivelsen av et ?akustisk mønsterklasserom?
? Få verdifull bakgrunnsinformasjon ved vurdering av behovet for lydutjevningssystemer og stemmeforsterkningsanlegg.
? Publisere resultat i vitenskapelig artikkel med såkalt refereeordning

Effektmål
? Forebygge utstøting i skolen
? Forebygge utslitte lærerstemmer
? Fremme universell utforming ved at prosjektet vil komme alle tilgode
? Grunnlag for å vurdere om dagens krav (NS 8175) er tilfredsstillende
? Erfaring i arbeidsformer som innebærer å bruke studentarbeider i større vitenskapelige prosjekt

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er stor og bredt sammensatt og omfattes av først og fremst av grupper som faller ut når forholdet mellom talesignal og bakgrunnsstøynivå minker.

? Barn som lett lar seg distrahere (eks. barn med konsentrasjonsvansker, ADHD etc.)
? Hørselshemmede og barn som av språklige grunner er utsatte (auditivt svake, innvandrere og fremmedspråklige etc.)
? Barn med spesifikke auditive forstyrrelser, (C)APD
? I tillegg til dette vil målgruppen være lærere som opplever store stemmebelastninger i undervisningen.

4. Prosjektets innhold og betydning
Vårt prosjekt er et større kartleggingsprosjekt. med en mer omfattende innsamling av data. En slik undersøkelse kan også gi verdifull metodisk bakgrunn ved andre lignende kartlegginger.

For målgruppen
? Bidra til å utjevne forskjeller mellom godt fungerende og utsatte grupper elever
? Bidra til å utjevne hemmende ulikheter og forutsetninger i lærernes stemmer
? Framskaffe pålitelige grunnlagsdata på overordnet nivå som utgangspunkt for videre analyse og tiltak
? Fokusere på støy, noe som vil øke oppmerksomheten omkring problemet.

For samfunnet
? Formidlingen av resultater fra undersøkelsen vil kunne bidra til å øke oppmerksomheten rundt problemområdet.
? Bidra til initiering av nye tiltak for å begrense elevgenerert bakgrunnsstøy.
? Gi grunnlag for en vurdering av eksisterende standard NS 8175 for lydforhold i skoler.
? Spredning av funn gjennom PPT og det spesialpedagogiske støttesystemet.
? Samarbeid på nordisk nivå med miljø i Lund/Skåne med fokusområder.

Overføringsverdi
? Resultatene vil gi indikasjoner for grunnskolen på landsplan.
? Samarbeid på nordisk nivå

5. Framdriftsplan
Forhåndsarbeidet gjør at prosjektets datainnsamlingsdel vanskelig kan gjennomføres ved hjelp av studenter i ett kort vårsemester. For å dra full nytte av innsamlede data og kunne benytte disse i en flertrinnsprosess for å sikre kvaliteten, vil det være mest hensiktsmessig å gjennomføre prosjektet innenfor et 2 års forløp med start 1. januar 2009 og avslutning høsten 2010. Studentarbeidene vil være deler som utgjør databidrag til prosjektet og vi må påregne noe ekstra arbeid for sammenfatning av dette i etterkant av studentarbeidene.
2009 Litteraturstudier, intervju, prosjektorganisering, lydmåling.
2010 Lydmåling, rapportering, publisering.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2008_3_0103.pdf

Sluttrapportsammendrag

BAKGRUNN: Støy og uro i skolen har stor samfunnsmessig oppmerksomhet. Stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Jon Jæger Gåsvatn og Åse M. Schimdt skrev i 2006-2007 et representantforslag (dokument nr. 8:113) angående bekjemping av uro og disiplinproblemer i den norske skolen. Et læringsmiljø er en kompleks situasjon som påvirkes av mange faktorer. Gode lydforhold og bruk av lydutjevningsanlegg har i andre land vist god effekt både på læringsmiljø og læringsutbytte. Tiltakene kommer særlig til nytte for språklig og atferdsmessig utsatte elevgrupper (Stikkord: Hørselstap, ikke undervisning på morsmålet, kognitivt svake og lett distraherbare elever).
MÅL: Prosjektets målsetting var å kartlegge akustikk i klasserom og deretter prøve ut lydutjevningsanlegg og initiere en start på mer universell bruk av lydutjevningsanlegg i klasserom på linje med praksis i USA og Australia. I tillegg skulle det utvikles et evalueringsverktøy for å måle effekten av lydutjevningsanlegg.
GJENNOMFØRING: «Akustisk mønsterklasserom», som ble slått sammen med prosjektet «Høyttaleranlegg i klasserom» (p.nr. 2006/3/111), ble ferdigstilt i juli 2012 etter å ha blitt gjennomført i flere bolker med blant annet tre bacheloroppgaver fra 2007 og 2009. I løpet av høsten og vinteren 2011 ble akustikken i klasserommet til en 4.klasse ved Skogn barne- og ungdomsskole og 5. klassen ved Hovin skole og barnehage målt. Deretter ble det i januar 2012 montert lydutjevningsanlegg i disse klasserommene. Etter noen måneder med utprøving, ble det utdelt et spørreskjema til både elever og lærere for å evaluere effekten av anlegget.
RESULTAT: Akustikkmålingene viste at ingen av skolene lå innenfor både grenseverdiene for etterklangstid og bakgrunnsstøy hentet fra NS8175. Resultatet fra spørreskjemaene viste at både elever og lærere opplevde at elevene hørte bedre når anlegget var på og både elever og lærere ville beholde anlegget i klasserommet. OPPFØLGING: Det er søkt om midler for videreføring av dette prosjektet der et bredt fagfelt er invitert til å delta. Videreføringen vil bestå i lansering av en kvalitetssikret implementering av lydutjevning i skolen

Prosjektleder/forsker

Arne Vik

Detaljer
Program
Rehabilitering (2008)
Prosjektnavn
Akustisk mønsterklasserom
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Beløp Bevilget
2009: kr 407 000, 2010: kr 262 000
Startdato
01.01.2009
Sluttdato
30.06.2012
Status
Avsluttet