Aldring og sansetap

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Syn og hørsel hos eldre” (www.sansetap.no) er et nettsted om aldersrelaterte syns – og hørselsvansker som er utviklet av Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter i samarbeid med InterMedia, Universitetet i Oslo. InterMedia er ansvarlig for web-design, pedagogisk-design og det audiovisuelle materialet. ”Syn og hørsel hos eldre” er en samling av informasjons- og opplæringsmateriale med fokus på konsekvenser og mulige tiltak. Prosjektet er finansiert av Helse og Rehabilitering og Hørselshemmedes Landsforbund er søkerinstans.

 

Målet med prosjektet har vært å samle, utvikle og presentere informasjon om aldersrelaterte syns – og hørselsvansker, funksjonelle konsekvenser og vise hvordan tiltak og hjelpemidler kan være nyttige for å redusere de problemer som ellers lett oppstår. Det har blitt lagt vekt på å formidle materialet i en slik form at det kan skape interesse og engasjement på et fagfelt som ellers antas å ha relativt lite oppmerksomhet innen eldreomsorgen og i samfunnet for øvrig. Personer med syns – og/eller hørselshemming har gjennom videoopptak bidratt med egne historier og belyser på denne måten både generell problematikk og gir eksempler på løsningsalternativer på sentrale problemområder i dagliglivet.

 

Nettstedet som er basert på både tekst og video, er universelt utformet for at tilgjengeligheten skal være best mulig. Det er laget på en plattform som tilfredsstiller kravene til W3C Web Content Accessibility Guidelines 1.0. Videoene er tolket på tegnspråk og har undertekster. Dialogen og beskrivelse av hendelsesforløpet i videoene finnes som ren tekst og som lydfiler. Deler av materialet vil også bli tilgjengelig på DVD. Regionsenteret for døvblinde, Skådalen kompetansesenter, vil stå ansvarlig for å nedsette en redaksjonsgruppe som skal ha ansvaret for å vedlikeholde og oppdatere nettsiden. Gruppen vil også koordinere arbeidet med faglig utvikling av nettstedet.


 

Vedlegg og sluttprodukter: DVD. Deler av materialet til bruk i opplæringssammenheng som planlegges distribuert til alle interesseorganisasjoner, Hjelpemiddelsentralene, kommunale enheter, undervisningssykehjem og for øvrig gjennom det nasjonale kompetansesystemet for døvblinde.

Prosjektleder/forsker

Else Marie Svingen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2005)
Prosjektnavn
Aldring og sansetap
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Regionsenter for døvblinde, Skådalen kompetansesenter
Beløp Bevilget
2006: kr 600 000, 2007: kr 365 000
Startdato
01.03.2006
Sluttdato
01.11.2008
Status
Avsluttet