Alle med!

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Stoppen SK tok på seg et ansvar med å inkludere flyktninger, særlig enslige mindreårige. Vi så at ved å bruke ressurser på dette, klarte vi å bidra til at ungdommer, uten fritidstilbud, ble inkludert og inkludert i fotballen. Vi har også skapt et eget FFUlag der deltagerne har ulike funksjonsnedsettelser. Vi ser at det er mulig å nå målene ved å jobbe systematisk og godt, og på denne måten utgjøre en stor forskjell på det enkelte mennesket. Nå ønsker vi å utvide enda mer. På denne måten ønsker vi å nå alle, uansett styrker eller svakheter de måtte ha med seg til oss.

Målsetting for prosjektet

1. Gi flere barn og unge i Lier kommune mulighet for å drive fysisk aktivitet 2. Skape et godt system, i samarbeid med Lier kommune, som bidrar til at vi klarer å fange opp denne gruppen i større grad enn vi gjør i dag. 3. Skape gode rutiner i klubben, som sikrer at alle barn og unge har det trygt

Målgruppe

Alle barn mellom 6 og 18 år

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Stoppen SK ønsker å tilsette en inkluderingsansvarlig i klubben som skal arbeide aktivt og bredt med dette. Utviklingsansvarlig skal samarbeide tett med Lier kommune, særlig kultur og fritid, NAV og Flyktningtjenesten. Det skal videre bygges opp en ressursgruppe i kommunen som inneholder ulike idrettslag, i tillegg til representanter på kommunenivå. Målet er å skape et system som fanger opp alle barn og unge ute i kommunen som av ulike årsaker står utenfor en fritidsaktivitet. Stoppen SK har som en av tre klubber i Norge et samarbeid med Redd Barna. Redd Barna bistår oss med kompetanse når det handler om barn som har ulike utfordringer. Dette samarbeidet skal brukes meget godt videre for å skape inkludering for alle. Buskerud fotballkrets (Leder Øyvind Nilsen) jobber med samme mål som oss. De har et eget inkluderingsutvalg. Vi ønsker et tettere samarbeid rundt dette, også innenfor kretsen. Vi ønsker at andre skal få lære av oss, høste erfaringer og, bidra til at systemet blir brukt i andre kommuner og kretser. Målet etetr endt prosjektperiode skal være at prosjektet er selvdrevet, og på den måten bidra til aktivitet for mange barn og unge de neste årene.

Fremdriftsplan for prosjektet

Inkluderingsansvarlig starter arbeidet 1. august. Ressursgruppemøter med kommunen Opprettelse av kontakter i kommunen Redd Barna bistår oss kontinuerlig gjennom perioden Barn og unge blir tatt i mot av trenere og inkludert i sine aldersgrupper. Månedlig evaluering for å se på effekten. Ha spørsmålet; Hvordan nå flest mulig barn og unge i kommunen?

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting for prosjektet: – Øke antallet barn og unge som driver med aktivitet – Bygge gode systemer, i samarbeid med Lier kommune, som bidrar til at så mange barn og unge som mulig, får tilbud om en fritidsaktivitet. Målgruppe; – Alle barn og unge mellom 6-18 år som ønsker aktivitet i Stoppen SK Bakgrunn for prosjektet: – Økt fokus på utenforskap. Fritidserklæringen. Flyktningsstrøm i 2016/2017 som krevde at alle sammen måtte finne løsninger. Statistikker viste at omkring 8 % av barn og unge lever under fattigdomsgrensa. I Drammen kom det fram at 18 % ligger under denne gruppa. Skremmende tall som må tas på alvor. Mange av disse barna får ikke muligheter for å delta i samfunnet på lik linje som andre. Dette gjelder både etnisk norske og utledninger. Som klubb hadde vi et sterkt ønske om å ta dette på alvor. Vi ønsket å gjøre en forskjell for enkeltmennesket. Klubben begynte å se på hvordan dette kunne gjøres på en god måte.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Ved å ansette en egen inkluderingansvarlig har vi klart å sette fokus på det vi ønsket: – Et tettere samarbeid er oppnådd med Lier kommune. Dette har ført til at vi får beskjed om mennesker som ønsker aktivitet. Vi har også dialog om hvordan vi kan samarbeide med å skaffe midler til disse barna og unge. Lier kommune har også fått økt fokus på inkludering. De arrangerer nå temakvelder der idrett, foreningsliv og kommune møtes. Det siste vi gjorde sammen var en temakveld om «Alle med». Alle med er noe vi som klubb har arbeidet med en stund, men fint å få dette via kommune. Det førte til at hele kultur og fritidsmassen i Lier møttes. – Øke antallet barn og unge som driver aktivitet hos oss Det er i særlig gruppa ungdom 12-18 år vi har hatt sterkest økning.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

72

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet er gjennomført som målsettingen var. Vi har opprettet tett dialog med Lier kommune. I tillegg har vi styrket vårt samarbeid med Redd Barna. Vi hadde som målsetting å skape en ressursgruppe bestående av faste medlemmer i kommunen, men det har ikke blitt en ressursgruppe. Istedetfor har vi fått faste samarbeidspartnere innenfor kommunen som vi har tett dialog med. Dette gjelder særlig Kultur og fritid i kommunen. Dette samarbeidet har vært veldig godt og har bidratt til å øke fokuset på inkludering av gruppene som vi ønsker å nå.

Resultater og resultatvurdering

– Stoppen SK har på plass systemer som bidrar til at alle som ønsker aktviteter hos oss får dette. – Samarbeidet med kommune og Redd barna er på plass. Dette bidrar til at kompetansen og kunnskapen rundt inkludering har økt. – Vi har økt medlemsmassen på grunn av fokuset på inkludering. Vi ser av resultatene våre at vi stort sett opplever økt tilvekst av gutter. Vi klarer ikke å nå jentene, særlig ikke jenter med minoritetsbakgrunn. Det er vanskelig for oss å finne svarene på hvorfor det er slik, men er noe vi kommer til å jobbe videre med.

Oppsummering og videre planer

«Alle med- prosjektet» har vært en utrolig morsom og spennende reise for oss. Prosjektet har bidratt til at vi som klubb har fått satt inkludering på agendaen på en helt ny måte. Ansettelsen av en inkluderingsansvarlig har bidratt til at systematikken og fokuset på dette har blitt særdeles bra i klubben. Vi er stolte over at Stoppen SK er klubben med det store hjertet. I det videre arbeidet skal vi fokusere på hvordan vi skal klare å inkludere jenter i større grad til fotball. Vi skal også fokusere på å nå enda flere til aktivitet hos oss. Fokuset vårt må også omhandle norske barn og unge.

Prosjektleder

Morten Hansen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Alle med!
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 80 000
Startdato
31.07.2018
Sluttdato
31.07.2019
Status
Avsluttet