Søknadssammendrag

Bakgrunn

Folkehelsa er en utfordring for det offentlige. Parallelt har norsk idrett ”alltid” hatt som mål å tilby ”Idrettsglede for alle”. RIK inngikk en partnerskapsavtale med Fylkesmannen i Rogaland, som den gang hadde ansvaret for å følge opp kommunenes folkehelseinnsats.

Målsetting

Stolte øyeblikk og bedre folkehelse. Etablere flere og varierte helsefremmende og inkluderende idrettsaktiviteter for målgruppen som styrker fysisk og psykisk helse. Øke antallet i målgruppen. Økt fysisk aktivitet hos målgruppen Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten

Målgruppe

Mennesker med nedsatt funksjonsevne

Antall personer i målgruppen

2000

Beskrivelse av gjennomføring

Fundamentet vårt er økonomiske spleiselag basert på formelle avtaler hvor kommunens ansvar blant annet medfører at de investerer samme beløp som Folkepulsen tilbyr. Disse midlene blir gitt til frivilligheten. Det er viktig at kommunen stiller med folkehelsemidler i betydningen; ikke omfordeler støtte til idretten, og på den måten skaper økte krav til frivilligheten for den samme krona som de allerede støtte frivilligheten med. • Minst tre nye treårige avtaler med særforbund/-krets og deres tilhørende idrettslag i Rogaland • Minst tre nye treårige samarbeidsavtaler med idrettsråd (og kommuner) og deres tilhørende idrettslag i kommunene • Minst tre nye årlige rekrutterings- og synlighetsarrangement for og med lokale idrettslag • Økt innsats innen markeds- og informasjonsarbeid mellom målgruppene, det offentlige, brukerorganisasjoner og organisasjonsleddene i idretten

Fremdriftsplan

2017 – nye samarbeidsavtaler – markeds/ informasjonsarbeid – nye rekrutterings-/synlighetssarrangement, dokumentasjon 2018 – oppfølging og videreutvikling av samarbeidsavtaler – dokumentasjon resultater – synliggjøring av FP og tilskudds prosjekt – utvikling og vekst i rekrutterings-/synlighetssarrangement i samarbeid med idrettslag 2019 – dokumentasjon . utvikling og vekst – markeds- og informasjonsarbeid – evaluering FP og videre drift

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

  • Folkepulsens modell er tuftet på et økonomisk spleiselag mellom Folkepulsen, kommuner og særkrets/-forbund. Dette basert på formelle avtaler hvor midlene har blitt gitt til idrettslag som har hatt motivasjon og vilje til å styrke og/eller etablere ny aktivitet for målgruppen personer nedsatt funksjonsevne. Målsettingen for «Alle med» har vært:
  • Etablere flere og varierte helsefremmende og inkluderende idrettsaktiviteter for målgruppen som styrker fysisk og psykisk helse.
  • Øke antallet i målgruppen i idrettslagene
  • Økt fysisk aktivitet hos målgruppen
  • Skape økt samhandling mellom det offentlige og idretten

Antall personer i målgruppen

3300

Oppsummering

Folkepulsen har eksistert siden 2009. Modellen er avhengig av ekstern finansiering for å kunne fortsette. Vi har forståelse for at stiftelser ikke ønsker å binde seg til Folkepulsen modellen over lang tid, men uten stiftelser med på laget er fremtiden nå for Folkepulsen usikker. Tiltakene i de ulike idrettslagene vil fortsette. Målet har hele tiden vært at alle støttende prosjekter skal gå over i ordinær drift, men vi ser at flere av prosjektene er spesielt sårbare med tanke på å stå på egne ben.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Lene Byberg

Detaljer
Program
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
«Alle med»
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2017: kr 1 000 000, 2018: kr 1 000 000, 2019: kr 1 000 000
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
31.12.2020
Status
Avsluttet