Alternativ kommunikasjon – BLISS

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

ISAAC er en internasjonal interesseorganisasjon med avdelinger i mange land og initialene står for: International Society of

ISAAC er en internasjonal interesseorganisasjon med avdelinger i mange land og initialene står for:  International Society of Alternative and Augmentative Communication. Organisasjonen arbeider for å øke kunnskap om alternativ kommunikasjon og gi mennesker med kommunikasjonsvansker muligheter til en bedret livskvalitet.

 

Bliss er et internasjonalt grafisk symbolspråk som brukes i over 40 land. Prosjektets målsetting har vært å gjøre Bliss-symboler bedre tilgjengelig for barn og unge og med følgende hovedmål :

1.      Utvikling av nye Bliss-symboler tilpasset norske forhold.

2.      Utvikle forslag til Bliss-læremidler.

3.       Spre informasjon om bruken av Bliss-symbolspråk.

 

I løpet av prosjektperioden er det utviklet 1400 nye symboler. Prosjektgruppen har deltatt i nordiske og internasjonale arbeidsgruppemøter om utviklingen av de nye symbolene, men har ikke greid å få noen til å påta seg ansvaret for å få symbolene inn i en ordbok.

 

Det er avdekket et stort og udekket behov for Bliss-læremidler på ulike nivåer. Det finnes så godt som ingen tilpassede pedagogiske hjelpemidler. Gammelt materiell er ikke fornyet, og vi ligger langt etter andre land som det er naturlig å sammenligne oss med. Flere og flere etterlyser konkrete tiltak fra departementet og viser bl.a. til barns rettigheter til opplæring. I samtaler med Læremiddelsenteret som er ansvarlig for læremidler til lavfrekvente grupper, er det enighet om behovet, men det er en ikke-prioritert oppgave i budsjettsammenheng. Dette rammer sterkt personer med store kommunikasjonsproblemer som burde ha de samme rettigheter til læremidler som andre. 

 

Prosjektgruppen har samlet egne og andres pedagogiske opplegg og ideer, samt de nye symbolene i en egen Bliss-perm (ca. 360 sider) og kopiert denne i 90 eksemplarer. De ble delt ut på Bliss-treffene som vi arrangerte på Bredtvet kompetansesenter i 1999 og 2000. Bliss-treffene var et ledd i målet om å spre informasjon om Bliss. Her samlet vi fagpersoner som arbeider aktivt med symbolene. Deltakerne bidro med egne erfaringer og utvekslet konkrete pedagogiske opplegg. Viktige nettverk ble etablert. Informasjon om Bliss-symbolspråk er ellers gitt i mange sammenhenger i løpet av prosjektperioden. Prosjektgruppen har blant annet deltatt i nettverksarbeid og har hver for seg holdt ulike kurs på sine hjemmesteder og rundt i landet.

 

Erfaring i prosjektperioden er at personer med behov for opplæring innen alternativ kommunikasjon er en ikke-prioritert gruppe i opplæringssammenheng. Utvikling av Bliss-systemet og formidling av kompetanse på ulike nivåer, vil medføre bedre utnyttelse av Blissymbolene. Det vil bidra til bedre kommunikasjonsmuligheter for særlig barn med talevansker  og vil ha stor betydning for barnas totale utvikling og samhandling med andre barn.

 

Det har vært et spennende, utfordrende og arbeidskrevende prosjekt. De tildelte midlene samsvarte ikke med de omsøkte. Det har medført en langt større frivillig innsats fra prosjektgruppen enn tiltenkt. Likevel er vi godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet og vil gjerne bidra til utvikling av Bliss videre.

Prosjektleder/forsker

Laila Johansen

Detaljer
Program
Forebygging (1998)
Prosjektnavn
Alternativ kommunikasjon – BLISS
Organisasjon
ISAAC Norge
Beløp Bevilget
1999: kr 100 000, 2000: kr 100 000
Startdato
01.02.1999
Sluttdato
01.02.2001
Status
Avsluttet