Alvoret og mulighetene

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Barnehage og skole er løftet fram som viktige tiltaksområder av regjeringen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Rammeplanene for de pedagogiske utdanningene ble endret fra 1 august 2016, slik at lærere og førskolelærere skal ha styrket kunnskap om å se tidlige tegn, vite hvilke tiltak som kan settes i verk og hvordan de bør samarbeide med andre faggrupper. Men selv om lovverk og rammeverk endres, så vet vi at mangel på kompetanse og tilgjengelige hjelpemidler som er enkle å ta i bruk i klassene, ofte til hinder for at praksisendring skjer i tråd med regelverket.

Målsetting for prosjektet

• Bedre, tidligere og forebyggende hjelp til barn og ungdom som opplever seksuelle overgrep og vold • Styrket kompetanse hos lærere i grunnskolen og ungdomsskolen for å snakke med elever om seksuelle overgrep og vold • Redusere tabu og stigma

Målgruppe

Elever i barne- og ungdomsskole

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

120

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Boka til Raundalen og Schulz har som mål å gi en naturlig kontekst for samtaler på barn og ungdoms premisser. Etter dialog med forfatterne, ønsker vi å gjøre boka til et enda mer anvendelig verktøy for både studenter, lærere og i samtale med barn og ungdom. I samarbeid med Raundalen og Schultz og filmselskapet Fürst og Far Film og Fjernsyn, vil vi produsere to filmer med utgangspunkt i historiene om Eivind, Yngvild og Kaja. Manus vil utarbeides ut fra historiene i boka, og vi vil involvere ungdom i målgruppa for å bli treffsikre i filmatiseringen. Vi vil også involvere lærere fra vårt nettverk, og å høre hva pedagogene selv sier de trenger av kunnskap for å ha trygghet nok til å jobbe med temaet i klassene. Som en del av prosjektet vil vi prøve ut filmen i samarbeid med en av ungdomsskolene som har Voksne for Barns program Drømmeskolen, og en barneskole som vi har avtale med om programmet Zippys venner.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar – februar 2018: Etablering av prosjektgruppe og første prosjektgruppemøte Februar-mars: Forarbeid film Mars-juni: Opptak og redigering September: Gjøre avtaler om utprøving September: Ferdige filmer foreligger Oktober-desember: Utprøving i skoler og rapportering

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mål: • Bedre, tidligere og forebyggende hjelp til barn og ungdom som opplever seksuelle overgrep og vold • Styrket kompetanse hos lærere i grunnskolen og ungdomsskolen for å snakke med elever om seksuelle overgrep og vold • Redusere tabu og stigma Målgruppe: Elever i barne- og ungdomsskole og videregående opplæring Bakgrunn: Barnehage og skole er løftet fram som viktige tiltaksområder av regjeringen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Rammeplanene for pedagogiske utdanninger ble endret 1. august 2016, slik at lærere skal se tidlige tegn og bli bedre til å iverksette tiltak og samarbeid med andre faggrupper. Men selv om lovverk og rammeverk endres, så vet vi at mangel på kompetanse,metoder og verktøy hindrer praksisendring. Boka til Raundalen og Schulz (2016) om seksuelle overgrep og vold, er viktig for å styrke kompetansen i skolen. I samarbeid med forfatterne og Fürst og Far Film og Fjernsyn, ønsket vi å produsere to filmer med utgangspunkt i historiene i boka.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet har gitt oss en mulighet til å produsere to gode filmer med tilhørende undervisningsopplegg og lærerveiledning.Vi vil spre både filmer og veiledere til ansatte i skolen.Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra elever og ansatte i skolen om at det er et viktig og vanskelig tema å jobbe med i skolen, at det mangler gode opplegg og at disse filmene med undervisningsopplegg og veiledere kan bidra til å gjøre det enklere for lærerne.Vi har fått tilbakemelding om at de gir håp om at man kan få hjelp, at det nytter å si ifra og at venner er viktig personer å støtte seg til som ungdom. Vi opplever at måten de utsatte er framstilt på kan redusere tabu og stigma.Det er gjennomgående brukt begreper som seksuelle overgrep, inscest i filmen for ungdom og ikke tilslørende begreper.Arrangementene (lansering,Arendalsuka, frokostseminar) gav oss mulighet til samtale, spørsmål og drøfting med fagfolk, elever og politikere.Gitt oss muligheter til å bidra i nasjonal satsing til buf-dir!

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

140

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble ledet og koordinert av ansatt i Voksne for Barn og er stort sett gjennomført etter planen. . Ekstern oppdragstaker har produsert filmene. I prosjektperioden har vi etablert en prosjektgruppe, bestående av 2 representanter fra Voksne for Barn, Magne Raundalen og Kalle Fürst. Jon Håkon Schultz, RKVTS, har gitt fortløpende faglig veiledning i utviklingsarbeidet og innspill til undervisningsopplegg/lærerveiledning. Ane H. Simonsen fra RKVTS, deltok med faglig kompetanse i ettersnakkfilmen til Henri. Prosjektgruppen ble i siste fase utvidet med representant fra SMISO. Det er gjennomført 7 prosjektgruppemøter med utgangspunkt i fremdriftsplan og vært tett kontakt mellom prosjektleder Fürst og far og faglige veiledere. Beslutninger har blitt gjort på prosjektmøter og prosjektleder og regissør etter behov. Voksne for Barn har utarbeidet undervisningsopplegg/lærerveileder og gjennomført arrangementer, samt markedsført filmer og veiledere. Det har vært stor enighet om målsetting og et forebyggende perspektiv med vekt på å gi håp om at det er mulig å få hjelp og at voksne og venner må tørre å spørre og lytte. Metodene og verktøyene har vært egnet for å synliggjøre dette.

Resultater og resultatvurdering

Det er produsert 2 filmer: «Hjelp, pappa slår» for barneskoletrinnet og «Henri – en film om seksuelle overgrep og betydningen av støtte» for ungdomstrinn og videregående opplæring. I tillegg er det produsert «ettersnakk-filmer» med Magne Raundalen (barnetrinn) og med Ane H. Simonsen fra RVTS (ungdomstrinn og vgs), som støtte for læreren og i undervisningen. Til hver film hører også et undervisningsopplegg med lærerveiledning. Dette er utarbeidet av Voksne for Barn, med faglig støtte fra Jon Håkon Schultz. Filmer og veiledere ligger til gratis nedlasting på vfb.no. Det er tilsammen gjort 4334 nedlastinger av filmene. Vi har også trykket opp 500 eks. av respektive undervisningsopplegg som er delt ut på arrangementer, som kan bestilles gratis. Filmer og veiledere er presentert og vist ved flere anledninger. Alle prosjektdeltakerne er fornøyd med resultatet og opplever stor grad av måloppnåelse.Ønsker å spre filmer etc. i større grad enn mulig innenfor prosjektrammene (se oppsummering)

Oppsummering og videre planer

Voksne for Barn mener at det er et stort behov for å jobbe med forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge og at det mangler gode verktøy som gir ansatte støtte og riktig kompetanse.Vi tilbyr opplæring og veiledning i å bruke filmer og materiell, i tillegg til å gjøre filmene og veiledere tilgjengelige på vfb.no.Vi har søkt buf-dir om støtte til spredning av filmer og undervisningsopplegg.Vi har søkt Stiftelsen DAM og fått innvilget prosjektmidler til å lage en film med spesielt fokus på gutter og seksuelle overgrep rettet mot 5.-7. trinn.Manuset tar utgangspunkt i idrettsmiljø.

Prosjektleder

Nina Grindheim

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Alvoret og mulighetene
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Fürst og far Film og Fjernsyn
Beløp Bevilget
2018: kr 1 005 146
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.10.2019
Status
Under gjennomføring