Alvoret og muligheter – Del 2

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Skole er løftet fram som viktige tiltaksområder av regjeringen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Rammeplanene for de pedagogiske utdanningene ble endret fra 1 august 2016, slik at lærere skal ha styrket kompetanse for å undervise om dette, se tidlige tegn, sette inn tiltak og samarbeide.Vi har laget filmer og undervisningsopplegg med støtte fra Extra som har fått gode tilbakemeldinger om at dette er konkrete og gode verktøy som er lett å ta i bruk i skolen.Det er imidlertid et “hull” når det gjelder gutter og tiltak på mellomtrinnet og behov for å få gutter til å be om hjelp.

Målsetting for prosjektet

• Bedre, tidligere og forebyggende hjelp til barn og ungdom som opplever seksuelle overgrep – spesielt gutter • Styrket kompetanse hos lærere i grunnskolen og ungdomsskolen for å snakke med elever om seksuelle overgrep og vold • Redusere tabu og stigma

Målgruppe

Elever fra 5.-7.trinn barneskole og 8.trinn ungdomsskole

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

50000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Utvikle film (ca.20min) om gutter og seksuelle overgrep i et idrettsmiljø for elever mellom 10-14 år(5.-8.trinn) til bruk i skolen. I tillegg ettersnakkfilm(5-8 min) og konkret undervisningsmateriell med lærerveiledning. Prosjektgruppe samarbeid med Kalle Fürst i Fürst og Far Film og Fjernsyn, SMISO (Senter for incest og seksuelle overgrep) Oslo og Magne Raundalen. Brukere organisert i ungdomsgruppa og unge voksne i SMISO og Ungt Nettverk iVoksne for Barn vil komme med innspill underveis. Utprøving og tilbakemelding i skoler i våre tiltak Zippys venner og Drømmeskolen. Alt legges gratis og tilgjengelig ut på Voksne for Barns nettsider på samme måte som allerede produserte filmer.

Fremdriftsplan for prosjektet

FREMDRIFTSPLAN Januar – februar 2020: Etablering av prosjektgruppe og første prosjektgruppemøte Februar-mars: Forarbeid film Mars-august: Opptak og redigering September: Gjøre avtaler om utprøving Oktober/november: Ferdige filmer foreligger November-desember: Utprøving i skoler og rapportering, planlegge implementering og spredning

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting: • Bedre, tidligere og forebyggende hjelp til barn og ungdom som opplever seksuelle overgrep – spesielt gutter • Styrket kompetanse hos lærere i grunnskolen og ungdomsskolen for å snakke med elever om seksuelle overgrep og vold • Redusere tabu og stigma Målgruppe: Elever fra 5.-7.trinn barneskole og 8.trinn ungdomsskole Bakgrunn for prosjektet: Skole er løftet fram som viktige tiltaksområder av regjeringen for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn. Rammeplanene for de pedagogiske utdanningene ble endret fra 1 august 2016, slik at lærere skal ha styrket kompetanse for å undervise om dette, se tidlige tegn, sette inn tiltak og samarbeide. Vi har laget filmer og undervisningsopplegg med støtte fra Extrastiftelsen som har fått gode tilbakemeldinger om at dette er konkrete og gode verktøy som er lett å ta i bruk i skolen. Det er imidlertid et “hull” når det gjelder gutter og tiltak på mellomtrinnet og behov for å få gutter til å be om hjelp.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålene i dette prosjektet ble dessverre ikke nådd, da prosjektet ble avsluttet uten et ferdigstilt produkt. Viser til punktet om resultater og resultatvurdering og sluttrapporten som beskriver alt arbeid som er gjennomført i 2020, 2021 og 2022.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

Norges Håndballforbund ble valgt som samarbeidspart da filmen utgangspunkt var idrettsmiljø. Prosjektet startet i januar 2020 og var tenkt avsluttet i desember 2020. Dessverre ble prosjektet og fremdriftsplanen påvirket av restriksjoner i forbindelse med pandemien. Prosjektleder har hatt ansvar for framdrift og koordinert arbeidet med prosjektgruppen som har bestått av representant fra filmselskapet Fürst og far film og fjernsyn, Smiso/RVTS og Norges Håndballforbund. Det er gjennomført til sammen 13 prosjektmøter i tillegg til bearbeiding av manus, gjennomgang av utkast til film, møter med samarbeidspartnere. Prosjektgruppen hatt høy kompetanse på relevante områder for å sikre at filmens innhold med språk, skolen som arena, idrettslige prestasjoner var troverdig for målgruppen som er barn og unge, ansatte i skolen og frivillige og profesjonelle i idretten. Filmen er vist til representanter fra barn og unge og vurdert av fagpersoner i de involverte organisasjonene. Til tross for mange innspill og vurderinger av filmens innhold og troverdighet, ble det umulig å bli enige med filmselskapet om et produkt som prosjektgruppen faglig kunne stå inne for.

Resultater og resultatvurdering

Det har vært mange saker i mediene hvor gutter har vært utsatt for seksuelle overgrep i idrettsmiljø, og arbeidet har ført til mer oppmerksomhet på dette både i NHF, RVTS og Voksne for Barn. Derfor ønsket vi å lage en film med dette tema. En grunnleggende faglig kritikk til filmutkastet, var at deler av innholdet ikke var troverdighet. Blant annet var hovedpersonen ikke troverdig i rollen som lagets kaptein eller måten han håndterte overgrepet, hvordan han sa ifra og hvordan han kom tilbake til laget etter overgrepet. I avslutningsscenen kommer han inn på håndballbanen og er lagets «helt», mens treneren blir arrestert og ført ut av politiet foran alle barna. Prosjektgruppen mente at det kan gis inntrykk av at man må være veldig sterk for å si ifra og at man kan gå videre litt «uanfektet». Oppdragstaker fikk gjentatte tilbakemeldinger både skriftlig og i prosjektmøter, men ønsket ikke å endre dette. Vi viser til vedlagte oppsigelsesbrev av inngått avtale.

Oppsummering og videre planer

Arbeidet med filmen og vurderinger av fagliginnhold og hva som skal til for å nå målgruppen, har ført til et godt samarbeid med RVTS og Norges Håndballforbund. Det planlegges allerede for mer samarbeid med RVTS. Dette gjelder blant annet spredning av tidligere filmer og undervisningsopplegg i Alvoret og mulighetene 1 hvor vi samarbeidet om «ettersnakk-filmer» og lanseringer. Når det gjelder Norges Håndballforbund og Voksne for Barn vil vi se på nye muligheter for samarbeid når det gjelder psykisk helse, inkludering og livsmestring for barn og unge.

Prosjektleder

Nina Grindheim

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Alvoret og muligheter – Del 2
Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Fürst og far film og fjernsyn
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
15.06.2022
Status
Avsluttet