Alvorlig svekket bevissthet

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Noen pasienter med alvorlig ervervet hjerneskade vil etter å ha vært i koma bevege seg videre til kliniske tilstander hvor det er usikkert om det foreligger observerbare tegn til bevissthet

Noen pasienter med alvorlig ervervet hjerneskade vil etter å ha vært i koma bevege seg videre til kliniske tilstander hvor det er usikkert om det foreligger observerbare tegn til bevissthet. Personer med alvorlig svekket bevissthet betegnes som å være i henholdsvis en Vegetativ Tilstand (VT; Vegetative State) eller en Minimalt Bevisst Tilstand (MBT; Minimally Conscious State). Korrekt diagnostikk av pasienter med redusert bevissthet er krevende og fordrer bruk av adekvate kartleggingsverktøy, klinikere med erfaring fra pasientgruppen og gjentatte vurderinger.

 

Det er gjennomført en nasjonal multisenterstudie med deltakelse fra Sunnaas sykehus HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, St. Olavs Hospital HF, Ullevål Universitetssykehus HF, Spesialsykehuset for rehabilitering, avdeling Kristiansand og Haukeland sykehus HF. Man undersøkte interrater og test retest reliabilitet til den norske oversettelsen av kartleggingsverktøyet Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R). Dette ble gjort i et design der man så på stabiliteten i skårer på tvers av undersøker (inter rater reliabilitet) og på tvers av ulike dager (test retest reliabilitet). Studien bekreftet at CRS-R i norsk oversettelse er et reliabelt verktøy for å undersøke pasienter med redusert bevissthet. I tillegg fremkom at undersøkerens grad av erfaring med CRS-R har betydning for stabiliteten i skårer. Dette bekrefter at korrekt diagnostikk av disse pasientene er krevende og fordrer erfarne klinikere.

 

Diagnostikk av pasienter med redusert bevissthet bør gjøres i spesialisthelsetjenesten og av klinikere med spesifikk erfaring med pasientgruppen. I tillegg til den vitenskapelige delen av prosjektet har man videreutviklet det faglige samarbeidet på tvers av helseregionene. Prosjektet har bidratt til økt nasjonal kompetanse, noe som er en forutsetning for likeverdig helsetilbud. Det er etablert et internasjonalt samarbeid som har vært viktig i gjennomføringen av dette prosjektet og som vil ha betydning for fremtidig klinisk og vitenskapelig arbeid med pasienter med redusert bevissthet etter ervervet hjerneskade.

 

Prosjektleder/forsker

Anne-Kristine Schanke

Detaljer
Program
Rehabilitering (2006)
Prosjektnavn
Alvorlig svekket bevissthet
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF
Beløp Bevilget
2007: kr 382 000, 2008: kr 282 000
Startdato
01.01.2007
Sluttdato
31.12.2009
Status
Avsluttet