Ambulerende sosionomtjeneste

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Ideen om en ambulerende sosionomtjeneste har sitt utspring fra et prosjekt på vårt gatenære tilbud for rusmisbrukere, Varmestua. Siden 2018 har vi kunnet tilby en sosionomtjeneste til gjestene på Varmestua – gjennom støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet har vist gode resultater og bidratt til økt livskvalitet gjennom å få hjelp til å "rydde" i eget liv og lage en oppfølgingsplan som kan bidra til å sette fokus på gode endringsprosesser. Dette kan blant annet føre til mer forutsigbar økonomi, bedret bosituasjon og tilgang på rett helsehjelp.

Målsetting

Målsettingen vil være å kartlegge deltakerens utfordringer, behov og motivasjon for endring, for så å etablere en plan for oppfølging med hjelp fra det offentlige tjenestetilbudet. I løpet av prosjektperioden vil sosionomen jobbe ut i fra en oppfølgingsplan for 90 personer.

Målgruppe

Personer som er 18 år og eldre med ROP-lidelser (ruslidelser og psykisk sykdom), om mottar tjenester fra oss, det offentlige eller andre aktører.

Antall personer i målgruppen

90

Beskrivelse av gjennomføring

Sosionomen skal gjennomføre samtaler med våre brukere; uformelle samtaler i miljøet og strukturelle samtaler hvor samtykke innhentes ved behov. Hensiktene med de uformelle samtalene er å bygge tillit, samt å kartlegge et eventuelt ønske/behov for endring og hvilke utfordringer som står i veien for å nå mål. Ved hjelp av strukturelle samtaler kan man sammen legge en plan for hvordan og hva som skal til for at brukerne når sine mål om endring. Et viktig prinsipp vil være at brukeren selv er aktiv inn i de tiltakene som foreslås. Sosionomen skal fungere som en døråpner og veileder inn mot riktig kompetanse. Han/hun skal være den “røde” tråden og følge klienten i systemene, samt koordinere og sikre kontinuitet i samarbeid med andre hjelpeinstanser. I prosjektet er samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet sentralt. Vi har et godt samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner med i forbindelse med eksisterende tjenester og tilbud. Dette vil forsterkes ytterligere gjennom dette prosjektet. Et tverrfaglig samarbeid med hjelpeapparatet har noen klare synergieffekter; informasjon skaffes raskere, avtaler gjøres mer effektivt og sammen kan man komme fra til mer skreddersydde løsninger.

Fremdriftsplan

01.2021 – 06.2021: Planlegging og koordinering (ansettelse, rolleavklaring, oppgaver, kartlegging) 03.2021 – 09.2021: Etablere tjeneste og gjøre den kjent (bygge tillit, forankre internt og eksternt, risikovurdering) 06.2021 – 12.2022: Implementere tjenesten internt 01.2022 – 12.2022: Tilby tjenesten eksternt (til samarbeidspartnere) 10.2022 – 01.2023: Avslutte prosjektet (rapportering, videreføring)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Rapport Ambulerende sosionomtjeneste 2023 – Stiftelsen Dam.pdf

Prosjektleder/forsker

Hanne Therese Nordli

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Ambulerende sosionomtjeneste
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 617 000, 2022: kr 783 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring