Ambulerende sosionomtjeneste

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Ideen om en ambulerende sosionomtjeneste har sitt utspring fra et prosjekt på vårt gatenære tilbud for rusmisbrukere, Varmestua. Siden 2018 har vi kunnet tilby en sosionomtjeneste til gjestene på Varmestua – gjennom støtte fra Helsedirektoratet. Prosjektet har vist gode resultater og bidratt til økt livskvalitet gjennom å få hjelp til å “rydde” i eget liv og lage en oppfølgingsplan som kan bidra til å sette fokus på gode endringsprosesser. Dette kan blant annet føre til mer forutsigbar økonomi, bedret bosituasjon og tilgang på rett helsehjelp.

Målsetting for prosjektet

Målsettingen vil være å kartlegge deltakerens utfordringer, behov og motivasjon for endring, for så å etablere en plan for oppfølging med hjelp fra det offentlige tjenestetilbudet. I løpet av prosjektperioden vil sosionomen jobbe ut i fra en oppfølgingsplan for 90 personer.

Målgruppe

Personer som er 18 år og eldre med ROP-lidelser (ruslidelser og psykisk sykdom), om mottar tjenester fra oss, det offentlige eller andre aktører.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

90

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Sosionomen skal gjennomføre samtaler med våre brukere; uformelle samtaler i miljøet og strukturelle samtaler hvor samtykke innhentes ved behov. Hensiktene med de uformelle samtalene er å bygge tillit, samt å kartlegge et eventuelt ønske/behov for endring og hvilke utfordringer som står i veien for å nå mål. Ved hjelp av strukturelle samtaler kan man sammen legge en plan for hvordan og hva som skal til for at brukerne når sine mål om endring. Et viktig prinsipp vil være at brukeren selv er aktiv inn i de tiltakene som foreslås. Sosionomen skal fungere som en døråpner og veileder inn mot riktig kompetanse. Han/hun skal være den “røde” tråden og følge klienten i systemene, samt koordinere og sikre kontinuitet i samarbeid med andre hjelpeinstanser. I prosjektet er samarbeid med andre instanser i hjelpeapparatet sentralt. Vi har et godt samarbeid med Fredrikstad og Sarpsborg kommuner med i forbindelse med eksisterende tjenester og tilbud. Dette vil forsterkes ytterligere gjennom dette prosjektet. Et tverrfaglig samarbeid med hjelpeapparatet har noen klare synergieffekter; informasjon skaffes raskere, avtaler gjøres mer effektivt og sammen kan man komme fra til mer skreddersydde løsninger.

Fremdriftsplan for prosjektet

01.2021 – 06.2021: Planlegging og koordinering (ansettelse, rolleavklaring, oppgaver, kartlegging) 03.2021 – 09.2021: Etablere tjeneste og gjøre den kjent (bygge tillit, forankre internt og eksternt, risikovurdering) 06.2021 – 12.2022: Implementere tjenesten internt 01.2022 – 12.2022: Tilby tjenesten eksternt (til samarbeidspartnere) 10.2022 – 01.2023: Avslutte prosjektet (rapportering, videreføring)

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Formålet med prosjektet har vært å tilby personer med ROP-utfordringer lett tilgjengelig oppfølging og hjelp gjennom en ambulerende sosionomtjeneste. Målet for tjenesten har vært å kartlegge deltakerens utfordringer, behov og motivasjon for endring, og deretter etablere en plan for oppfølging i samhandling med virksomheten og hjelpeapparatet. Målgruppen i prosjektbeskrivelsen er personer over 18 år med samtidig rus- og psykisk lidelse. ROP-lidelse er den offisielle samlebetegnelsen for personer som har samtidig psykisk lidelse og ruslidelse. Etter en kartlegging av virksomheter med den aktuelle målgruppen ble boligtilbudene våre vurdert som mest aktuelle i prosjektperioden. Bakgrunn for prosjektet er hentet fra miljøtjenesten på vårt gatenære tilbud for rusavhengige i stiftelsen. En tjeneste som har gode erfaringer og resultater å vise til, og der vi har sett et behov for en tjeneste til en utvidet målgruppe som kan være mer ambulerende og oppsøkende.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det ble i perioden registrert 598 samtaler fordelt på 73 individuelle kontaktpunkter (personer). – Boligsituasjon: 79% – Meningsfull aktivitet: 61% – Arbeidsrettet aktivitet: 5% – Økonomi: 57% – Økt innflytelse i egen sak: 81% Fysisk-, psykisk- og somatisk helse, herunder: – Tannbehandling: 25% – Tilpasset medisinering: 43% – Helsehjelp psykisk/somatisk: 68% – Avrusning/inst.behandling: 39% – Seponering < 1 rusmiddel: 46% - Rusfri: 21% - Fysisk helse: 14% - Individuell plan: 23% Resultatmål "aktivisering gjennom jobb/utdanning" er endret til "meningsfull aktivitet" da mange i målgruppen er langvarig uføretrygdet og/eller er i behov for stabilisering og hverdagsmestring gjennom meningsfull aktivitet og gode rutiner. På sikt kan meningsfull aktivitet/hverdagsmestring være et ledd på veien mot jobb/utdanning. Resultatmål statsborgerskap/oppholdstillatelse for familier utsatt for vold, er tatt vekk da den sto i forhold til en sosionomtjeneste på krisesenteret.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

73

Prosjektgjennomføring/Metode

Sosionomtjenesten har jobbet imellom de forskjellige aktørene med fokus på interaksjonen mellom den enkelte deltaker og systemet hen er en del av. System- og samfunnskrav må ses opp mot individet med tilrettelegging for mestring og egenkontroll. Det kan innebære å både oversette og jobbe recoverystøttende med deltaker, formidle og koordinere mellom tjenester /samfunnsarenaer. Tjenesten har bidratt til at deltakerne har opplevd at det er en “bro” mellom tjenestene som blir gitt og at oppfølgingen ivaretar personlige mål og behov på flere livsområder samtidig. En viktig suksessfaktor har vært tett og jevnlig kontakt med både bruker og systemet over tid. Delt beslutningstaking og reell brukermedvirkning har stått sentralt. Sosionomtjenesten finner løsninger sammen med deltaker, tar utgangspunkt i deres drømmer og behov, inkluderer de i hele prosessen, er fleksibel og følger aktivt opp. Å være på lag med brukeren og samtidig utøve sin profesjonelle autoritet som fagperson i møte med hjelpeapparatet er tidvis utfordrende å balansere. På den ene siden må man følge systemets regler og ha forståelse for gangen i byråkratiet. På den andre siden må man hele veien realitetsorientere bruker på

Resultater og resultatvurdering

Prosjektleder har utøvd en recovery – og personorientert praksis hvor en tilpasning av hjelpetilbudet etter individuelle behov for et meningsfullt liv i deltakers eget tempo har vært sentralt. Det har vist seg at tjenester med lav terskel, høy brukernærhet og aktivt oppsøkende er hensiktsmessige i arbeid med gruppen som er beskrevet som vanskelig å nå. Erfaring fra prosjektet viser at det kan være tidkrevende og utfordrende å etablere kontakt og en god samarbeidsrelasjon som trenger hjelp til oppfølging. ROP veilederen skriver at det ikke er uvanlig at kontaktetableringsfasen varer i 6-12 måneder. Et slikt tidsperspektiv har man ikke hatt i prosjektet. Høy grad av brukernærhet, aktivt oppsøkende og lett tilgjengelighet har likevel vist seg å forkorte denne fasen noe. “Gatesosionomen” har vært en utprøvd praksis, der tjenesten flyttet ut på kjente samlingspunkter og deltakernes arena, og på den måten tilpasset deres behov og premisser.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet blir ikke videreført som helhet. Erfaringene fra prosjekter blir likevel ivaretatt gjennom eksisterende/framtidige tjenestetilbud og prosjekter. Særlig vil det være aktuelt som en del av tjenestene på bosenterne. Metodikken og praksisen kan også aktuelt å videreutvikle til målgruppene ungdom, deltakere i ettervernstilbud og voksne/foreldre som benytter seg av tilbud som krisesenter og/eller barnas stasjon.

Prosjektleder

Hanne Therese Nordli

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Ambulerende sosionomtjeneste
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2021: kr 617 000, 2022: kr 783 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
31.12.2022
Status
Avsluttet