App-basert oppfølging etter hjerterehab

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedformålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan teknologibasert oppfølging ved hjelp av en smarttelefon applikasjon (app) kan implementeres i klinisk praksis for å fremme etterlevelse av sunn livsstil hos pasienter som har deltatt på hjerterehabilitering. De gunstige effektene av hjerterehabilitering er godt dokumentert og etterlevelse av livsstilsendringer etter rehabiliteringsoppholdet er avgjørende for å bedre langtidsprognosen. Dessverre er dette vanskelig for mange. Konsekvensen er at de fleste hjertepasienter ikke når målene for sekundær forebygging og dermed har økt risiko for nye hjertehendelser og død. For å støtte pasienter i arbeidet med å opprettholde en sunn livsstil er apper foreslått som mulige og lovende verktøy. I en nylig publisert studie fant vi at individuell oppfølging med en app er gjennomførbart etter deltagelse på hjerterehabilitering. Videre fant vi at ett års individuell oppfølging med app etter rehabiliteringsoppholdet førte til at pasientene i betydelig større grad klarte å opprettholde og/eller bedre sine nye sunne vaner sammenlignet med pasientene som ikke fikk oppfølging med app. Vi vet foreløpig ikke om oppfølgingen har langsiktig effekt utover ett år. I tillegg er det behov for å undersøke pasienters erfaringer med slik oppfølging, for så å kunne undersøke forventninger av app-basert oppfølging hos helsepersonell med ulik bakgrunn som jobber med hjerterehabilitering. Basert på disse funnene vil vi implementere bruk av app for å fremme etterlevelse av sunn livsstil etter deltagelse på hjerterehabilitering. Prosjektet det søkes midler om vil bygge på et nylig gjennomført PhD-prosjekt. For å undersøke pasienters erfaringer med app-basert oppfølging vil kvalitativ metode med dybdeintervju av pasientene i PhD-prosjekt bli benyttet. Langtidseffekten av intervensjonen som ble benyttet i PhD-prosjektet vil bli undersøkt ved å teste pasientene på nytt, tre år etter avsluttet intervensjon, og vil derfor beholde et randomisert kontrollert studiedesign. For å undersøke forventninger av intervensjonen hos helsepersonell med ulik bakgrunn og kompetanse vil kvalitativ metode med fokusgruppeintervju bli benyttet. På bakgrunn av funn fra disse studiene vil vi komme frem til en skreddersydd strategi for implementering av app-basert oppfølging etter deltagelse på hjerterehabilitering. Selve implementeringen vil bli evaluert med kvantitativ metode, og i hvilken grad den app-baserte oppfølgingen blir implementert i tråd med strategien vil bli evaluert. Prosjektet har stor relevans for hjertepasienter og for helsetjenesten og vil bidra til å redusere gapet mellom forskning og klinisk praksis. Resultatene av dette prosjektet vil også være overførbart til andre kroniske sykdommer hvor etterlevelse av en sunn livsstil er utfordrende. Forskning som evaluerer bruk av teknologi i helsetjenesten og som evaluerer langtidseffektene av vellykkede intervensjoner er etterspurt i nasjonale og internasjonale forskningsstrategier.

Prosjektleder

Pernille Lunde

Detaljer
Program
Forskning (2020)
Prosjektnavn
App-basert oppfølging etter hjerterehab
Organisasjon
LHL
Org.ledd
OsloMet – storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap
Beløp Bevilget
2021: kr 919 000, 2022: kr 919 000, 2023: kr 919 000
Startdato
01.01.2021
Sluttdato
29.09.2025
Status
Under gjennomføring