Arbeidsbasert lavterskeltilbud

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet
Nasjonal strategiplan for Arbeid og psykisk helse avsluttes i inneværende år. Det gjelder også for det statlige stimuleringstilskuddet for Fontenehus. Det norske nettverket av Fontenehus har god grunn til å tro på at statlige myndigheter vil videreføre og utvide den statlige tilskuddsordningen i statsbudsjettet for 2013.

Vårt mål er at det innen 2015 skal etableres 5 nye Fontenehus i Norge og at alle 13 hus fra 2015 skal ha tilfredsstillende og forutsigbare økonomiske rammebetingelser.

Men Fontenehus vil bare få offentlig støtte dersom vi “Holder det vi lover” (se annen søknad om midler til følgeforskning) – og da er kompetanse og kvalitet ved det enkelte Fontenehus helt avgjørende avgjørende

2. Prosjektets målsetting
Å styrke kompetanse blant medlemmer og medarbeidere i eksisterende og nye Fontenehus

3. Prosjektets målgruppe
medlemmer og medarbeider ved eksisterende og nye Fontenehus

4. Beskrivelse av gjennomføring

• 4

samlinger

på nasjonalt nivå med 40 deltakere – minimum 4 fra hvert hus (to medlemmer og to medarbeidere)
• 1 samling for styremedlemmer (hvor både medlemmer og medarbeidere er representert) og medlemmer av ressursgrupper for å styrke kontakten mellom styremedlemmene, ressurspersoner og de ulike Fontenehus – bl.a. for å utvikle metodikk for styrking av kontakten med arbeidslivet og tilgang på arbeidsplasser i ordinær virksomhet for medlemmer.
• Etablering og støtte til “mentor”- ordninger hvor ett eller flere hus støtter ett annet på et spesielt område de sliter med, for eksempel utvikling og håndtering av overgangsarbeid, rekruttering av unge og utvikling av arbeidsoppgaver og arbeidsformer som tiltrekker ungdom, samarbeid med NAV.

5. Prosjektets betydning
Prosjektet vil kunne få avgjørende betydning for Fontenehusene virksomhet i Norge. Fontenehus vil bare få offentlig støtte dersom vi kan vi vise til gode resultater som hjelper mennesker med større psykiske helseproblemer til et aktivt samfunnsliv, skole, utdanning og arbeid

6. Framdriftsplan

4. kvartal 2012
Konkretisering og valg av temaer og fokusområder

1. kvartal 2013
Igangsetting av arbeid med mentor ordning
Første landssamling, 40 deltakere
Tema: Mentorordninger og oppstart

2. kvartal 2013
Landssamling for styrer og ressursgrupper, 4-5 personer fra hvert hus, totalt 40 deltakere

Andre landssamling, 40 deltakere
Tema: IPS – Fontenehus – NAV – Overgangsarbeid

3. kvartal 2013
Tredje landssamling, 40 deltakere
Tema: uavklart

4. kvartal 2013
Fjerde landssamling, 40 deltakere
Tema: Uavklart

Støtten til mentorordninger foregår løpende gjennom hele året.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport Arbeidsbasert lavtersketilbud 2013 (april 2015).pdf

Prosjektleder/forsker

Svein Jacobsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2012)
Prosjektnavn
Arbeidsbasert lavterskeltilbud
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2013: kr 1 275 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet