Arbeidsinkludering

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er et gjentakende ønske fra målgruppa om bistand til å få en ordinær jobb, som lønner nok til å leve av. Med en CV preget av hull stiller de på egen hånd svakt i arbeidsmarkedet, samtidig som arbeidskvalifiserende tiltak i regi av Nav har vist seg å sjelden skape ønsket resultat. Manglende inkludering, psykiske helseutfordringer og stigma knyttet til prostitusjon skaper ytterligere utfordringer i denne prosessen. Det er derfor behov for et nytt prosjekt som kombinerer høy målgruppespesifikk kompetanse og tillit, med bred arbeidsinkluderingskompetanse- og nettverk.

Målsetting for prosjektet

Å gjennom arbeid øke levekårene og fremme inkludering i samfunnet for deltakerne. Legge til rette for varig overgang til ordinær jobb for minst 60 % av deltakerne, i stillingsprosenten de selv ønsker og har kapasitet til. Utvikle og dokumentere en modell for arbeidsinkludering tilpasset målgruppa.

Målgruppe

Personer med migrantbakgrunn som selger eller har solgt seksuelle tjenester, som har oppholdt seg i Oslo over tid og som har ønske om og rett til å jobbe her.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

30

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Femtrinnsmodellen i Supported Employment fungerer som metodisk rammeverk for hovedtiltakene, men relevante tilpasninger gjøres basert på målgruppespesifikke behov. Prosjektteamet vil bestå av erfarne sosialkonsulenter fra Nadheim med en etablert relasjon til målgruppa, og erfarne jobbspesialister fra Unikum med sitt nettverk av arbeidsgivere. I tillegg skal det jobbes for et tett samarbeid med særlig Nav. Deltakerne skal gjennom prosjektet bistås til å finne, få og beholde en ordinær jobb. Nettverk og bistandsbehov skal kartlegges, og deltakerne skal selv sette realistiske mål for prosessen basert på egne ønsker og interesser. Utgangspunktet er at deltakerne skal raskest mulig ut i jobb, og at nødvendig opplæring og kompetanseheving skal skje ute i bedrift, ikke i et klasserom. Jobbspesialistene vil sørge for kontakt med og veiledning av arbeidsgivere, og for bred arbeidsrelatert opplæring og oppfølging av deltakerne – også i perioden etter de kommer i jobb for å sikre jobbfastholdelse. Sosialkonsulentene skal bistå med all praktisk bistand utenfor arbeidsplassen, nettverksbygging og støttesamtaler inn mot bl.a. psykisk helse. Metodikk, resultat og anbefalinger fra prosjektet skal dokumenteres i en egen rapport.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektets varighet er fra jan.21-des.22. Prosjektteamet etableres i jan-feb.21, med påfølgende informasjons- og rekrutteringsprosess mot målgruppa. 10-15 deltakere vil fra mars.21 være i gang med hovedtiltakene, med mål om å være i ordinær jobb innen 6 måneder for minst 60% av deltakerne. Nye deltakere vil hentes inn fortløpende basert på blant annet samlet oppfølgingsbehov og kapasitet i prosjektet. Sluttrapport presenteres i des.22.

Prosjektleder

Cathrine Kornmo Skogen

Detaljer
Program
Helse høst (2020)
Prosjektnavn
Arbeidsinkludering
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 700 000
Startdato
30.04.2021
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring