Arbeidstiltak – også for personer i legemiddelassistert behandling?

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I jobb er et lavterskel arbeidstilbud i Kirkens Bymisjon for personer i aktiv rus / med lang rushistorikk. Heroinassistert behandling i Oslo (HABiO) er et prøveprosjekt for pasienter med alvorlig opioiddominert ruslidelse. I 2022 ble det opprettet kontakt mellom HABiO og I jobb da noen av HABiOs deltakere ønsket benytte I jobbs arbeidstilbud. Man erfarte imidlertid at det i praksis oppsto hindringer som gjorde det vanskelig for den enkelte å benytte begge tilbudene samtidig. HABiO og I jobb ser at behandlingstilbud og arbeidstilbud kan være en bra kombinasjon. Det viser seg at personer i legemiddelassistert behandling får mer tid til overs da de under behandling slipper å anskaffe rusen selv. Å fylle denne tiden med produktivt arbeid antas å være positivt. Hindringene er bl.a knyttet opp mot tidsskjemaene: Personer i legemiddelassistert behandling får medisinen på morgenen og på grunn av ventetid etter injeksjon, rekker man ikke frem til I jobbs oppstart. I jobb kan ikke utsette oppstart i særlig grad da man ønsker å minimere I jobbs arbeidere rusinntak før arbeidsstart. Vi ønsker teste ut et egnet samarbeid mellom I jobb og HABiO med hensyn til praktisk gjennomføring, motivasjon og resultater.

Aktivitet/tiltak/metode

Prosjektet vil ha som mål å finne frem til samarbeidsrutiner med spesialtilpasninger tids- og bemanningsmessig. Ved å skreddersy et opplegg for personer i legemiddelassistert behandling, kan deltakerne benytte disse to tiltakene samtidig. Man vil undersøke om det å fylle dagene med arbeid, og den struktur, mestringsfølelse og arbeidsfellesskap det medfører, også kan bidra til å styrke behandlingen. Prosjektet vil bestå av samhandling med behandlersystemet, praktisk tilpasning til I jobb, oppfølging og tilrettelegging for brukerne.

Antall deltakere

25

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Målet er at deltakerne gjennom arbeid skal erfare at det å bidra med sin arbeidsevne og det å være en del av et arbeidsfellesskap, at noen forventer noe av deg skaper livsglede, tilhørighet og økt livsmestring. At arbeid bidrar til rytme, forutsigbarhet og struktur i hverdagen, noe som igjen fører dette til redusert rusbruk og økt livskvaliteten. Dette vil være i tråd med regjeringens inkluderingsdugnad der man ønsker å «videreutvikle og styrke tilbudet for arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer, slik at flere kan delta i arbeidslivet. På sikt kan den enkelte motiveres til å øke antall arbeidsdager i arbeidstiltaket. I HABiO har vi fått opplyst at medisinen kan inntas på to måter, som injeksjon eller tabletter. Ventetiden etter inntak er lenger for førstnevnte, og med tabletter kan man tidsmessig rekke ned til oppstart ved I jobbs ordinære arbeidstilbud. Det betyr at økt antall dager på jobb kan bidra motiverende for å gå over til medisin i tablettform.

Plan for gjennomføring

Dialog med behandlingstilbudet (HABiO): – Kartlegge brukernes særskilte behov – Hva kjennetegner kandidater som kan ha nytte av samarbeidet (alder, rushistorikk) – overføring av kompetanse fra HABiO til I jobb – Utvelgelse av deltakere – Drøfte nødvendige tilpasninger og behov for opplæring – Grad av samhandling med behandlingsinstitusjon (samhandlingspunkt- og hyppighet) og I jobb Organisatorisk: Vi kan tenke oss å teste ut en modell der en egen gruppe på hhv verksted og gaterydding har en noe senere oppstart de andre ved I jobb, men slutter samtidig for felles honorarutbetaling. Opptil seks deltakere pr dag i 4 dager, hhv to dager gaterydding og to dager verksted. Vi starter opp forsiktig og øker antall deltakere avhengig av hvilke erfaringer man gjør seg underveis. Finne mer ut av – Påmeldingsrutiner – beholde lavterskelkonseptet ved påmelding på morgenen, dvs at man kommer når man er i form til det? – Grad av tilrettelegginger enkeltvis og som gruppe – Grad av samhandling med behandlingsinstitusjon – I hvilken grad bidrar samarbeidet til gode resultater for den enkelte i behandlingen? – Vil I jobb kunne motivere for inntak av medisin i tablettform?

Prosjektleder

Johanne Friis

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Arbeidstiltak – også for personer i legemiddelassistert behandling?
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
08.03.2023
Sluttdato
29.02.2024
Status
Under gjennomføring