Asylsøkerbarn og rettigheter

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Målsetting: Hensikten med forskningsprosjektet har vært å diskutere norsk flyktningpolitikk ut fra barnekonvensjonens grunnleggende prinsipper om barnets beste, ikke-diskriminering, medvirkning og barns rett til optimal utvikling

Målsetting: Hensikten med forskningsprosjektet har vært å diskutere norsk flyktningpolitikk ut fra barnekonvensjonens grunnleggende prinsipper om barnets beste, ikke-diskriminering, medvirkning og barns rett til optimal utvikling. Prosjektet har sett på

a) medfølgende barns rettslige status i familienes asylsøknad og

b) barns hverdagsliv på asylmottak.

 

Sentrale forskningsspørsmål: I hvilken grad gis barn individuelle rettigheter i asylsøkerprosessen og asyloppholdet? Hva er rammene rundt barnas tilværelse på mottak? Gis de samme rett til skolegang, barnevern og helsetjenester som andre barn? Hvordan opplever de flukt og asylopphold?

 

Metode: Studien har kombinert ulike metodiske tilnærminger: Dokumentanalyse av relevante rettslige dokumenter og saksmapper i UDI, surveyundersøkelse til asylmottak, samtaler med barn og foreldre, intervjuer med kommunale instanser, saksbehandlere i UDI og advokater.

 

Hovedfunn: Gjennomgangen av barns rettighetsstatus viser at asylsøkerbarn formelt gis like rettigheter som andre barn, men at begrensede bevilgninger og innvandringsregulerende hensyn fører til en utilstrekkelig ressursbruk slik at barn i praksis ikke får et likeverdig tilbud.

 

Forskningsprosjektet anbefaler:

–         Økt ressursbruk i utlendingsforvaltningen for å gjøre barns uttalerett reell. Særlig anbefales å styrke gjennomføringen av UDIs barnesamtale, reelt å inkludere barns erfaringer i vurderinger og vedtak, bedre Landinfos kunnskapsbase om barn, og øke fokus på barnespesifikke former for forfølgelse

–         En mer helhetlig tolkning av utlendingsmyndighetenes forpliktelser mht. FNs barnekonvensjon.

–         Forskning som kan belyse det rettslige grunnlaget og skjønnsvurderingene hvor innvandringsregulerende hensyn setter hensynet til barnets beste til side.

–         Å styrke skoletilbudet for nyankomne mottaksbarn og øke barnehagetilbud til barn under skolealder. Integrering i kommunal virksomhet bør være styrende prinsipp også for mottaksbarn.

–         Bedre barns tilgang til felleslokaler, leksehjelp og ansatte på mottak

–         Større beredskap angående barn helsesituasjon og erfaringer av utrygghet og vold før og på mottak.

 

Publikasjoner:

Lidén H & Rusten H (2007) “Asylum, participation and the best interests of the child: new lessons from Norway.” Children & Society, årg. 21, nr. 4, s. 273-283.


Lidén H ”Medfølgende barn – et vedheng? Asylsøkerbarns rettighetsstatus.” Tidsskrift for samfunnsforskning, innsendt 2009.

 

Lidén H (2011) ”Barn på asylmottak. Rettighetsstatus og praksis.” Tidsskrift for velferdsforskning, nr.1.

 

Lidén H & Vitrus K (2010) “The status of asylum-seeking children in Norway and Denmark – comparing discourses, politics and practices.” Journal for Refugee studies, årg. 23, nr. 1, s. 62-81.

 

Lidén H & Aarset M (2010) “Barns uttalerett på utlendingsfeltet.” i Barns nye samfunnsborgerskap – til barnets beste? Kjørholdt AT, red., Universitetsforlaget, Oslo, s. 192-209.

 

Lidén H ”Sikrer intervju av enslige mindreårige at deres konvensjonsrettigheter ivaretas?” Kontur, innsendt 2009. (Skrevet med utgangspunkt i prosjektets forskningsarbeid, men ikke med i opprinnelig prosjektbeskrivelse).

 

 

Prosjektleder/forsker

Hilde Lidén

Detaljer
Program
Forskning (2004)
Prosjektnavn
Asylsøkerbarn og rettigheter
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Institutt for samfunnsforskning
Beløp Bevilget
2005: kr 570 000, 2006: kr 580 000, 2007: kr 615 000
Startdato
01.02.2005
Sluttdato
31.12.2008
Status
Avsluttet