ASYLSØKERS ØKONOMI-EN BARRIERE FOR LIKEVERDIG TILGANG TIL HELSETJENESTER

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Helsepersonell har ved flere anledninger gitt uttrykk for at asylsøkere ikke har mulighet til å nyte godt av likeverdig tilgang til helsetjenester grunnet dårlig økonomi. Forskning viser at asylsøkeres kjøpekraft har sunket med 20 % i perioden 1989-2017. Vi ønsker derfor å kartlegge om/i hvilken grad økonomien representerer en barriere for tilgangen til helsetjenester. Hvis den gjør det, ønsker vi å se på hvilke endringer som må til for å bygge ned denne barrieren og å påvirke beslutningstakere.

Målsetting

1. Kartlegge om asylsøkeres økonomi er en barriere for likeverdig tilgang til helsetjenester. 2. Samle info. om de økonomiske prioriteringene disse gjør. 3. Drøfte med målgruppen hvilke tiltak vi vil anbefale. 4. Heve kunnskapsnivået i befolkningen, og blant beslutningstakere og myndigheter.

Målgruppe

Voksne asylsøkere i ordinære mottak og i integreringsmottak, og helsearbeidere, mottaksansatte og frivillige fra NKS som er i kontakt med asylsøkere/nybosatte.

Antall personer i målgruppen

100

Beskrivelse av gjennomføring

Vi vil gjennomføre individuelle intervju av asylsøkere. Dersom det ikke er nok asylsøkere på det tidspunkt intervjuene skal gjennomføres, vil vi også intervjue nybosatte flyktninger i kommunene. I tillegg vil vi gjennomføre en spørreskjemaundersøkelse blant helsearbeidere som har asylsøkere blant sine pasienter, blant mottaksansatte og blant NKS frivillige som driver aktiviteter for kvinner og barn i mottak og i kommunene. Vi vil i tillegg invitere et utvalg asylsøkere, helsearbeidere, mottaksansatte og NKS frivillige til fokusgruppesamtaler om forslag til endringer som kan bidra til å bygge ned den økonomiske barrieren. Gjennomføringen vil måtte skje i et tett samarbeid med lokale frivillige (helsearbeidere, mottaksansatte og NKS frivillige). Disse vil bli rekruttert gjennom NKS sitt nettverk, gjennom Enhet for migrasjonshelses nettverk for kommunehelsetjenesten, og forutsatt UDI godkjenning av prosjektet, også gjennom UDIs kanaler. (Det vil bli søkt om UDIs godkjenning når vi har mottatt godkjenning fra Personvernombudet). Funnene fra prosjektet vil bli offentliggjort gjennom en prosjektrapport, et frokostseminar, artikler i relevante tidsskrift og NKSs publikasjoner, og diverse nettverksarbeid og undervisningsopplegg.

Fremdriftsplan

Jan. 2020-nov. 2020: Intervju av asylsøkere, spørreskjemaundersøkelse av helsearbeidere, mottakansatte og NKS frivillige. Oppsummere intervjuene og spørreskjemaene. Des 2020.-April 2021: Forberede, gjennomføre og oppsummere fokusgruppesamtalene. Juli-okt. 2021: Skrive, publisere prosjektrapporten og avholde frokostmøte om den. Nov.- des. 2021: Skrive artikler. Etter prosjektslutt: Fortsette nettverksarbeid og undervisning.

Prosjektleder/forsker

Ragnhild Magelssen

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
ASYLSØKERS ØKONOMI-EN BARRIERE FOR LIKEVERDIG TILGANG TIL HELSETJENESTER
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Enhet for migrasjonshelse ved Folkehelseinstituttet (FHI)
Beløp Bevilget
2020: kr 593 000, 2021: kr 607 000
Startdato
02.01.2020
Sluttdato
01.01.2023
Status
Under gjennomføring