ATLET-studien

I samarbeid med

Sluttrapport

Bakgrunn

Hvert år får 100 nordmenn ryggmargsskade. En stor del skyldes ulykker og forekommer blant unge eller voksne. Studier viser at det er mulig å rehabilitere personer med ryggmargskade slik at de kan gjenvinne stå- og til dels gangfunksjon, ved intens vektavlastet trening på tredemølle.

Målsetting

ATLET studien (Avlastet Trening for Lamme Etter Traume) testet den primære hypotesen at personer med motorisk inkomplett ryggmargsskade, ved hjelp av vektavlastet intensiv stå- og gangtrening på tredemølle, kan gjenvinne disse funksjoner helt eller delvis og dermed bedre sin livskvalitet og føre til besparelse med hensyn til bruk av norske helsekroner.

Design, metode, materiale

ATLET studien var en singel blindet randomisert klinisk intervensjonsstudie. To metoder for intensiv gangtrening ble testet: Studie 1) manuell guiding av føtter og bekken under trening (4-5 terapeuter – foregikk i Tromsø) Studie 2) poliklinisk robot-assistert gangtrening (foregikk i Oslo). Det var beregnet at hver del-studie måtte rekruttere 30 personer med kronisk motorisk inkomplett ryggmargskade fordelt på intervensjons- og kontrollgruppe, totalt 60 personer. Dessverre lyktes det kun å rekruttere 44 totalt. Intervensjonen i begge gruppene besto av 60 treningsdager med intensiv vektavlastet gangtrening. Kontrollgruppen fikk tradisjonell behandling/trening (usual care). Objektiv, blindet evaluering av deltakernes funksjon før og etter intervensjon skjedde ved Sunnaas sykehus. Studien var et samarbeidsprosjekt mellom ulike rehabiliteringsmiljø i Norge.

Gjennomføring

ATLET studien startet 01.03.2008 og de første deltagerne ble testet ved Sunnaas sykehus medio mars 2009 . Planen var at studien skulle være ferdig i 2010. Studien ble forsinket grunnet store rekrutteringsproblemer. Til tross for iherdig rekrutteringshjelp fra de 3 spinalsentrene i Norge og pasientorganisasjoner, nådde man likevel ikke opp til det forhåndsbestemte antall deltagere. Høsten 2018, bestemte derfor styringsgruppen at rekruttering til begge studier skulle avsluttes. Til tross for disse utfordringen, gikk gjennomføringen av intervensjonen greit og ble godt mottatt av deltagerne. Til tross for ufullstendig rekruttering er det publisert 3 artikler i velrenommerte internasjonale tidsskrift i perioden 2017-2019. I tillegg er resultater blitt presentert på en rekke vitenskapelige konferanser både i Norge og utenlands.

Resultater

Deltagerne var rullestolavhengig og gjennomsnittlig 12 år siden skaden. I forhold til kontrollgruppen viste intervensjonsgruppene en klar «borderline signifikant» bedring i muskelstyrke i beina, økt motivasjon og mestringstro på trening. Ingen gjenvant gangfunksjonen. Denne ressurskrevende treningsformen er neppe kostnadseffektiv hos personer med lang tid siden skaden, men personer som nylig er skadet vil kunne ha bedre effekt av denne treningsmetoden.

Samarbeidspartnere

Studien var et samarbeidsprosjekt mellom Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, Sunnaas sykehus, Universitetene i Oslo og Tromsø og Norges Idrettshøyskole. Personskadeforbundet (LTN) og Landsforening for ryggmargsskadde (LARS) var representert i styringsgruppen i hele prosjektperioden.

Videre planer

Resultatene har blitt presentert på vitenskapelige konferanser og i tidsskrifter med anbefaling om å bruke denne treningsformen hos personer som har kortere tid etter skade og med noe gangfunksjon dersom målsetting er forbedring av gangfunksjon. Stipendiaten kan bidra i videre diskusjon om innføring av intensive kostbare rehabiliteringsmetoder for ryggmargsskadde. Innen 3 mndr fra disputasen , vil resultatene videreformidles til studie deltagerne, LTN og LARS som alle var involvert i prosjektet.

Samarbeid med søkerorganisasjonen

ATLET styringsgruppen hadde to brukerrepresentanter som deltok i hele prosjektperioden over mange år og de deltok i alle faser av prosjektet. LNTs brukerrepresentant hadde lang erfaring i å leve med ryggmargsskade og var med å initiere vårt prosjekt. Han var med på planleggingen av studien, skaffet finansiering til gangtreningsrobot, rekruttering av deltagere, deltagelse i styringsgruppemøter osv. LTN fulgte opp fremdrift i prosjektet jevnlig og har støttet prosjektledelsen til tross for forsinkelser.

Publikasjonsliste

Doktorgradsavhandling:
Piira, A.M. (2020). The ATLET study: Can subjects with long-standing motor incomplete spinal cord injury learn to walk?
A randomized clinical trial. Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitetet, Tromsø

Artikler:
Piira, A., Lannem, A. M., Sørensen, M., Glott, T., Knutsen, R., Jørgensen, L., Gjesdal, K., Hjeltnes, N. & Knutsen, S.F. (2019). Manually assisted body-weight supported locomotor training does not re-establish walking in non-walking subjects with chronic incomplete spinal cord injury: a randomized clinical trial.
Journal of Rehabilitation Medicine, 51(2), 113-119.
Doi
10.2340/16501977-2508

Piira, A., Lannem, A. M., Sørensen, M., Glott, T., Knutsen, R., Jørgensen, L., Gjesdal, K., Hjeltnes, N. & Knutsen, S.F. (2019). Robot-assisted locomotor training did not improve walking function in patients with chronic incomplete spinal cord injury: a randomized clinical trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 51(5), 385-389.
Doi: 10.2340/16501977-2547

Piira, A., Lannem, A. M., Gjesdal, K., Knutsen, R., Jørgensen L., Glott, T., Hjeltnes, N., Knutsen, S. F. & Sørensen, M. (2020). Quality of life and psychological outcomes of body-weight supported locomotor training in spinal cord injured persons with long-standing incomplete lesions. Spinal Cord, 58(5), 560-569.
Doi:  10.1038/s41393-019-0401-2

Sluttrapport/artikler (pdf)

Avhandling.pdf
Paper I Journal of Rehabilitration Medicine.pdf
Paper II Journal of Rehabilitation Medicine.pdf

Sluttrapportsammendrag

Doktorgradsavhandling:
Piira, A.M. (2020). The ATLET study: Can subjects with long-standing motor incomplete spinal cord injury learn to walk?
A randomized clinical trial. Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitetet, Tromsø

Artikler:
Piira, A., Lannem, A. M., Sørensen, M., Glott, T., Knutsen, R., Jørgensen, L., Gjesdal, K., Hjeltnes, N. & Knutsen, S.F. (2019). Manually assisted body-weight supported locomotor training does not re-establish walking in non-walking subjects with chronic incomplete spinal cord injury: a randomized clinical trial.
Journal of Rehabilitation Medicine, 51(2), 113-119.
Doi
10.2340/16501977-2508

Piira, A., Lannem, A. M., Sørensen, M., Glott, T., Knutsen, R., Jørgensen, L., Gjesdal, K., Hjeltnes, N. & Knutsen, S.F. (2019). Robot-assisted locomotor training did not improve walking function in patients with chronic incomplete spinal cord injury: a randomized clinical trial. Journal of Rehabilitation Medicine, 51(5), 385-389.
Doi: 10.2340/16501977-2547

Piira, A., Lannem, A. M., Gjesdal, K., Knutsen, R., Jørgensen L., Glott, T., Hjeltnes, N., Knutsen, S. F. & Sørensen, M. (2020). Quality of life and psychological outcomes of body-weight supported locomotor training in spinal cord injured persons with long-standing incomplete lesions. Spinal Cord, 58(5), 560-569.
Doi:  10.1038/s41393-019-0401-2

Prosjektleder/forsker

Anu Miriam Piira

Hovedveileder

Synnøve Fønnebø Knutsen

Detaljer
Program
Forskning (2007)
Prosjektnavn
ATLET-studien
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad
Beløp Bevilget
2008: kr 530 000, 2009: kr 560 000, 2010: kr 575 000
Startdato
01.03.2008
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet