Atleten, et grenseløst aktivitetshus

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Vadsø ak jobber med idrettsrelaterte integreringsprosjekter. 17 % av byens befolkning er innvandrere, 12 % barn lever i inntektsfattige familier. Å jobbe med barn som sliter er krevende, fattigdom betyr tap av verdighet, mangel på inkludering. Vår overbevisning er at økende forskjeller er med på å «fremprovosere» unge til å ta feile valg. Vi ser at det arbeidet vi gjør og de tilbudene vi har på Atleten for mange er med på å gjøre en forskjell. Vi er nå kommet til et veiskille der vi ønsker å utvide tilbudet, se utdypende prosjektbeskrivelse.

Målsetting for prosjektet

Vadsø atletklubb skal være en samfunnsutvikler, en sentral aktør i bybildet. Atleten Kulturhus skal bli et regionalt senter for integrering, et sted der alle uansett alder og etnisitet opplever trivsel og tilhørighet gjennom felles aktivitet og opplevelser.

Målgruppe

Mennesker uansett alder og etnisitet fra byens innvandrermiljø / lavinntekstfamilier, kvinner og arbeidsledige fedre vil prioriteres.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vadsø atletklubb har valgt å se forbi myten om at innvandrermiljøene er lukket, at barn / unge fra andre kulturer kan være vanskelig å få med i organisert idrett. Som klubb tar vi utgangspunkt i at alle på ulike måter er ressurssterke, alle har en verdensmester i magen. Erfaring har vist oss at økonomi og tilgjengelighet er viktige suksessfaktorer for deltakelse. Ved å senke kostnadene til et minimum, samtidig som vi tilbyr transporttjenester har vi det siste året økt antall jenter fra innvandrermiljøet som driver med kampsport med tre hundre prosent. Etter mange års «kamp» for å bli verdsatt i det kommunale systemet, er vi kommet frem til at den veien vi har valgt gir bedre resultater enn den tradisjonelle som er å integrere i eksistenser tilbud. Vår visjon er å bygge en organisasjon samme med de som skal integreres, på deres premisser. Aktivitetene i Vadsø ak er nå blitt så omfattende at vi har behov for en prosjektleder som kan koordinere og utvikle virksomheten. Daglig leders viktigste jobb vil være å etablere og videreutvikle nye strukturer slik at flere aktiviseres, involveres og tar ansvar.

Fremdriftsplan for prosjektet

se vedlagte utdypende prosjektbeskrivelse

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Vadsø atletklubb skal være en samfunnsutvikler, en sentral aktør i bybildet. Atleten skal bli et regionalt senter for integrering, et sted der alle uansett alder og etnisitet opplever trivsel og tilhørighet gjennom felles aktivitet og opplevelser. Ulike former for fysisk aktivitet skal være den viktigste bærebjelken. Ved å legge til rette for gode og varierte aktivitetstilbud bygger vi byens kraftsenter, et sted der flere innvandrere blir fysisk aktiv. Det skal være attraktivt og helsebringende for alle å være med i Vadsø atletklubb. Det skal lages systemer slik at fysisk aktivitet knyttes opp mot dugnader som gir inntekter til klubben, eksempelvis strandrydding. Vi har også jobbet tett med Finnmark friluftsråd som har «kjøpt» tjenester hos oss.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi mener bestemt at vi med Atleten kulturhus i stor grad maktet å nå de målene vi satte oss. Vi økte våre medlemstall, noen var betalende mens andre deltok på ulike arrangementer / turer vi har arrangert kostnadsfritt. Vi startet opp med flere nye aktiviteter, vi har maktet å skape strukturer i målgruppen som bidro til at flere kunne delta. Det er vanskelig å gi et aksakt tall på hvor mange som har deltatt, drar vi på tur fyller vi bussene våre. Reiser vi på stevner, tar vi med foreldre eller søsken forutsatt at det er plass. Mangel på penger har skjelden vært et problem, avtalen med å motta overskuddsmat fra Kiwi og Rema, har hjulpet oss til å holde kostandene nede. Også bidratt til at mange av oss frivillige har kunnet jobbe mye på liten inntekt. 90 % av våre barn / unge har hatt innvandrerbakgrunn. Bryting er kansje den idretten hvor unge med innvandrerbakgrunn best imot. Vi mener at vi lokalt har bidratt til at flere i vår målgruppe, spesielt jenter, er blitt bedre integrert.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

250

Prosjektgjennomføring/Metode

Vi mener bestemt at den måten vi har jobbet på, men direkte kontakt med barn / unge og deres foreldre er veien å gå. Samtidig med at vi har hatt ulike aktiviteter, kombinert med lave eller ingen egenandlere gjør at mange kunne delta på tiltak / aktiviteter de ellers av ulike årsaker ikke kunne være med på. Dersom vi skal kunne gjøre noe med de klasseskillene som i dag er innen norsk idrett, hjelper det ikke å ha mulighet for å søke om å få dekt sine utgifter ( fritidskortet) . Slike metoder er for vanskelige, de involverer for mange – det blir for tydelig at noen har penger mens andre ikke er. Det blir en type sosialhjelp, der unge må «tigge» om å få dekt sine utgifter. Slike ordninger som vi nå ser utvikle seg hjelper lite, de dekker ikke eks lommepenger, nødvendig utsyr som sovepose og annet nødvendighet når de er på tur. Vi har kjørt på null egenandel, felles mat og felles transport. Vi har også sørget for at alle har tilgang på soveposer/ underlag, treningsklær og nødvendige sko. Vi har i tilegg hjulpet dem som har drevet flere idretter, i noen tilfeller har vi bidratt med egenandeler for de som skulle reise med andre idrettslag.

Resultater og resultatvurdering

Hadde denne rapporten vært innlevert å slutten av 2018, hadde vi vært av den oppfartni

Oppsummering og videre planer

Akkurat nå har vi få planer med det videre arbeidet. Som rapporten viser, ble arbeidet vanskelig for oss pga av radikalisering av medlemmer – men også andre hendelser i Vadsø bla a nedleggelsen av Oskarsgata mottak. Vi ble stående alene i en svært krevende situasjon, vi fikk ingen krisehjelp fra de en kan forvente ; kommunen, fra Finnmark idrettskrets, NIF. Vi maktet aldri å få til et godt samarbeide med Vadsø kommune. En av årsakene kan være at de som «sitter i posisjon» er uenig i våre vurderinger av at barn / unge fra lavinntektsfamilier trenger andre strukturer enn det kommunen foreslår.

Prosjektleder

Inger Helen Unstad

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Atleten, et grenseløst aktivitetshus
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Beløp Bevilget
2018: kr 750 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
29.06.2019
Status
Avsluttet