Avdekking av vold og seksuelle overgrep

I samarbeid med

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG
Bakgrunn: Prosjektet bygger på det betydelige implementeringsarbeidet som allerede er gjennomført i regi av Fagteam vold og seksuelle overgrep ved Ressursenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ? Region vest (RVTS Vest). Dette har ført til at det nå er nærmere 30 konsultasjonsteam på Vestlandet. Et konsultasjonsteam er et tverrfaglig sammensatt lavterskeltilbud der ulike fagpersoner, tjenester i kommunen eller andre kan ta kontakt ved bekymring for at et barn utsettes for vold eller seksuelle overgrep. En kan drøfte saken anonymt og få råd om hvordan gå videre. Teamene er organisert kommunalt, interkommunalt, eller bydelsvist som i Bergen kommune. De er sammensatt av kommunalt og statlig barnevern, helsestasjon og psykisk helsevern for barn og unge. Familievern, PPT og politi er også representert noen av teamene.
Overordnet målsetting er: Å avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Intensjonen er å forebygge videre vold og overgrep samt redusere skadevirkningene av slike belastninger, gjennom å styrke kompetansen på feltet i kommunene generelt, og konsultasjonsteamenes evne til å håndtering av slike saker spesielt. Prosjektet sikter mot å styrke kompetansen til kommunale ressurspersoner, blant annet medlemmer av de kommunale og interkommunale konsultasjonsteamene, samt kvalifisere deltakerne til selv å kunne drive kompetanseheving av blant andre fagpersoner i egen kommune som arbeider med barn og unge. Videre er intensjonen at de skal inneha kompetanse til å fungere som veiledere i saker vedrørende vold og overgrep mot barn.
Mer spesifikt formulerte delmål er:


? Styrke konsultasjonsteamene spisskompetanse vedrørende vold og overgrepsproblematikk generelt og konsultasjonsteamsarbeid spesielt.
? Gjøre konsultasjonsteamarbeidet bærekraftig over tid.
? Særlig å legge vekt på avdekkende samtaler, og veiledning på gjennomføring av slike.
? Kvalifisere voksne rundt barn, til å kunne tilrettelegge for barnesamtalen og å følge opp.
? Kvalifisere ressurspersoner til å gjennomføre undervisning og kompetanseheving via undervisning av ulike tjenester innen egen kommune.
? Utvikle standardisert multimediebasert undervisningsmateriell.

Målgruppe: Prosjektet retter seg i hovedsak mot konsultasjonsteamene. Tilbudet om opplæring går til enkeltpersoner som deltar i ett eller flere konsultasjonsteam. Gjennomføringen vil skje lokalt i det enkelte fylke eller helseforetaksområde. Deltakelse vil være gratis, men de enkelte arbeidsgivere må forplikte seg til at de som deltar vil få tid til disposisjon mht. deltakelse i konsultasjonsteam og anledning til å undervise andre. Ved spesielle høve kan andre kommunale ressurspersoner få anledning til å delta.

Gjennomføring: Prosjektet retter seg derfor mot å utvikle og gjennomføre et opplæringsprogram som vil kvalifisere deltakerne til å være lokale ?veiledere?. Det blir utviklet et opplæringsprogram over 4 samlinger á 2 dager for ressurspersoner. Videre vil det bli utarbeidet standardisert multimediebasert undervisningsmateriell. Gjennomføringen vil skje lokalt i det enkelte fylke eller helseforetaksområde. Deltakelse vil være gratis, men de enkelte arbeidsgivere må forplikte seg til at de som deltar vil få tid til disposisjon mht. deltakelse i konsultasjonsteam og anledning til å undervise andre.

Prosjektets betydning: Handlingskompetanse hos personer som arbeider med barn vil ha en rekke gunstige effekter, så som avdekking så tidlig som mulig, gunstig ivaretakelse av barnet og god psykososial støtte. Dette vil igjen ha en forebyggende virkning mht. komplikasjoner og bidra til bedret psykisk helse hos mange utsatte barn. Økt kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge vil få betydning for flere instanser som har arbeidsoppgaver knyttet til barn og unge. Konsultasjonsteamene består av medlemmer på tvers av både fag- og etater, og vil dermed bidra til en økt gjensidig forståelse og bedre samarbeid mellom etatene.

En får tydeliggjøre og satt fokus på de lokale utfordringene knyttet til tema. En vellykket erfaring kan være utgangspunkt for tilsvarende modell andre steder.
Framdriftsplan: Gjennomføring vil være i 2011 og 2012.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_3_0400.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag av prosjekt: Avdekking av vold og seksuelle overgrep

Avdekking av vold og seksuelle overgrep er navnet på prosjektet vårt. Vi har tatt sikte på å manualisere RVTS Vest sitt arbeid med oppretting av konsultasjonsteam og gjøre de i stand til å betjene sine områder i forhold til sikker avdekking av vold og overgrep mot barn.
Det har resultert i en manual for oppretting og drift av konsultasjonsteam. Den er prøvd ut på nye konsultasjonsteam og på de fleste områder som er viktige kring slik oppstart.
Prosjektet har resultert i produkt som andre kan bruke om de vil starte slike team.
Vi har og laga et undervisningsopplegg for bruk opp mot skoler, barnehager og andre tjenester som møter mange barn. Det er satt sammen av en Power Point presentasjon med utfyllende punkter for kursholder. Den er og laget som en mappe som kan brukes under fremvisning.
Undervisningsmaterialet inkluderer i tillegg 4 videofilmersom er integrert i Power Point presentasjonen. Vi har og laget en lommefolder med hovedpunkt for hvordan de som deltar på kurset kan få med seg til bruk når de får bekymring for et barn.
Konsultasjonsteam og andre aktører som får opplæring i drift av konsultasjonsteam får og opplæring i å holde slike kurs. Mange team har allerede god erfaring og malen har blitt brukt av mange allerede.
Vi har laget en evaluering av opprettelse av konsultasjonsteam som ikke lå i prosjektskissen. Den er laget av våre egne ressurser og vil bli lagt ved til Redd Barna senere, men blir ikke sendt inn i denne omgang

Prosjektleder/forsker

Inge Nordhaug

Detaljer
Program
Rehabilitering (2010)
Prosjektnavn
Avdekking av vold og seksuelle overgrep
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
RVTS Vest
Beløp Bevilget
2011: kr 650 000, 2012: kr 410 000
Startdato
01.01.2011
Sluttdato
30.06.2013
Status
Avsluttet