Bærekraftige fellesskap

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Partene har gjennomgått innsikt om innbyggernes behov på Trosterud fra bla. Nav, SSB og Områdeløftet. Hatt samtaler med NAV Alna, barnehagene og undersøkelse blant barnehageansatte. Konklusjonen er: 1. Arbeidsledigheten i bydelen er høy, og det er behov for et lavterskel kvalifiseringstilbud til de som står lengst unna arbeidslivet. 2. Barnehagene i bydelen ønsker å tilby barna mer variert og næringsrik mat, uten at det skal gå på bekostning av de ansattes tid med barna eller gi økte kostnader for foreldrene. 3. Innbyggerundersøkelser uttrykker et klart behov for flere sosiale møteplasser

Målsetting

Med samskaping som metode vil Bydel Alna og Kirkens Bymisjon jobbe som partnere for at: mennesker med minimal arbeidserfaring blir inkludert i jobb, barn i barnehagene opplever matglede og næringsrik mat, og at det utvikles en møteplass i nabolaget som skaper deltakelse, frivillighet og nettverk.

Målgruppe

Personer fra Trosterud med innvandrerbakgrunn som står langt fra arbeidsmarkedet grunnet bl.a. lav utdannelse, lite arbeidserfaring og svake norskferdigheter.

Antall personer i målgruppen

300

Beskrivelse av gjennomføring

Med samskaping som metode vil "Bærekraftige fellesskap" utvikle en inkluderende arbeidsplass for personer som er langt fra det ordinære arbeidsmarkedet. Her skal det foregå matproduksjon for barnehagene i nabolaget, og generell intro til arbeidslivets ABC. Arbeidsplassen lokaliseres sentralt i nærmiljøet på Trosterud til et sted som parallelt utvikles til et nabolagshus gjennom lokal medvirkning. For å sikre god samskaping og brukervennlig organisering vil Kirkens Bymisjon ta prosjektlederansvaret og være arbeidsgiver for de to faste medarbeiderne i prosjektet (prosjektleder og kokk). Bydel Alna/Nav vil ta arbeidsgiveransvaret for arbeiderne/målgruppen. Denne delingen gjør det ryddig ift. deltakerne og skaper en mer helhetlig situasjon ved at ansettelse/oppfølging henger tett sammen. Det vil bli etablert en styringsgruppe med representanter fra partenes ledelse som bla. skal skal sikre at prosjektet styres etter målsettinger, prosjektbeskrivelse, samarbeidsavtale, fremdriftsplan og budsjett. Prosjektgruppen skal settes sammen av fagpersoner fra begge parter som har deltatt i forprosjektet, og som representerer kompetanse/erfaring inn i alle tre delkonseptene; Inkludering i arbeidslivet, matglede i barnehagene og deltakende nabolag

Fremdriftsplan

År 1: Ansettelse prosjektleder og kokk. Samarbeide med NAV om rekruttering arbeidere. Avtaler NAV, Matsentral, barnehager mfl. Utvikle systemer, rutiner og logistikk. Oppstart drift. Starte medvirkning Nabolagshus. År 2: Utvide/utvikle drift og leveranser. Frivillighet og aktiviteter drives på initiativ av naboer i huset. Midtveisevaluering. År 3: Videreutvikling med fokus på bærekraft og videre drift. Sluttevaluering med erfaringskonferanse .

Prosjektleder/forsker

Gudmund Fosse

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Bærekraftige fellesskap
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2021: kr 700 000, 2022: kr 300 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
01.06.2025
Status
Under gjennomføring