Barn i krise – hvem tar saken?

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Sammendrag:

Prosjektet omhandler hvorledes barn og unge som utsettes for vold eller annen omsorgssvikt blir ivaretatt i akutte og kritiske hendelser. Prosjektet har fokus både på:

– fordeling av ansvar, roller og oppgaver mellom politi og barnevern i akuttfasen, og på

– ivaretakelse av barna og deres foresattes behov og rettsikkerhet.
Tjenesteapparatet og brukerne er begge målgrupper for prosjektet. Informasjon vil hentes både fra ansatte i politi og barnevern og fra medlemmer av familier i akutt krise.

Prosjektet søker å skaffe utfyllende kunnskap om hvordan barn og unge som opplever vold og omsorgssvikt i hjemmet ivaretas fra meldingstidspunktet og i de påfølgende dager. Det vil beskrives hvordan samarbeidet profesjonene imellom skjedde ved å følge enkeltsaker steg for steg i etterkant av en hendelse. Fokus vil være på hvorledes partene i praksis fordeler oppgaver, ansvar og roller, og i hvilken grad de innebygde profesjonsforskjeller mellom politiet og barnevernet blir ivaretatt i de ulike situasjoner.

Prosjektet vil i tillegg rette søkelys mot hvorledes brukerne av tjenesteapparatet erfarer politiets og barnevernets inngripen i akutt situasjoner. Det vil fokuseres på hvorledes familiene opplever møtet med politi og barnevern i akutte situasjoner og de tiltak de blir tilbudt. Klientenes rettsikkerhet og brukermedvirkning i slike situasjoner vil være i fokus.
Målet er å øke kunnskapen om møtet mellom familiene og tjenesteapparatets aktører i denne fasen, og således bidra til at barn og deres familier blir tatt hånd om på en måte der både de rettssikkerhetsmessige

og faglige aspekter blir ivaretatt.

Å tydeliggjøre utsatte og sårbare gruppers interesser og særskilte behov er et felles samfunnsmessig ansvar.

Resultatene fra denne undersøkelsen skal også bidra til diskusjoner om hvorvidt, og i tilfelle på hvilke felter, det bør utarbeides retningslinjer som klarere regulerer arbeidet med familier i krise og samarbeidet mellom de ulike profesjonene. Resultater fra tidligere undersøkelser tyder på at beslutninger om øyeblikkelige tiltak i stor grad er basert på de enkelte tjenestepersoners

vurderinger av situasjonen, og at det er uklare rutiner for deling av ansvar og arbeid mellom politi og barnevern / barnevernvakt.
Klarere rammer og sentrale føringer har vært etterspurt både i forhold til eget arbeid og samarbeidet etatene imellom (Falck og Vorland 2009, Vorland 2011).

Det vil innhentes informasjon både gjennom politiets logger og barnevernvaktenes loggføringer, barneverntjenestenes oversikter og andre aktuelle skriftlige bakgrunns- dokumenter og rapporter. I tillegg vil det foretas intervjuer av alle ansatte i tjeneste-apparatet som har hatt befatning med saken og medlemmer av de kriserammede familiene. Hver sak vil kunne innbefatte mellom 4 til 6 intervjuer.En antar at prosjektet vil være gjennomførbar som beskrevet da prosjektleder på forhånd kjenner fagfeltet godt samt at godkjenning allerede er innhentet fra de fleste aktuelle instanser og informanter. Når aktuelle familier og berørte barn vil intervjues, må en imidlertid ta forbehold om eventuelle forsinkelser i tidsplanen. Prosjektet tar likevel sikte å ferdigstilles innen annet halvår 2015. Det foreligger ingen

planer om en ytterligere utvidelser av

prosjektet.

Sluttrapport

Prosjektgjennomføring

Prosjektet bygger på innhenting og analyser av årsrapporter og statistikk fra tre barnevernvakter i Østlandsområdet. Prosjektets hoved data bygger på 38 intervjuer med ansatte i de operative styrker ved politikamrene i Oslo, Asker og Bærum og Romerike og ansatte ved de tre barnevernvaktene tilknyttet disse politikamrene. Spørsmålene i intervjuene har hatt fokus på de ulike profesjonenes roller og oppgavefordeling i praksisfeltet. I tillegg ble 8 saker fulgt mer detaljert. Her ble det fokusert på samhandlingen mellom politiet og barnevernvaktene og mer detaljert nedtegnet hvordan de to etatene i praksis går frem når oppgaver i akutte kriser skal fordeles. Kvalitativ metode er benyttet ved innsamling av data. Semistrukturerte spørsmål bel utarbeidet for hver yrkesgruppe. I analysen av intervjuene er tematisk analyse lagt til grunn. Her er beskrivelser av sentrale mønstre samt inngående tekstanalyser benyttet. Prosjektet har tatt ca. to år å gjennomføre.

Antall personer i målgruppen

10000

Oppsummering

Prosjektet ble godt tatt i mot av myndigheter og fagpersoner på feltet. Data fra prosjektet ble umiddelbart benyttet av Barne- og familiedirektoratets utarbeiding av nye rutiner mellom de to etatene i akutte barnevernssaker. Ansatte i politiets ulike avdelinger og ansatte i det kommunale barnevernet og ved barnevernvaktene har i stor grad etterspurt rapporten. I tillegg blir forfatterne av rapporten stadig bedt om å innlede eller forelese ved kurs og konferanser om samarbeidet mellom politi og barnevern.

Sluttrapport/artikler (pdf)

Barn_i_krise_sendt.pdf

Prosjektleder/forsker

Norunn Vorland

Detaljer
Program
Forebygging (2013)
Prosjektnavn
Barn i krise – hvem tar saken?
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Beløp Bevilget
2014: kr 500 000, 2015: kr 500 000
Startdato
02.04.2014
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet