Barn som kompetente legemiddelbrukere

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Barn som kompetente legemiddelbrukere

Bakgrunn
Barn og ungdom med astma og allergi er en stor gruppelegemiddelbrukere. Felles for disse legemidlene er at all godkjent informasjon om dem er laget for voksne. Det finnes ikke godkjent legemiddelinformasjon for barn.
Mange barn trenger hjelp til medisineringen, som ofte gjøres på foreldrenes premisser. Det kan føre til tvangsmedisinering, noe som kan ødelegge for fremtidig samarbeid og barns holdning til legemidler. I andre tilfeller gir foreldre opp medisineringen. Det mangler hjelpemidler for å motivere barn til å ta legemidler.
Barn med astma synes det er vanskelig å bruke medisinene, de er umotiverte for bruk, og har problemer med å huske å ta dem. Det medfører at barna kan ha ned mot 50% compliance av forskrevede doser. Manglende etterlevelse av legemiddelbehandling kan gi unødvendige symptomer, tilbakefall eller forverring av sykdom som kan påvirke barn og ungdoms livsutfoldelse og gi et høyere forbruk av behovsmedisiner. I verste fall kan det medføre legebesøk eller sykehusinnleggelse. I tillegg risikerer barna tapt skolegang og redusert sosial omgang med andre barn. For samfunnet betyr det økt press på helsetjenestene, økte helsekostnader og tapt arbeidstid med ekstra sykemeldinger for foreldrene.

Målsetting
Målet med dette pilotprosjektet er å utvikle prototyper på nytt legemiddeldesign, informasjons-/instruksjonsvideoer for legemidler, og mobile applikasjoner for å (1) lære opp og motivere barn til å ta legemidler som forskrevet av legen, (2) bedre samspillet mellom foreldre og barn, og (3) lære foreldre å legge til rette omgivelsene for riktig legemiddelbruk.
De detaljerte målsetningene er å få mer kunnskap om hvordan barn som legemiddelbrukere (1) oppfatter hvordan og hvorfor de tar legemidlet, (2) får den informasjonen de ønsker på en måte som passer for dem, (3) uttrykker hvordan de ønsker å ta legemidlet, (4) oppnår adherence, det vil si at de tar legemidlet som forskrevet av legen (i rett mengde og til rett tid, og (5) oppnår bedre helseeffekter som følge av økt adherence.
Svarene vi får i denne pilotstudien skal danne grunnlag for en forskningsstudie som videreutvikler prototypene, prøver dem ut på barn med astma, og måler effekten på compliance, sykefravær og helse.

Målgruppe
Barn mellom 0 og 18 år som har eller kommer til å få behov for legemidler mot astma, samt deres foreldre.

Gjennomføring
Utviklingsprosjektet består av fem hovedaktiviteter. (1) Brukerundersøkelse og idégenerering:

Vi gjennomfører intervjuer og observasjonsstudier og benytter deltagende designmetodikk som rollespill og designworkshops for å forstå brukerne og deres behov. (2) Utvikling av nytt legemiddeldesign: I samarbeid med Institutt for produktdesign, NTNU, lages nytt legemiddeldesign, nye legemiddelbeholdere og/eller pakningsvedlegg som kan motivere de minste barna til å ta inhalasjonslegemidlene riktig. (3) Produksjon av informasjonsvideoer: I samarbeid med profesjonelle medieprodusenter, mediefagstudenter og eksperter på barn, genereres ideer, storyboards og videodemoer for å formidle informasjon om legemidler til barn. (4) Utvikling av mobil applikasjon: Vi utvikler demonstratorer som kan støtte og motivere barna til å ta legemidlene riktig. (5) Evaluering og idéavklaring: Sammen med barn evalueres prototypene som utvikles med tanke på videre forsknings og utvikling.

Prosjektets betydning
Artefaktene og prototypene vil ha nytteverdi for både enkeltindivid og samfunn ved å bidra til bedre og riktigere medisinering av barna. Det kan få flere positive følger, som for eksempel (1) positive helseeffekter hos legemiddelbrukerne (2) bedre samspill mellom barn og foreldre, (3) færre skolefraværsdager for barn og foreldre, og (4) færre legebesøk og sykehusinnleggelser. For samfunnet vil dette medføre store kostnadsbesparelser.

Resultatene fra denne studien kan videreføres for barn med andre diagnoser, og kan også være nyttige for voksne.

Framdriftsplan
Vår 2012: (1) Brukerundersøkelse og idégenerering. Vår og høst 2012: (2) Utvikling av nytt legemiddeldesign, (3) produksjon av informasjonsvideoer, og (4) utvikling av mobil applikasjon Høst 2012: (5) Evaluering og idéavklaring.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0208.pdf

Sluttrapportsammendrag

Blopp! – Barns LegemiddelOPPlevelse (Barn som kompetente legemiddelbrukere)

Inntil 20% av alle norske barn har eller har hatt astma innen 10 års alderen. Dette betyr at det er tusenvis av barn som bruker inhalasjonslegemidler daglig. Informasjon om legemidler er tilpasset voksne, og spesielt for barn under 6 år er informasjonen fraværende. Etterlevelse av forebyggende medisiner kan være ned i 50%. Mange barn motsetter seg medisinering og, og må holdes fast når denne skal gis. Dette kan være ubehagelig både for den som gir og får medisiner. Dette prosjektet går ut på å lage prototyper på mobile applikasjoner (app’er) og fysiske legemiddelmodeller som kan forbedre barns legemiddelopplevelse ved bruk av inhalasjonsmedisiner.
Erfaringer fra barn, foreldre, helsepersonell og andre eksperter på barn ble innsamlet både via arbeidsseminarer, intervjuer, observasjoner, publikasjoner og spørreundersøkelser. Basert på dette ble det utforsket nye ideer og laget hjelpemidler som er beregnet på barna og de som administrerer inhalasjonslegemidlene deres. Ved forstøverbehandling på sykehus for barn 1-4 år er følgende prototyper skissert: ny design på forstøverapparat, en interaktiv “leke” til å feste på eksisterende forstøverapparat for barn 1-2 år og en app som gir informasjon, avledning, motivasjon og belønning ved førstøverbehandling. For barn som bruker inhalasjonsbehandling på kammer hjemme er det laget to forskjellige konsepter. Den ene retter seg mot egne app’er for barn og voksne som kommuniserer sammen og i tillegg med en fysisk wi-fi kanin som interagerer med barnet. Her er det lagt til funksjonalitet som påminnelser, logg og pollenvarsel. Den andre er prototyper av app’er rettet mot barn 4-5 år som informerer, viser og belønner barnet, når det tar medisiner. Prosjektet har vært omtalt både i NRK radio, Adresseavisen og på vitenskapelige konferanser. Prosjektgruppen er i en prosess hvor man nå samler seg for å videreutvikle og markedsføre produktene med mest potensiale.

Prosjektleder/forsker

Elin Høien Bergene

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Barn som kompetente legemiddelbrukere
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Org.ledd
Sykehusapotekene i Midt-Norge
Beløp Bevilget
2012: kr 758 000
Startdato
01.01.2012
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet