Ung rettshjelp

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Gatejuristen har i snart ti år drevet oppsøkende, gratis rettshjelp for rusavhengige. I disse årene har vi sett et behov for å nå fram til barn og unge. Livene til mange av våre klienter kunne tatt en annen, og bedre retning dersom de hadde fått hjelp tidligere. Ved bruk av Gatejuristen sin godt utprøvde metode vil Barnas Jurist kunne tilby rettshjelp svært kostnadseffektivt. I tillegg vil rettighetsinformasjon til målgruppen forebygge problemer knyttet til helse og velferd.

Målsetting for prosjektet

Barnas Jurist skal forebygge problemer hos barn og unge knyttet til helse og velferd i tillegg til å bedre deres levekår. Dette skal vi oppnå ved å tilby gratis rettshjelp og spre rettighetsinformasjon.

Målgruppe

Målgruppen er vanskeligstilte barn og unge.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

270

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Barnas Jurist er en modell for gratis oppsøkende rettshjelp til barn og unge der kostnadseffektivitet og store innslag av frivillighet står sentralt. Barnas Jurist er en frivillighetsmodell der utgangspunktet er at saksbehandling og klientkontakt skal håndteres av frivillige medarbeidere som skal rekrutteres blant rettsvitenskapstudentene ved UIA og praktiserende advokater. Modellen legger opp til at de frivilliges arbeid skal kvalitetssikres av en ansatt jurist. Sentralt står også at de frivillige jevnlig reiser ut og møter sårbare barn og unge, informerer om rettigheter og tar inn saker

Fremdriftsplan for prosjektet

I oppstarten må vi først oppnå samarbeid med aktører som er i kontakt med utsatte barn og unge. Deretter må vi drive oppsøkende arbeid for å gjøre Barnas Jurist kjent blant ungdom. Å oppsøke ungdom der de er vil være et kjennetegn ved Barnas Jurist sin måte å driftes på også i fortsettelsen. Målsetning er at Barnas Jurist vil motta sine første rettslige oppdrag innen tre måneder etter oppstart.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Ung rettshjelp Kristiansand er et gratis rettshjelptilbud for barn og unge i Agder under 25 år. Vi bistår klienter med aktuelle juridiske utfordringer, men arbeider også forebyggende – ved å spre rettighetsinformasjon på væresteder for målgruppen. Ung rettshjelp Kristiansand ble startet fordi vi så at flere av Gatejuristens klienter kunne hatt andre forutsetninger i dag, dersom de hadde fått rettshjelp på et tidligere tidspunkt. Vi så et udekket rettshjelpbehov blant barn og unge. Vårt mål var å forebygge problemer knyttet til helse og velferd, for sårbare barn og unge, gjennom å sikre at flere i målgruppen fikk sine grunnleggende rettigheter oppfylt. Vår målsetting har hele tiden vært å tilby en rettshjelpmodell som er spesielt tilrettelagt for målgruppen; en modell hvor vi både er lette å oppsøke og hvor vi selv oppsøker målgruppen – i tillegg til at vi skal ha tilstrekkelig med tid til å skape en trygg og god dialog med klientene.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Vi har i prosjektperioden statistikkført at 100 av sakene våre er innkommet etter henvisning fra aktører som jobber med sårbare barn og unge. Tallet er imidlertid kun førende, da det antas å være høyere. Flesteparten av sakene har også hatt stor helsemessig og velferdsmessig betydning – dette fremgår både av hvilke saker vi har bistått med, men også tilbakemeldingene vi har fått fra klienter og foreldre i etterkant av vår bistand. Vi opplever følgelig at vi har nådd vårt effektmål i løpet av prosjektperioden.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

785

Prosjektgjennomføring/Metode

For målgruppen barn og unge under 25 år er det viktig å se rettshjelp og rettighetsinformasjon i sammenheng. Målgruppen har svak begrepsforståelse knyttet til ord som «rettshjelp» og «juridisk bistand» – og har generelt lite kunnskap om egne rettigheter og plikter. Derfor gir vi ikke bare rettshjelp i enkeltsaker, men oppsøker også målgruppen, der de er, med rettighetsinformasjon og veiledning om hvilken type problemstillinger Ung rettshjelp kan bistå med. Vi skal gi rettshjelp av høy faglig kvalitet – på lavest mulig konfliktnivå. Erfaringene våre fra saksbehandlingen skal videre brukes til å påvirke hvordan rettsregler utformes og bidra til at disse praktiseres på en måte som i størst mulig grad sikrer gode levekår for målgruppen, både på kort og lang sikt.

Resultater og resultatvurdering

Vi opplever at vi har klart å starte et velfungerende rettshjelptilbud i fylket, som har et jevnt tilsig av saker fra både nye og eksisterende klienter. Flere av klientene velger å kontakte oss igjen, når de står i nye juridiske utfordringer, hvilket vi tolker å være basert på gode erfaringer ved første kontakt. I løpet av prosjektperioden har vi tatt imot 347 saker, for 235 klienter – etter å ha oppsøkt målgruppen 82 ganger, og nådd rundt 550 barn og unge med rettighetsinformasjon – enten i form av rettighetsquiz eller foredrag. Følgelig har vi statistikk fra langt flere saker og klienter, enn vi hadde mål om å nå ved prosjektstart.

Oppsummering og videre planer

Vi er veldig fornøyde med resultatene vi har oppnådd i prosjektperioden, og har et sterkt ønske om å fortsette utviklingen av rettshjelptilbudet vi har startet. I nær fremtid har vi håp om å kunne utvide det oppsøkende arbeidet vårt til også å inkludere de nærliggende kommunene Arendal, Vennesla, Lindesnes og Grimstad. Det arbeides med å finne økonomisk støtte til å kunne drive tilbudet videre slik det står i dag, og for å utvide det oppsøkende arbeidet.

Prosjektleder

Tuva Myklebust Jacobsen

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Ung rettshjelp
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2020: kr 430 000, 2021: kr 435 000, 2022: kr 450 000
Startdato
15.11.2020
Sluttdato
31.12.2023
Status
Avsluttet