Barne- og ungdomsjuristen

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Gjennom Gatejuristens 11 år med gratis rettshjelp for personer med et rusproblem, har vi sett et behov for å nå barn og unge. Livet til mange av våre klienter kunne tatt en annen, og bedre retning dersom de hadde fått hjelp tidligere. Gjennom Kirkens Bymisjons familiearbeid ser vi at sårbare grupper ofte mangler kunnskap om og tillit til det offentlige hjelpeapparatet. Pga. foresattes reservasjoner er det barn og unge med et reelt hjelpebehov som sjelden eller aldri benytter seg av hjelpeapparatet, og dermed går glipp av hjelp og/ eller tilrettelegging som de har bruk for og rettigheter til.

Målsetting

Prosjektet skal forbygge problemer knyttet til helse og velferd, og bedre levekårene for barn og unge. Tilbudet følger modellen til «Barnas jurist» i Oslo, men med en vesentlig utvidelse. For å nå yngre barn samt barn med nedsatt funksjonsevne vil vi gi gratis rettshjelp også til deres foresatte.

Målgruppe

Målgruppen er vanskeligstilte og sårbare barn og unge.

Antall personer i målgruppen

250

Beskrivelse av gjennomføring

Barne- og ungdomsjuristen vil gi gratis oppsøkende rettshjelp til barn og unge etter modell fra Barnas Jurist i Oslo og Kristiansand. I tillegg er vårt prosjekt utvidet med en vesentlig komponent: vi vil også bistå barnas foresatte. Dette er spesielt aktuelt i arbeidet med informasjon om rettigheter, men også i tilfeller der juridisk hjelp med foresattes rettigheter er til barnas beste, eller i tilfeller der foresatte trenger hjelp i arbeidet med å få innfridd barnets rettigheter. Ved å utvide prosjektet til også å gjelde foresatte, vil vi kunne hjelpe barn som på grunn av lav alder, nedsatt funksjonsevne ol. ikke er i stand til å kontakte Barne- og ungdomsjuristen selv. Prosjektet vil i stor grad baseres på frivillighet. Saksbehandling og klientkontakt vil i hovedsak håndteres av frivillige medarbeidere med juridisk bakgrunn sammen med en fast ansatt jurist. I tillegg vil vi rekruttere erfarne jurister og advokater som kan veilede i konkrete saker ved behov for ekstra veiledning. Det konkrete arbeidet vil forgå dels via saksmottak på kontoret, dels ved oppsøkende arbeid på skoler, fritidsaktiviteter osv, dels via sosiale medier og dels gjennom Kirkens Bymisjons omfattende kontaktnett inn imot sårbare barn, unge og familier.

Fremdriftsplan

I startfasen vil vi gjøre tilbudet kjent blant barn, unge og familier som benytter tilbudene til Kirkens Bymisjon, Redd Barna og Røde Kors. Dette er organisasjoner med etablerte og gode samarbeidsrelasjoner. Oppsøkende arbeid og god tilgjengelighet vil være et kjennetegn ved prosjektet, og vi har et mål om å starte rettighetsinformasjon etter tre mnd forberedelser, og at vi mottar de første rettslige oppdrag innen fire måneder etter oppstart.

Prosjektleder/forsker

Merete Strandenes

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Barne- og ungdomsjuristen
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2021: kr 630 000, 2022: kr 650 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring