Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Barnepalliasjon er et krevende tverrfaglig felt som stiller høye krav til bred kunnskap og erfaring. Familien som helhet blir rammet når et barn blir alvorlig syk og offentlige føringer påpeker at samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten må styrkes, og bidra til helhetlig tilbud og mest mulig hjemmetid. Erfaringer fra tidligere barneforløp i AK viser at kompetansen vår innen barnepalliasjon er mangelfull, og at vi får meldt alvorlig syke barn for sent i forløpet til å kunne oppnå tidlig kontakt og være i forkant av problemstillinger.

Målsetting

En modell for barnepalliasjon i AK er utviklet og utprøvd for å ivareta alvorlig syke og døende barn og deres pårørende; 1) etablere og kompetanse heve beredskapsteam 2) samordne tjenester innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten og 3) helhetlig, kompetent og koordinert tjenestetilbud i AK.

Målgruppe

Primærmålgruppen er alvorlig syke og døende barn i Askøy kommune. Familien som helhet vil være viktig å styrke, og det vil også være fokus på søsken/foreldre.

Antall personer i målgruppen

10

Beskrivelse av gjennomføring

For å nå prosjektets mål har vi delt tiltak/ aktivitetene i fire ulike faser: fase 1) Anskaffelse av grunnlagsdokumentasjon; der vi innhenter erfaringer fra foreldre som tidligere har mistet et barn i kommunen, helsepersonell med erfaring fra tidligere forløp og fra beredskapsteamet. Dette danner grunnlaget for kompetansehevingsplanen for beredskapsteamet og involvert helsepersonell, samt for utviklingen av systemarbeid og nødvendige rutiner i fase 2, fase 2) Systemetablering med kompetanseheving av beredskapsteam og øvrig helsepersonell, samt etablering av rutiner for samarbeid, oppfølging og veiledning. Fase 3) Beredskapsteam og øvrig helsepersonell har direkte pasientkontakt og omsorg for alvorlig syke og døende barn i livets siste fase, og fase 4) Evaluering av modellen gjennom erfaringer fra familier, beredskapsteam og annet involvert helsepersonell. Prosjektet har mottatt midler fra stiftelsen DAM gjennom barnekreftforeningen for et år i første omgang. Vi søker nå om midler for år to og vil til neste år søke om støtte til prosjektets tredje og siste år.

Fremdriftsplan

Fremdriftsplanen er delt i følgende områder:1) Møter med samarbeidspartnere/ prosjektorganisasjonen 2) Skaffe grunnlagsdokumentasjon 3) kompetanseheving av beredskapsteam 4) etablere systemarbeid/rutiner/flytskjema 5) etablere verktøykasse 5) markedsføring 6) Modellutprøving med direkte pasient/familie kontakt 7) Modellevaluering. Se prosjektbeskrivelsen med Gantt-diagram for mer utfyllende informasjon.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Barnepalliasjon i prim��rhelsetjenesten Sluttrapport ��r 2.pdf

Detaljer
Program
Helse vår (2021)
Prosjektnavn
Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Org.ledd
Askøy kommune
Beløp Bevilget
2021: kr 1 000 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
31.08.2022
Status
Avsluttet