Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Erfaringer fra tidligere barneforløp i AK viser at kompetansen vår innen barnepalliasjon er mangelfull. Vi får meldt alvorlig syke barn for sent i forløpet i forhold til å oppnå tidlig kontakt og være i forkant av problemstillinger. Målet er å øke kompetansen innen barnepalliasjon i kommunen, forbedre rutiner mellom kommune og spesialisthelsetjenesten samt aktører innad i kommunen. Ved å samarbeide tett med Barnekreftforeningen vil vi ha økt fokus på brukermedvirkning og ivaretakelse av pårørende som vil bidra til AK kan gi trygge og gode tjenester til barnet og hele familien

Målsetting for prosjektet

At AK kan gi et godt tjenestetilbud til familier med alvorlig syke og døende barn ved å etablere et beredskapsteam (BT), oppnå tett samarbeid med aktuelle faggrupper ved faste møtepunkter gjennom året og ha direkte kontakt med barnet og familien på et tidlig tidspunkt i forløpet.

Målgruppe

Alvorlig syke og døende barn -med fokus på familien i sin helhet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

10

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

På bakgrunn av forskning og klinisk erfaring vil vi i dette prosjektet utprøve en modell/pilot for palliasjon til alvorlig syke og døende barn. Modellen er tredelt med 1) etablering av Beredskapsteam (BT) ledet av en barnekoordinator, 2) systemarbeid og samhandling og 3) direkte oppfølging av alvorlig syke og døende barn og deres familier. Prosjektets målsetting er strukturert i en overordnet målsetting og 3 hovedmål med tilhørende delmål som følger: Overordnet målsetting: At Askøy kommune (AK) har utprøvd en modell i barnepalliasjon for å ivareta alvorlig syke og døende barn, og deres pårørende. HOVEDMÅL 1: At det er etablert et beredskapsteam ledet av en koordinator med spesifikk kompetanse innen barnepalliasjon. HOVEDMÅL 2: At tilbud og tjenester rundt alvorlig syke og døende barn og deres pårørende i Askøy kommune er samordnet med spesialisthelsetjenesten, innad i kommunen og Barnekreftforeningen for å oppnå helhetlig pasientforløp. HOVEDMÅL 3: At alvorlig syke og døende barn og deres pårørende har fått et helhetlig, kompetent og koordinert tjenestetilbud i kommunen

Fremdriftsplan for prosjektet

Fremdriftsplanen er delt inn i 4 områder: Møter med ulike samarbeidsparter og prosjektorganisasjonen. Beredskapsteamet sin kompetanseplan, markedsføring og direktepasient og familie kontakt ved ulike delmål.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Alvorlig syke og døende barn har ofte komplekse utfordringer og behov som rammer hele familien. Kompetansen innen barnepalliasjon i Askøy kommune (AK) er mangelfull, og vi får meldt barn for sent i forløpet til å kunne oppnå tidlig kontakt og være i forkant av problemstillinger. Målgruppen i dette treårige prosjektet er derfor alvorlig syke og døende barn i AK og deres familier, og det overordnede målet med prosjektet er at en modell for barnepalliasjon i AK er utviklet og utprøvd for å ivareta denne målgruppens behov. Modellen er tredelt og bygger på prosjektets hovedmål: 1) at det er etablert et beredskapsteam ledet av en koordinator med spesifikk kompetanse innen palliasjon. 2) At tilbud og tjenester rundt alvorlig syke og døende barn og deres pårørende i AK er samordnet med spesialisthelsetjenesten og innad i kommunen, for å oppnå helhetlig pasientforløp, og 3) At alvorlig syke og døende barn og deres pårørende får et helhetlig, kompetent og koordinert tjenestetilbud i kommunen.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Effektmålet i dette prosjektet er den langsiktige effekt Askøy kommune søker å oppnå ved å nyttiggjøre seg av resultatet fra prosjektet. Altså at en modell for barnepalliasjon ivaretar alvorlig syke og døende barn og deres pårørende i Askøy kommune. Modellen utgjør våre tre hovedmål og tilhørende delmål. Vi mener at prosjektets mål er oppnådd i tilfredsstillende grad etter det første av tre års drift. Når det gjelder hovedmål 1 og 2 kan vi, til tross for at det fortsatt gjenstår noe arbeid, hake av flere delmål slik det er beskrevet under “Prosjektgjennomføring og metode” og “Resultat og resultatvurdering”. Hovedmål 3 dreier seg om direkte pasientarbeid, og dette blir aktuelt når og hvis vi får et barneforløp i prosjektet. I prosjektets to resterende år vil vi fortsette å jobbe mot å oppnå alle våre oppsatte mål.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

0

Prosjektgjennomføring/Metode

For å nå prosjektets mål har vi delt tiltak/ aktiviteter i fire ulike faser: fase 1) Anskaffelse av grunnlagsdokumentasjon; der vi, med bruk av kvalitative intervju, innhenter erfaringer fra foreldre som tidligere har mistet et barn i kommunen, helsepersonell med erfaring fra tidligere forløp og fra beredskapsteamet. Dette danner grunnlaget for kompetansehevingsplanen for beredskapsteamet og involvert helsepersonell, samt for utviklingen av systemarbeid og nødvendige rutiner i fase 2, fase 2) Systemetablering med kompetanseheving av beredskapsteam og øvrig helsepersonell, samt etablering av rutiner for samarbeid, oppfølging og veiledning. Kompetansehevingen vil evalueres kvalitativt og kvantitativt med bruk av evalueringsskjema. Fase 3) Beredskapsteam og øvrig helsepersonell har direkte pasientkontakt og omsorg for alvorlig syke og døende barn i livets siste fase. I hvert forløp vil det foretas kvantitative registreringer. Tilslutt, vil fase 4) innebære evaluering av modellen gjennom å samle erfaringer fra familier, beredskapsteam og annet involvert helsepersonell med bruk av kvalitative forskningsintervju.

Resultater og resultatvurdering

Vi har etablert et beredskapsteam (BT) bestående av 7 medlemmer. Det er gjennomført kvalitative intervju med beredskapsteamet (n=7) og helsepersonell med erfaring fra tidligere forløp (n=8). Alle intervju er transkribert og analyser er i gang. På bakgrunn av foreløpige analyser av intervju med beredskapsteamet er det utarbeidet en kompetansehevingsplan. Øvrige data vil publiseres i vitenskapelige artikler. Beredskapsteamet er frikjøpt 15 dager i året til undervisning, og denne kompetansehevingen er gjennomført for 2021. Kartleggingen av systemarbeid og kunnskaps- og styringsgrunnlaget er også godt i gang, og planlegges ferdigstilt vår 2022. Dette arbeidet inkluderer en gjennomgang av eksisterende forskning om kommunal barnepalliasjon som planlegges publisert som en vitenskapelig oversiktsartikkel. Vi er i gang med å etablere systemer og rutiner for beredskapsteamet, hvor arbeid med en verktøykasse er i gang og hvor vi har definert teamets funksjonsbeskrivelse.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet er i gang som beskrevet i søknaden. BT er etablert og kompetansehevingen er i gang. Kompetansehevingen av BT vil fortsette å være en prioritet fremover, og hospitering vil igangsettes på nyåret. Videre vil vi ha særlig fokus på delmål 1c og 1d, og 1) utarbeide rutiner og retningslinjer for når teamet skal igangsettes og 2) utarbeide kriterier for tildeling av tjenester av beredskapsteamet. Problemstillinger rundt rekruttering og en tydeligere plan for implementering og tidlig inkludering prioriteres. Det gjør også arbeidet med de ulike vitenskapelige artiklene vi planlegger.

Prosjektleder

Therese Thuen Davies

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Barnepalliasjon i primærhelsetjenesten
Organisasjon
Barnekreftforeningen
Org.ledd
Askøy kommune
Beløp Bevilget
2020: kr 1 000 000
Startdato
01.09.2020
Sluttdato
31.08.2021
Status
Avsluttet