Barnevernet og incestsaker

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Barn som utsettes for incest har behov for ulike typer hjelp og behandling. Incest har store alvorlige helsemessige konsekvenser. Det beste for barnet er å få god hjelp der barnet bor så raskt som mulig. Barnevernet er den offentlige instansen som har ansvaret for å etablere beskyttelsestiltak for barn som utsettes for incest. Bakgrunnen for prosjektet Barnevernet og incestsaker var at Redd Barna og Støttesenteret mot incest (SMI) delte en felles forståelse for at det var behov for mer kunnskap om hvordan barnevernsansatte opplevde å jobbe med incestsaker.

 

Vi ønsket å kartlegge både hva som hindret barnevernet i å utvikle gode beskyttelsestiltak og hva som ga grunnlag for god praksis. Prosjektleder intervjuet til sammen ti ansatte. I tillegg systematiserte både Redd Barna og SMI enkelthenvendelser. Til sammen utgjorde det datagrunnlaget for rapporten, Barnevernet og incestsaker. En undersøkelse av hva barnevernet trenger for å beskytte barn mot seksuelle overgrep.

 

Rapporten viser barnevernsansattes erfaringer med å jobbe med incestsaker og belyser spesielt hva som hindrer barnevernsansatte i sitt arbeid med slike saker. Kompetansemangel er en av hovedutfordringene. Det er behov for mer kunnskap om hvordan barnevernet kan bidra til å utvikle gode beskyttelsestiltak for barn som utsettes for seksuelle overgrep. Rapporten er distribuert til hjelpeapparatet. Både SMI og Redd Barna har presentert rapporten i forbindelse med seminarer for ansatte i hjelpeapparatet. Rapporten kan lastes ned fra Redd Barnas hjemmeside, www.reddbarna.no

Prosjektleder/forsker

Gro Talsethagen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Barnevernet og incestsaker
Organisasjon
Redd Barna
Org.ledd
Stiftelsen Støttesenteret mot incest (SMI)
Beløp Bevilget
2004: kr 100 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
01.06.2005
Status
Avsluttet