Barns inneklima

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Barns inneklima


Bakgrunn for prosjektet
Astma, allergi og eksem er kroniske sykdommer på fremmarsj i den vestlige del av verden. Det kreves mer forskning for å finne de nøyaktige grunnene, så akkurat det skal det ikke konkluderes i her, men mange forskere hevder at dårlig inneklima er en av årsakene til den eksplosive veksten.

Forebygging er imidlertid ett av de mest effektive virkemidlene for å stagge utvikling av alle sykdommer. Å bedre inneklimaet innebærer mange grep, noen vanskelige og dyre, andre usedvanlig enkle og gratis. Det er de sistnevnte grepene prosjektet ønsker å sette fokus på og kommunisere til styrere, ansatte og foreldre på et av de stedene barna er mest; barnehagen.

Med inneklima mener vi faktorer som fukt, mugg, CO2, temperatur, lysforhold og støy. Disse påvirker barnas konsentrasjonsevne og evne til å lære. Enkelte av faktorene og ymse forurensninger vil også kunne virke utløsende/forverrende på både astma, allergi og eksem.

En større europeisk befolkningsundersøkelse viser dessuten at astma i barnealder er en vel så viktig faktor for å utvikle kols som røyking. For enkelte grupper barn med astma er risikoen urovekkende høy. Å forebygge astma, allergi og eksem vil ha store helsepolitiske/ -økonomiske konsekvenser på sikt.


Prosjektets målsetting
Ansatte, ledere og foreldre i barnehager gjøres oppmerksomme på hvor viktig godt inneklima er, og hvordan med enkle grep drastisk kan forbedre det. Kvaliteten på inneklimaet i barnehager forbedres og således hindres at det blir en utløsende faktor for at barna utvikler for eksempel astma.


Prosjektets målgruppe
Ansatte, ledere og foreldre i barnehager.


Gjennomføring
En informasjonskampanje rettet mot barnehager som gjør ansatte, bestyrere og foreldre ved barnehager oppmerksomme på hvor viktig et godt inneklima er for barna.

Informasjonen skal senke terskelen for å ta eventuelle problemer videre til eiere/kommune, men også vise hvilke enkle grep man kan ta i bruk for selv å heve kvaliteten på inneklimaet; lydisolering, innredning som hindrer støvansamling, lysforhold i rommet, temperaturer og ventilasjon (CO2) er eksempler på dette.

Kampanjen vil bestå av en informasjonsbrosjyre og plakater med relevante ti-på-topp grep i en barnehage.

Ved prosjektets start i januar 2011 blir det prosjektleders oppgave å samle en liten prosjektgruppe og få prosjektet i gang. Denne gruppen vil hovedsakelig bestå av informasjonskonsulent Bo Gleditsch og NAAFs rådgivere på inneklima; Britt-Ann Høiskar og Knut Skulberg.

I tillegg vil man benytte en ekstern barnehagekonsulent, tidligere bestyrer ved barnehagene Katta og Hakkespetten i Oslo, Anine Eitrem. Det grafiske materialet vil utvikles i samarbeid med Formasjon Design Group og en ekstern fotograf.


Prosjektets betydning
Kunnskap leder til handling. Små tiltak i hverdagen kan heve kvaliteten på inneklimaet i enhver barnehage.

Å gjøre pedagoger, offentlige ledere og foreldre til små barn bevisste på sammenhengen mellom inneklima og helse har dessuten mange ringvirkninger. Pedagogene ender i veldig mange tilfeller opp i bedre betalte stillinger i det private, offentlige ledere flytter på seg innen kommune/stat og foreldrene er på vei alle steder i samfunnet.

Denne kampanjen bruker ressurser og kunnskap for å treffe og nå ut med et viktig budskap. Når dette budskapet fester seg hos mottakerne vil det også spre seg med dem, som underliggende kunnskap, i deres videre utvikling.


Fremdriftsplan
Arbeidet videre vil hovedsaklig handle om å definere hva og hvilke momenter det er formålstjenlig å fremheve i kampanjen for deretter å forfatte en knakende god tekst til brosjyre og plakat. Man vil ta og eie egne signaturbilder, jobbe med eksterne byråer vedrørende design av materialet for å øke sjansene for at det blir sett og benyttet. Deretter vil man aktivt og gjennomført markedsføre kampanjen overfor barnehagene i Oslo og legge opp en strategi for presseoppmerksomhet. Oppstart i januar 2011. Ferdigstilling og distribuering i august 2011.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0331.pdf

Sluttrapportsammendrag

Astma, allergi og eksem er kroniske sykdommer på fremmarsj i den vestlige del av verden. Dårlig inneklima er en av årsakene til den eksplosive veksten. Med inneklima menes faktorer som luft, lys, støv, støy, temperatur, fukt og mugg, radon og avgassing. Disse påvirker barns konsentrasjons- og læringsevne i tillegg til at mange av faktorene/forurensningene også kan virke utløsende/ forverrende på både astma, allergi og eksem.

Forebygging er et svært effektivt virkemiddel for å stagge denne utviklingen. Å bedre inneklimaet innebærer mange grep, noen vanskelige og dyre, andre relativt enkle og gratis. Det er sistnevnte prosjektet ønsker å sette fokus på og kommunisere til styrere og ansatte ved et av de stedene barn er mest; barnehagen.

En informasjonskampanje rettet mot barnehager gjør ansatte, bestyrere og foreldre mer oppmerksomme på hvor viktig et godt inneklima er, samtidig som det kan senke terskelen for å ta eventuelle problemer videre til eiere/kommune. Når det i tillegg viser til enkle grep man kan ta i bruk for å heve kvaliteten på inneklimaet, gir det et insentiv til å handle.

Prosjektet har i 2011 produsert en informasjonsbrosjyre og en plakat med åtte relevante faktorer/grep man kan ta i en barnehage. I tillegg til dette er det laget en nettside, www.bedreinneklima.no / www.barnsinneklima.no, der det samme materiellet er tilgjengelig for nedlasting. Man har også opprettet en side i det sosiale mediet Facebook (www.facebook.com/bedreinneklima).

Informasjonsmateriellet er distribuert med post til 200 barnehager i Oslo, i tillegg til andre barnehager rundt om i Norge via NAAFs lokalkontorer. Materiellet inngår i mange av NAAFs lokalforeningers planer for 2012, ikke minst fordi det har vært trukket frem på nasjonale samlinger og møter.

Prosjektet har også søkt å gjøre materialet synlig gjennom eksterne kanaler som barnehage.no, barnehageforum.no, Foreldreutvalget for barnehager etc. Prosjektet ferdigstilte materiellet i 2011, men prosjektets tanke og spredning vil forhåpentlig bare vokse i løpet av kommende år.

Prosjektleder/forsker

Bo Gleditsch

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
Barns inneklima
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2011: kr 148 000
Startdato
15.01.2011
Sluttdato
15.10.2011
Status
Avsluttet