Bedre integrerte helsetjenester (IHT) for skrøpelige eldre med sammensatte behov

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Populærvitenskaplig sammendrag

Nasjonalt og internasjonalt etterlyses det nye helsetjenestemodeller for behandling av multimorbide eldre pasienter med store og sammensatte behov. Mangelfullt samarbeid på tvers av forvaltningsnivå og profesjoner medfører mange akuttinnleggelser og høyt forbruk av helsetjenester for denne gruppen. Akershus Universitetssykehus (Ahus) har siden 2020 prøvd ut en samarbeidsmodell for integrerte helsetjenester (IHT-modellen) som skal sikre et bedre og mer koordinert pasientforløp. Sykepleier og lege fra kommune og sykehus utgjør et team sammen med pasient og pårørende. Sammen utarbeider de en behandlingsplan. Hovedmålet med dette doktorgradsprosjektet er å dokumentere hvordan og i hvilken grad IHT-modellen bidrar til bedre livskvalitet og mer effektive helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og et høyt forbruk av helsetjenester. Prosjektet har tre delmål som blir utforsket i tre delstudier: (1) Å identifisere betydningen av IHT-modellen for endringer i sammensetning, og dermed kostnader, av helsetjenester innenfor og på tvers av sektorer; (2) Å vurdere i hvilken grad og hvordan IHT-modellen påvirker livskvalitet og mestring blant brukere og deres pårørende; og (3) Å studere faktorer som hemmer og fremmer implementering av IHT-modellen. Delstudie 1 kombinerer opplysninger fra ulike nasjonale helseregistre for å kartlegge bruk av helse- og omsorgstjenester fra 1 år før IHT-intervensjonen til 1 år etter. I tillegg inkluderes det en kontrollgruppe som mottar tjenester som vanlig. Delstudien kartlegger også kostnadene knyttet til IHT-intervensjonen. Delstudie 2 kartlegger pasientrapporterte resultater (pasienterfaringer, måloppnåelse, livskvalitet, og skrøpelighet) i intervensjonsgruppen fra oppstart og 6 og 12 måneder etter. Delstudie 3 har et kvalitativt design og innhenter synspunkter fra helsepersonell i IHT-teamet om faktorer som fremmer og hemmer IHT-modellen. Prosjektet vil bidra til forskningsbasert kunnskap om hvorvidt IHT-modellen kan bidra til mindre fragmenterte, mer koordinerte helsetjenester med bedre resultater for skrøpelige eldre og deres pårørende, samtidig som kostnader og erfaringer fra helsepersonell tas i betraktning. Slik kunnskap er viktig for å vurdere muligheter for implementering av IHT-modellen i andre kommuner og helseforetak i Norge, og for andre sårbare grupper. Resultatene gir viktige innspill til helsepolitikk om koordinering av helsetjenester mellom helseforetak og kommunene for sårbare eldre. På denne måten svarer prosjektet på bekymringer fra ulike brukergrupper, blant annet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), omkring sikring av kvalitativt gode helsetjenester.

Prosjektleder

Marijke Veenstra

Detaljer
Program
Forskning (2023)
Prosjektnavn
Bedre integrerte helsetjenester (IHT) for skrøpelige eldre med sammensatte behov
Organisasjon
LHL
Beløp Bevilget
2024: kr 342 000, 2025: kr 403 000, 2026: kr 403 000, 2027: kr 403 000, 2028: kr 403 000, 2029: kr 388 000, 2030: kr 76 000
Startdato
01.02.2024
Sluttdato
31.01.2030
Status
Under gjennomføring