Bedre kosthold langs veien

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet.
Mattilbudet til trailersjåfører og andre veifarende har fått fokus de senere årene. Mange undersøkelser viser at dette , rent ernæringsmessig, ikke har sammensetning av næringsstoffer som er særlig tilfredsstilende.
Prosjektet er forankret bla i Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011) , som har som visjon – bedre helse i befolkningen gjennom et sunt kosthold. Handlingsplan beskriver mange mål og strategier, innen de ulike innsatsområdene. Vi vil spesielt peke på lokal forankring av ernæringsarbeid og kompetanse hos nøkkelgrupper. Tiltak bør rettes mot de gruppene i befolkningen som har det minst gunstige kostholdet og som har høy risiko for å utvikle sykdommer hvor kostholdet har stor betydning.
2. Prosjektets målsetting
Øke den ernæringsmessige kvaliteten på maten, da særlig middagsrettene, som tilbys langs vegen og gjennom det å få en helsegevinst for de som er avhengig av dette tilbudet.
Utarbeide et konsept som kan brukes av andre. Gjennom aktiv produktutvikling få frem retter som fyller kravene til statens anbefalinger.
Samt øke den teoretiske kunnskapen og bedre ferdighetene knyttet til tilberedning av “sunn mat”.
3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er todelt. For det første ønsker vi å kurse kjøkkenpersonalet på spisestedene for å øke deres kompetanse i kosthold i forhold til ovennevnte risikogrupper. Den andre siden er brukerne som vil få et bedre sammensatt kosthold, rent ernæringsmessig og derigjennom få en helsegevinst.
4. Prosjektets betydning.
Målene vi har satt opp anskueliggjør at vi ønsker å øke kompetansen hos det kjøkkenfaglige personalet, foreta aktiv produktutvikling for å øke matgleden og den ernæringsmessige kvaliteten på middagene du får kjøpt langs vegen. Det hele blir basert på ny viten om den maten vi spiser.
Videre skal dette modellprosjektet kunne brukes av andre for å spre den kunnskapen og de erfaringene som gjøres.
Vi mener den helsemessige betydningen for brukerne vil være betydelig da mattilbudet bedres rent ernæringsmessig.
5. Framdriftsplan .
Analysefase; Januar –

februar 2010. Bedriftsbesøk.
Aktiv fase: Februar – april 2010. Arbeid sammen med kjøkkenpersonalet i bedriften. Hovedvekt på produktutvikling og kompetanseoverføring.
Oppfølgingsseminar: Ett i mai/juni og ett ca tre måneder senere ca oktober. Hovedtemaet blir erfaringsutveksling. Gjennomgang av utarbeidet materiell og noe teoretisk påfyll.
Prosjektet avsluttes i desember 2010.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2009_1_0503.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag:
Prosjektet “Bedre kosthold langs veien” setter fokus på mattilbudet til trailersjåfører og andre veifarende. Vi ønsket å finne ut om veikromaten er så usunn og fettrik som ryktene sier.
Overordnet mål for prosjektet har vært å øke den ernæringsmessige kvaliteten på maten, da særlig middagsrettene, som tilbys langs vegen og derigjennom også få en helsegevinst.
Prosjektet blei delt opp i tre faser;
Analysefase – prosjektleder gikk inn på bedriftenes kjøkken og fulgte med i tilberedningen av mat slik bedriften gjorde det. Ut fra dette blei det laget en analyse som skulle føre til endringer/forbedringer.
Aktiv fase – Her gikk prosjektleder inn i bedriften og produserte maten sammen med dem. I denne fasen påpekte jeg forbedringer som kan foretas og stimulerte til bevisste valg. Bytting til mer ernæringsriktige råvarer hørte med til denne fasen. Hvordan drive produktutvikling og hva ønsker eller forventer gjestene var også sentrale områder.
Oppfølgingsseminar – Det blei gjennomført to seminarer for de involverte ansvarlige. Et kurs i ny teknologi og bedre utnyttelse av moderne utstyr. Et seminar i spesialkost.
Den ene bedriften hadde også to kurs i hygiene.
Målene og aktivitetene er gjennomført. De deltagende bedriftene har gitt klart uttrykk for at de har tilegnet seg både gode holdninger og kompetanse ut fra prosjektet. Prosjektet har fått mye omtale i fagtidsskrifter.
Konklusjon er at veikromaten er mye bedre enn sitt rykte!

Prosjektleder/forsker

Karl Morten Skaar Nilsen

Detaljer
Program
Forebygging (2009)
Prosjektnavn
Bedre kosthold langs veien
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Beløp Bevilget
2010: kr 156 000
Startdato
01.01.2010
Sluttdato
31.12.2010
Status
Avsluttet