Bedre smertebehandling ved NFI

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

[Klikk her og skriv inn sammendraget]

”Bedre smertebehandling ved nyfødt intensiv” har vært et treårig prosjekt ved nyfødt intensivavdelingene ved Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.

 

Bakgrunn: Smerter i nyfødtperioden kan skade barns helse og utvikling. For tidlig fødte barn er spesielt sårbare. Ca 10% av alle nyfødte legges inn i en nyfødt intensivavdeling for kortere eller lengre tid. Barna påføres stress og smerter som følge av sykdom, behandling og pleie. Denne smerten undervurderes og underbehandles. Forskningskunnskap om hvordan nyfødtsmerte kan behandles har i alt for liten grad påvirket og endret daglig praksis i nyfødtavdelingene.

 

Mål: Redusere den smerten barna utsettes for i en nyfødtavdeling, gjennom systematisk kompetanseheving og holdningsskapende arbeid blant personalet.

 

Gjennomføring: Intervensjonen i avdelingene hadde et tverrfaglig fokus, gikk over to år og har omfattet en bred kompetanseheving blant personalet, samarbeid mellom leger og sykepleiere, utarbeiding og implementering av en retningslinje for behandling av smerte, bygd på en internasjonal standard, samt innføring av nye behandlingsmetoder. Blodprøver er den hyppigst forekommende smertefulle prosedyren i nyfødtavdelingene. I løpet av intervensjonsperioden har begge avdelingene lagt om prøvetakningsmetoden fra kapillært hælstikk til venøs prøvetakning, som er dokumentert mindre smertefullt enn hælstikk.

 

Resultater: Forundersøkelser bekreftet hypotesene fra protokollen vedrørende mangler i kunnskap og kompetanse, mangelfull smertevurdering og behandling. Både medikamenter og ikke-medikamentelle tiltak var underutnyttet. Personalet hadde oppfatninger om hvordan smertebehandlingen burde vært, men hadde ikke klart å bruke denne kunnskapen for å endre praksis. Data fra undersøkelser utført etter intervensjonsperioden er ikke ferdig bearbeidet og publisert. Ved prosjektperiodens slutt angir 9/10 blant personalet at prosjektet har bidratt til ny kunnskap, at avdelingen generelt har endret praksis vedrørende smertebehandling og at målet om bedre smertebehandling for pasientene i stor eller meget stor grad er oppnådd.

 

Intervensjonen er nå godt integrert i avdelingenes daglige drift og videreføres som en del av avdelingenes ordinære behandlingstilbud.

Prosjektleder/forsker

Randi Dovland Andersen

Detaljer
Program
Forebygging (2003)
Prosjektnavn
Bedre smertebehandling ved NFI
Organisasjon
Prematurforeningen
Org.ledd
Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HF
Beløp Bevilget
2004: kr 295 000, 2005: kr 190 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet