Behandling av spondylolistese

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Bakgrunn og målsetning: Isthmisk spondylolisthese, tretthetsbrudd i virvelbuen, er en tilstand som oppstår i oppveksten, forekommer hos ca. 5% av befolkningen og blir symptomgivende hos en del av dem. Behandlingen har variert mellom kirurgisk og konservativ intervensjon avhengig av behandlingstradisjon og tilgjengelig kompetanse. Bakgrunnen for prosjektet var å finne ut hva som gir best effekt av henholdsvis kirurgisk og konservativ behandling for pasienter med kroniske korsryggssmerter med røntgenologisk påvist isthmisk spondylolisthese.

 

Gjennomføring og metode: Pasienter som oppfylte inklusjonskriteriene ble randomisert og kanalisert til operasjon med avstivning av affisert nivå eller konservativ behandling i form av et treningsprogram tilpasset målgruppen. Hovedeffektmål var funksjon i dagliglivet. Sekundære effektmål var smerte, fear-avoidance, smertemestring, forbruk av analgetika, livskvalitet, ryggbevegelighet og muskelstyrke.

 

Oppnådde resultater: Etter nesten tre år med screening av pasienter var kun 21 pasienter inkludert (planen var å inkludere 100 pasienter). I perioden 01.01.04 til 31.12.05 ble 164 pasienter screenet som potensielle kandidater til prosjektdeltakelse. Over 90 % av pasientene med den aktuelle diagnosen kunne ikke inkluderes. Hovedårsakene for eksklusjon var for godt funksjonsnivå, at de ikke ønsket operasjon, at de tidligere var operert for prolaps eller hadde prolaps med bensymptomer nå, snakket for dårlig norsk, var over 55 år, hadde degenerative forandringer i mer enn 2 nivåer eller generelle myalgier. Det ble konkludert med at antallet henviste pasienter med isthmisk spondylolisthese var langt færre enn på forhånd antatt og at majoriteten av potensielle kandidater faller utenfor kriteriene satt for studien. Studien avsluttet derfor etter ca tre år rekruttering av pasienter.

 

Videre planer: Inkluderte pasienter er fulgt opp i henhold til protokoll, med siste kontroll etter 2 år. Datamaterialet vi har innhentet gir imidlertid ikke grunnlag for å utarbeide vitenskapelige publikasjoner som kan si noe om det som var intensjonen med studien; nemlig å evaluere effekt av kirurgi versus et tilpasset treningsprogram.

Prosjektleder/forsker

Kjersti Storheim

Hovedveileder

Oliver Grundnes

Detaljer
Program
Forskning (2003)
Prosjektnavn
Behandling av spondylolistese
Organisasjon
Ryggforeningen i Norge
Beløp Bevilget
2004: kr 550 000, 2005: kr 480 000, 2006: kr 450 000
Startdato
01.01.2004
Sluttdato
31.12.2006
Status
Avsluttet