Best praksis på individuell plan

I samarbeid med

Sluttrapport

Sluttrapportsammendrag

Best praksis på individuell plan retter seg mot hvordan kommunene i Midt-Norge har praktisert dette virkemiddelet i arbeidet m

Best praksis på individuell plan retter seg mot hvordan kommunene i Midt-Norge har praktisert dette virkemiddelet i arbeidet med brukere for å sikre et best mulig tjenestetilbud. Prosjektet har særlig rettet fokus på brukere med hjerte-, karlidelser og lungesykdommer. Intensjonen med prosjektet har vært å skaffe seg oversikt over praksis i kommunene i Midt-Norge med hensyn til individuell plan.

 

Gjennom prosjektets ulike undersøkelser for å kartlegge situasjonen, har det kommet fram at mange kommuner fremdeles har kommet forholdsvis kort i bruken av individuell plan. Dette gjelder også brukere med hjerte-, karlidelser og lungesykdommer, men det er avdekket at det skjer en gradvis positiv utvikling av praksis. Det har også skjedd en positiv utvikling i forhold til bruk av teknologi i planarbeidet, men fremdeles har de ulike tekniske løsningene som er tatt i bruk store mangler.

 

Kommunene har etter hvert blitt mer bevisste at individuell er et viktig virkemiddel, men kunnskapen om dette og prioriteringen av bruken av individuell plan er fremdeles lav. En del kommuner har kommet lengre enn andre, spesielt de som startet tidlig med å bruke individuell plan, har et forsprang. Det er derfor et stort potensial i kunnskapsoverføring mellom kommunene.

 

Det har også vært et mål i prosjektet å lære av kommuner med best praksis for å kunne overføre og formidle erfaringer til kommuner med mindre god praksis på bruken av individuell plan. Erfaringskonferansene avdekket imidlertid at også kommuner med god praksis hadde en del å lære av kommunene som var kommet kortere på dette området.

Som ledd i prosjektet, er det utformet et modulbasert opplæringsprogram som er klar for implementering.

 

Et av de vesentlige funn i kartleggingen er at det fremdeles er alt for dårlig informasjon fra ulike instanser til brukerne om innhold og rettigheter til individuell plan. Kunnskapen hos brukerne om individuell plan er alt for dårlig. Dette gjelder også for personer som har lokale verv i LHL. I vår kontakt med lokallagene til LHL- Midt-Norge, ble det etterspurt mer informasjon om individuell plan, noe vi i en viss utstrekning har kunnet bidra med som ledd i prosjektet.

Prosjektleder/forsker

Karl Johan Johansen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2004)
Prosjektnavn
Best praksis på individuell plan
Organisasjon
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Beløp Bevilget
2005: kr 400 000, 2006: kr 400 000
Startdato
01.01.2005
Sluttdato
31.12.2007
Status
Avsluttet