Bo bedre

I samarbeid med

Søknadssammendrag

«Bo bedre»

Tema: Forebygge astma- og allergisykdommer blant minoritetsgrupper ved hjelp av tilrettelagt informasjon og undervisning om godt inneklima.

Bakgrunn for prosjektet:
Forekomsten av astma, allergi og annen overfølsomhet øker, og forskning viser at årsakene i stadig sterkere grad blant annet kan knyttes til miljøfaktorer innendørs. Fukt og muggsoppskader er et stort inneklimaproblem som kan forårsake alvorlige helseproblemer. Det er derfor svært viktig for helsen vår å holde luftfuktigheten i boligen på et lavt nivå.

Undersøkelser og tall fra Statistisk sentralbyrå hvor forekomsten av blant andre astma, allergi og eksem er undersøkt, viser at utfallet på disse sykdommene er ganske like for innvandrere, deres etterkommere og den øvrige befolkningen.

Det er vanskelig for mange innvandrere å tilpasse seg norske boliger. Det er manglende kunnskap om det å bo riktig for å opprettholde et godt inneklima og gjennom det bevare en god helse, forebygge sykdom og hindre at de som allerede er syke, ikke får økte helseplager.

Somaliske innvandrere har fortalt til NAAFs rådgivere at de teiper igjen ventiler og vinduer i leiligheten for å spare strøm. Klesvasken blir tørket i stuen eller kjøkken og ventilator blir ikke benyttet ved matlaging av redsel for å få kulde inn i boligen.

Prosjektets målsetting:
Forbedre bo-evnen hos våre nye landsmenn/innvandrere. Undervisning i, og forståelse for, drift og vedlikehold av boliger for å oppnå/vedlikeholde et godt inneklima.
Dette vil vi oppnå gjennom følgende delmål/aktiviteter:
– samle og lage informasjonsmateriell tilpasset målgruppen
– oppsøke og møte ulike minoritetsmiljøer, snakke med dem og gi lettfattelig undervisning om problematikken

Prosjektets målgruppe:
Beboere i bydelene Gamle Oslo, Alna, Grorud og Søndre Nordstrand.

Beskrivelse av gjennomføring:
Samle og lage presentasjoner og informasjonsmateriell tilpasset målgruppen i disse bydelene. Det vil være relevant å oversette til flere språk. Gjennomføre besøk. Tidligere erfaring viser at det er mest fruktbart å møte målgruppen på deres arenaer.

Søke samarbeid med nettverksgrupper/frivillighetssentraler og lignende i de aktuelle bydelene for å komme i kontakt med de ulike gruppene. Vi har allerede etablert kontakt med LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk) som i hovedsak jobber for bedrede kår for innvandrerkvinnerog LMS-barn (Lærings- og Mestringssenteret), Ullevåls utadrettede helseopplysningsvirksomhet i disse bydelene.

Begge er svært positive til prosjektet.
Tolk er en forutsetning for måloppnåelse og vellykket prosjekt. Vi har kontakter og gode erfaringer med tolketjenestene til Integrerings og Mangfolds direktoratet (IMDI) og ønsker blant annet å bruke disse.
Erfaringsmessig vet vi at det er passe med ca 1 times ren undervisning. Deretter matservering og uformell prat om dagens tema. Totalt varer et slikt møte 2-3 timer fra start til slutt.

Prosjektets betydning
For den enkelte som deltar i prosjektet, vil det være av stor betydning å få kunnskap som gir økt bo evne i norske forhold. Når den enkelte ser og merker effekten av dette, vil «jungeltelegrafen» være av stor betydning, og de som har lært, bringer kunnskapen videre. Erfaringer med prosjektet som kjøres i Oslo vil gjøre det enklere å gjennomføre tilsvarende prosjekter i andre deler av landet.

Organisering av prosjektet
Prosjektgruppe:
Eva Høili (Regionssekretær i NAAF Region Oslo og Akershus)
Anne Lise Eriksen NAAF-medlem og frivillig med bosted i Groruddalen
Bibi Thaiba Musavi, koordinator for LIN (Likestilling, inkludering og nettverk)
Hilde Berge, LMS-barn Ullevål (Lærings og mestringssenteret)

Styringsgruppe:
Ane Heiberg (Regionssekretær i NAAF Region Oslo og Akershus)
Mari Øvergaard (prosjektkoordinator i NAAF)
Anne Ombye (leder av NAAF Region Oslo og Akershus)
Regnskap og rapportering NAAF Region Oslo og Akershus ved regionssekr.

Framdriftsplan
Planlegging, forberedelser januar/mars 2013
Produksjon materiell mars 2013
To møter – undervisning/sosialt april/juni 2013
Tre møter – undervisning/sosialt september/desember 2013
Rapportering, evaluering januar 2014

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Bo bedre. sluttrapport.pdf

Prosjektleder/forsker

Tove Kristin Løkken

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Bo bedre
Organisasjon
Norges Astma- og Allergiforbund
Beløp Bevilget
2013: kr 155 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet