Bønder og psykisk helse

I samarbeid med

Illustrasjon: Mental Helse Ungdom

Se video om prosjektet «Bønder og pyskisk helse»:

Video: Fem gode tips til godt bondevett

Les også: Bønder og psykiske helse nominert til Helseprisen 2019

Rapport

Bakgrunn

Forskning viser at bønder som yrkesgruppe er mer utsatt for symptomer på angst og depresjon enn andre. Der man i andre yrker har HR-avdeling, personalavdeling og kollegastøtte er bonden ansvarlig for alle drift av sitt foretak. Derfor er det ekstra viktig at unge bønder vet å ta vare på egen psykiske helse. Prosjektet har økt kompetansen blant unge bønder (18-30 år) på psykisk helse slik at de selv kan ta grep å få en bedre hverdag og bidra til god psykisk helse i landbruket. Prosjektet har hatt som mål å utvikle en nettside for bønder om psykisk helse, ha fokus på psykisk helse gjennom en mentorordning, forske på hva som bidrar til god psykisk helse blant bønder, og øke kompetansen på psykisk helse for organisasjonene og støtteapparatet rundt bonden. Gjennom flere kurs, produksjon av opplæringsmateriell (e.g. filmer, brosjyrer, andre effekter), foredrag, og opplæring av rådgivere så har prosjektet satt psykisk helse på agendaen for alle samarbeidende aktører.

Oppsummering

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden vokst over all forventning. Prosjektet har vokst proporsjonelt med økt aktivitet. Prosjektet har utviklet seg fra å bestå av tiltak som driftes av MHU til at MHU har utviklet materiell, kurs, og gitt veiledning til organisasjonene i landbruket så de skal ha fokus på psykisk helse. Alle samarbeidspartnerne i prosjektet er forenelig med at de i sine organisasjoner, men også samlet, skal fortsette å jobbe med psykisk helse. Mental Helse Ungdom jobber med en ny søknad til Extrastiftelsen for å videreføre prosjektet med nye og forbedrede tiltak.

Prosjektgjennomføring

Prosjektet har gjennom 5 landsdekkende tiltak nådd alle resultatmålene og effektmålene beskrevet i søknaden. Prosjektet holdt kurs for tilsammen 60 mentorpar om psykisk helse i forbindelse med mentorordningen til NLR. Nettsiden Godtbondevett ble videreutviklet med 3 nye filmer og nytt oppsett for å bedre treffe unge bønder spesielt. Det ble holdt kurs for 50 representanter fra sekretariatet til NBU hvorav de fikk materiell og veiledning til de selv skal holde kurs for sine lokale medlemmer. Det ble holdt tre kurs for tilsammen ca. 350 rådgivere fra TINE Rådgiving og Medlemsservice og Nortura Rådgiving hvor rådgiverne fikk veiledning og opplæring i hvordan man kan håndtere situasjoner hvor man mistenker at bonden sliter med psykiske helseproblemer. Det ble holdt 6 møter i Landbrukets Hus med alle aktørene i prosjektet. Fokuset på disse møtene var bedre samhandling på tvers av organisasjonene slik forebyggende tiltak blir satt til verks tidlig.

Antall personer i målgruppen

30000

Sluttrapport/artikler (pdf)

Unge bønders psykiske helse-merged (1).pdf

Sammendrag

Bakgrunn

Å være bonde assosieres ofte med stor grad av frihet og selvbestemmelse, nærhet til natur og dyr og årstidenes endringer, og fysisk og varierende arbeidsoppgaver. Sentralt i denne forestillingen står den friske og sterke bonden. I Norge i likhet med andre vestlige land så har landbruket gjennomgått store endringer de siste 30 årene. I følge Barstad og Løwe (2009) rapporterer bønder i økende grad at de opplever å bli marginalisert i yrket, manglende annerkjennelse fra storsamfunnet og økt ensomhet. Vi ønsker å kartlegge, og foreslår tiltak, for unge bønder som har et langt yrkesliv foran seg.

Målsetting

Økt kompetanse blant unge bønder på psykisk helse slik at bøndene selv kan forstå når og hvilke grep de må fatte for å få en bedre hverdag. At bøndene selv via nettsiden kan iverksette og etterspørre hjelp for å få det bedre. At materiellet som utvikles bidrar til kunnskapsøkning på psykisk helse.

Målgruppe

Prosjektets primære målgruppe er unge bønder i alderen 18– 30 år, og de i samme alder som er i ferd med å overta et bruk.

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Dette prosjektet er todelt i den forstand at det vil bestå både av en kartleggingsdel, og en tiltaksdel som vil bestå av tre mindre tiltak. I den første delen vil vi gjennomføre en kartlegging av unge bønder, hva de vurderer som en utfordring i sine yrkesliv som bønder, deres psykiske helse og endelig hva som ser ut til å være assosiert med psykisk helse. I prosjektets andre del vil disse resultatene bli brukt til å utvikle og gjennomføre tre konkrete tiltak: 1. Utvikle og gjennomføre en mentorordning for unge bønder 2. Utvikle og tilby seminarer om i psykisk helse for unge 3. Utvikle en nettside med informasjon om psykisk helse tilpasset unge bønder. Mental Helse Ungdom har erfaring med lignende tiltak til andre grupper, og vet derfor at en slik tilnærming med slike tiltak kan fungerer godt. Mental Helse Ungdom ansetter en prosjektkoordinator i en 100% stilling. Prosjektkoordinatoren blir ansvarlig for å lede utviklingen av nettside, koordinere samarbeidet med bedriftene og organisasjonene som er med, markedsføre prosjektet og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de øvrige aktivitetene, i tråd med vedlagte fremdriftsplan.

Fremdriftsplan

2018 Jan-mars: Etabl referansegr, lage spørreskjema Gjennomføre spørreundersøkelse Mars-mai: Analyse resultat Jun-okt:Planlegge mentorordn., seminar og nettside Nov-des: to opplæringssamlinger mentorer, gjennomføre 2 kurs for ungdom om psykisk helse 2019 Jan-mar: Forpliktende avtaler mentorer og mellom mentorer og unge bønder April: Lansering nettside Mai-jul: Midtveiseval. Aug-sept: Justere tiltak Ok-nov: Tredje kurs for ungdom Des: Evaluere

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Å være bonde assosieres ofte med stor grad av frihet og selvbestemmelse, nærhet til natur og dyr og årstidenes endringer, og fysisk og varierende arbeidsoppgaver. Sentralt i denne forestillingen står den friske og sterke bonden. I Norge i likhet med andre vestlige land så har landbruket gjennomgått store endringer de siste 30 årene. I følge Barstad og Løwe (2009) rapporterer bønder i økende grad at de opplever å bli marginalisert i yrket, manglende annerkjennelse fra storsamfunnet og økt ensomhet. Vi ønsker å kartlegge, og foreslår tiltak, for unge bønder som har et langt yrkesliv foran seg.

Målsetting for prosjektet

Økt kompetanse blant unge bønder på psykisk helse slik at bøndene selv kan forstå når og hvilke grep de må fatte for å få en bedre hverdag. At bøndene selv via nettsiden kan iverksette og etterspørre hjelp for å få det bedre. At materiellet som utvikles bidrar til kunnskapsøkning på psykisk helse.

Målgruppe

Prosjektets primære målgruppe er unge bønder i alderen 18– 30 år, og de i samme alder som er i ferd med å overta et bruk.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Dette prosjektet er todelt i den forstand at det vil bestå både av en kartleggingsdel, og en tiltaksdel som vil bestå av tre mindre tiltak. I den første delen vil vi gjennomføre en kartlegging av unge bønder, hva de vurderer som en utfordring i sine yrkesliv som bønder, deres psykiske helse og endelig hva som ser ut til å være assosiert med psykisk helse. I prosjektets andre del vil disse resultatene bli brukt til å utvikle og gjennomføre tre konkrete tiltak: 1. Utvikle og gjennomføre en mentorordning for unge bønder 2. Utvikle og tilby seminarer om i psykisk helse for unge 3. Utvikle en nettside med informasjon om psykisk helse tilpasset unge bønder. Mental Helse Ungdom har erfaring med lignende tiltak til andre grupper, og vet derfor at en slik tilnærming med slike tiltak kan fungerer godt. Mental Helse Ungdom ansetter en prosjektkoordinator i en 100% stilling. Prosjektkoordinatoren blir ansvarlig for å lede utviklingen av nettside, koordinere samarbeidet med bedriftene og organisasjonene som er med, markedsføre prosjektet og være ansvarlig for planlegging og gjennomføring av de øvrige aktivitetene, i tråd med vedlagte fremdriftsplan.

Fremdriftsplan for prosjektet

2018 Jan-mars: Etabl referansegr, lage spørreskjema Gjennomføre spørreundersøkelse Mars-mai: Analyse resultat Jun-okt:Planlegge mentorordn., seminar og nettside Nov-des: to opplæringssamlinger mentorer, gjennomføre 2 kurs for ungdom om psykisk helse 2019 Jan-mar: Forpliktende avtaler mentorer og mellom mentorer og unge bønder April: Lansering nettside Mai-jul: Midtveiseval. Aug-sept: Justere tiltak Ok-nov: Tredje kurs for ungdom Des: Evaluere

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at bønder som yrkesgruppe er mer utsatt for symptomer på angst og depresjon enn andre. Der man i andre yrker har HR-avdeling, personalavdeling og kollegastøtte er bonden ansvarlig for alle drift av sitt foretak. Derfor er det ekstra viktig at unge bønder vet å ta vare på egen psykiske helse. Prosjektet har økt kompetansen blant unge bønder (18-30 år) på psykisk helse slik at de selv kan ta grep å få en bedre hverdag og bidra til god psykisk helse i landbruket. Prosjektet har hatt som mål å utvikle en nettside for bønder om psykisk helse, ha fokus på psykisk helse gjennom en mentorordning, forske på hva som bidrar til god psykisk helse blant bønder, og øke kompetansen på psykisk helse for organisasjonene og støtteapparatet rundt bonden. Gjennom flere kurs, produksjon av opplæringsmateriell (e.g. filmer, brosjyrer, andre effekter), foredrag, og opplæring av rådgivere så har prosjektet satt psykisk helse på agendaen for alle samarbeidende aktører.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Prosjektet har gjennom 5 landsdekkende tiltak nådd alle resultatmålene og effektmålene beskrevet i søknaden, samt 3 nye effektmål som har dukket opp som følge av at flere aktører i landbruket har ønsket å bli samarbeidspartnere i prosjektet. Prosjektet har i samarbeid med de andre aktørene videreutviklet nettsiden godtbondevett.no med oppdatert informasjon som er bedre tilpasset målgruppa. Gjennom Mental Helse Ungdom sitt prosjekt er ikke nettsiden bare fornyet når det gjelder oppsett, men har nå også innhold rettet spesifikt mot unge bønder og de problemstillingene som er særskilt deres hverdag som bonde. Prosjektet har økt kompetansen psykisk helse i Landbruket i Norge gjennom opplysningsarbeid i form av kurs, via flere oppslag i media, via informasjonsfilmer som er publisert på sosiale medier, og via nettsiden Godtbondevett.no. Størst av alt har det aldri vært større fokus på psykisk helse blant bønder – og spesielt unge bønder – som det har vært i prosjektperioden.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

30000

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet har gjennom 5 landsdekkende tiltak nådd alle resultatmålene og effektmålene beskrevet i søknaden. Prosjektet holdt kurs for tilsammen 60 mentorpar om psykisk helse i forbindelse med mentorordningen til NLR. Nettsiden Godtbondevett ble videreutviklet med 3 nye filmer og nytt oppsett for å bedre treffe unge bønder spesielt. Det ble holdt kurs for 50 representanter fra sekretariatet til NBU hvorav de fikk materiell og veiledning til de selv skal holde kurs for sine lokale medlemmer. Det ble holdt tre kurs for tilsammen ca. 350 rådgivere fra TINE Rådgiving og Medlemsservice og Nortura Rådgiving hvor rådgiverne fikk veiledning og opplæring i hvordan man kan håndtere situasjoner hvor man mistenker at bonden sliter med psykiske helseproblemer. Det ble holdt 6 møter i Landbrukets Hus med alle aktørene i prosjektet. Fokuset på disse møtene var bedre samhandling på tvers av organisasjonene slik forebyggende tiltak blir satt til verks tidlig.

Resultater og resultatvurdering

Alle mentorene i Bonde hjelper bonde har mottatt kurs om psykisk helse, med fokus på hvordan de kan bidra til bedre psykisk helse i sine lokalmiljø. Videre er nettsiden godtbondevett.no videreutviklet med nytt innhold og oppsett rettet mer mot unge bønder spesielt. Sekretariatet i NBU har mottat kurs-holder kurs og materiell for at de skal kunne kurse sine lokale medlemmer om hvordan fremme god psykisk helse på bygda. Det er arrangert 6 møter i Landbrukets hus med representanter fra alle organisasjonen i prosjektet, med fokus på bedre samhandling. Det henger ca. 7000 magneter med “5 råd for god bondehelse” på kjøleskap rundt om i Norge. Alle rådgiverne i Nortura og TINE Rådgiving står nå bedre rustet til å takle situasjoner hvor de mistenker at en bonde sliter med psykiske helseproblemer. Resultatene fra forskning som Mental Helse Ungdom har gjort vil publiseres i vitenskapelig tidsskrift og utgjøre en rapport om prosjektet og viktigheten av god psykisk helse i landbruket.

Oppsummering og videre planer

Prosjektet har i løpet av prosjektperioden vokst over all forventning. Prosjektet har vokst proporsjonelt med økt aktivitet. Prosjektet har utviklet seg fra å bestå av tiltak som driftes av MHU til at MHU har utviklet materiell, kurs, og gitt veiledning til organisasjonene i landbruket så de skal ha fokus på psykisk helse. Alle samarbeidspartnerne i prosjektet er forenelig med at de i sine organisasjoner, men også samlet, skal fortsette å jobbe med psykisk helse. Mental Helse Ungdom jobber med en ny søknad til Extrastiftelsen for å videreføre prosjektet med nye og forbedrede tiltak.

Prosjektleder

Mikael Zeiner

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Bønder og psykisk helse
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
2018: kr 870 000, 2019: kr 741 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
30.12.2019
Status
Under gjennomføring