Borte bra, hjemme best? Hjemmebasert avrusing

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Nasjonal helse og sykehusplan 2020-2023 legger klare føringer for at mer helsehjelp skal ytes poliklinisk og ambulant. Ambulant betyr at helsehjelp ytes utenfor våre lokaler/i hjemmemiljøet, begrunnet i pasientens behov. Helsetjenestene som ytes utenfor døgn er mer tilgjengelige, og kan bidra til å redusere kostnader i en tid hvor helsetjenesten er under press. Det meste av avrusing skjer i hjemmet, uten tilsyn av helsepersonell og med stor risiko for helsesvikt. Avrusing i døgnavdeling oppleves av mange som en høy terskel for å ta i mot behandling for rusmiddelavhengighet, både på grunn av stigma rundt sykdommen, forventninger om sterkt ubehag med abstinenser og mindre gode erfaringer fra avrusing i døgnavdeling. Mål: Sammen med Oslo Universitetssykehus, Seksjon for rusakutt og avgiftning ønsker Blå Kors Lade Behandlingssenter å gjennomføre et pilotprosjekt over 2 år hvor vi prøver ut hjemmebasert avrusing for alkoholavhengighet. Pasienter som ønsker det, og hvor tiltaket vurderes forsvarlig, har base hjemme og gjennomfører avrusing helt eller delvis uten innleggelse. Vi tror at pasienter med avhengighet til alkohol utgjør en stor og aktuell målgruppe for dette tilbudet. Målet vil være å utvide menyen for gjennomføring av tilgjengelig, trygg og kostnadseffektiv avrusing.

Aktivitet/tiltak/metode

Metode: Prosjektet skal gjennomføres i tråd med nasjonal faglig retningslinje for avrusning, og med vekt på brukermedvirkning. Gjennom hospitering vil vi lære mye av hverandre på tvers av helseregioner og type virksomhet (offentlig vs privat ideell). Tiltak/aktivitet: * Hospitering: Personell fra OUS og Blå Kors Lade BS hospiterer tre dager hos hverandre for å gjensidig læring samt identifisere muligheter og utfordinger. * Utarbeide av prosedyrer for hjemmebasert (poliklinisk og ambulant) avrusing * Utprøving av pasientforløp med hjemmebasert avrusing * Utprøving av velferdsteknologi i hjemmebasert avrusing * Veiledning: Månedlig veiledning på teams for å utveksle status, erfaringer og aktuelle problemstillinger * Utarbeide spørreskjema og høste pasienterfaringer Målgruppe: Pasienter med alkoholavhengighet som ønsker å gjennomføre hjemmebasert avrusing, og hvor dette vurderes som forsvarlig. Evaluering: * Evaluering av gjennomførte forløp ut fra et sett kriterier som utarbeides av prosjektgruppa * Beregning av kostnader sammenlignet med døgninnleggelse * Undersøke om tilnærmingen gjør at vi når ut til flere og andre pasienter enn i dag * Oppsummering av pasienterfaringer fra spørreskjema * Evaluering av bruk av velferdsteknologi Sikkerhet: Ved ambulante besøk, gjennomføres en risikovurdering som ivaretar personalets sikkerhet. Aktuelle tiltak kan være at to ansatte gjennomfører besøket, at vi samarbeider med hjemmetjenesten i kommunen eller at pasienten kun møter poliklinisk på behandlingssenteret/sykehuset. Utfordringer og etiske vurderinger: Det vil være viktig å tilpasse antall pasienter som får tilbudet, slik at vi til enhver tid har tilstrekkelig med kapasitet til å følge opp i tråd med prosedyren, da vi ikke tilføres ekstra personalressurser i prosjektperioden. Dette ansvaret ligger fortrinnsvis hos leder i hver virksomhet.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det overordnede målet for hjemmebasert avrusing, er å gjøre avrusingsforløpene mer arenafleksible og bedre tilpasset den enkelte pasientens behandlingsbehov. Prosjektet kan føre til: • Redusert liggetid/antall døgn i avrusing for den enkelte pasienten og per forløp • Lavere terskel for gjennomføring av avrusing for pasienter som ikke identifiserer seg som rusavhengig og/eller lite gjerne legger seg inn i døgn • Tryggere gjennomføring av avrusing i hjemmet • Utprøving av velferdsteknologi i hjemmet Dersom det viser seg at avrusing som helt eller delvis gjennomføres utenfor døgn, altså ambulant og poliklinisk, fungerer og er et godt alternativ til innleggelser, vil det gi overførbare erfaringer til rusbehandlingsfeltet om mer fleksibel og kostnadseffektiv behandling. Dette vil også styrke pasientenes muligheter til å medvirke og velge behandlingssted og -form. Et pilotprosjekt på tvers av helseregioner og i et samarbeid mellom privat ideell aktør og et offentlig sykehus (HF) gir ekstra synergieffekter og større potensiale for kunnskapsdeling. I tillegg legger det til rette for videre samarbeid om andre felles utfordringer eller utviklingsområder.

Plan for gjennomføring

Oppstartsmøte i prosjektgruppen: jan 2023. Gjennomføre Ros-analyse av pilotprosjektet og planlegge hospitering. Månedlig veiledning på teams a 1 time Prosjektmøte hver 6. uke eller oftere ved behov. Hele prosjektgruppen deltar. Jan 2023: Utarbeide prosedyrer for hjemmebasert avrusing. Prosjektleder sammen med leger og sykepleiere har hovedansvaret. Februar 2023: Oppstart inntak av pasienter ved Lade BS. Poliklinisk team og overlege har hovedansvar. Utarbeide evalueringsskjema som pasientene besvarer ved utskrivelse. Mars 2023: Personell fra Lade BS (brukerrepresentant, to sykepleiere og en overlege) hospiterer tre dager ved OUS Mai/juni 2023: Personell fra OUS (overlege, psykolog og sykepleier) hospiterer tre dager ved Lade BS Aug 2023: Halvårsevaluering. Hele prosjektgruppen deltar. Des 2023: Årsevaluering inkl gjennomgang av pasienterfaringer. Hele prosjektgruppen deltar. Juni 2024: Halvårsevaluering inkl gjennomgang av pasienterfaringer. Hele prosjektgruppen deltar. Desember 2024: Siste evaluering og gjennomgang av prosjektrapport.

Prosjektleder

Åse Prestvik

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Borte bra, hjemme best? Hjemmebasert avrusing
Organisasjon
Blå Kors Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 290 000, 2024: kr 110 000
Startdato
01.02.2023
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring