Brobygger`n

Søknadssammendrag

Sammendrag
Pilot-prosjekt “Brobygger`n”
PMV vil gjøre et forprosjekt for utvikling av et mentorprogram for kulturell brobygging mellom foreldre med minoritetsbakgrunn i møte med barnevernssaker.
Bakgrunnen for prosjektet er erfaringer med økende pågang og etterspørsel fra minoritetsforeldre etter veiledning knyttet til barnevernssaker. Vi ser en kulturell brobyggervirksomhet er av stor betydning og viktighet for de som henvender seg. Det er av avgjørende betydning for utfallet i saker knyttet til barnevernet at minoritetsfamilien har tillit til og språklig-kulturell tilknytning til den som tilbyr veiledningstjeneste.
Hovedmålsetting med Brobygger-prosjektet er å bidra til økt kunnskap om oppdragelse, kjennskap til barnevernets tjenester og legge til rette for bedrede dialoger mellom involverte parter i barnevernssaker. Ved hjelp av mentorprogrammet og mentorenes funksjon mener vi også å kunne forebygge og bidra til reduksjon av smertefulle og konfliktfylte barnevernssaker. Pilotprosjektets mål er derfor å utvikle og gjennomføre et mentor- og brobyggerkurs for kvinner med minoritetsbakgrunn, samt prøve ut kompetansen i en praksisperiode etter gjennomført kurs.
Målgruppen er primært innvandrerfamilier som etterspør veiledning og støtte i forbindelse med barnevernssaker. Videre vil saksbehandlere og personell innen barnevernsinstitusjoner være målgruppe i den forstand at tjenesten også skal tilbys som en støtteordning for disse. For mentorkurset er målgruppen kvinner med minoritetsbakgrunn i kombinasjon med noe helse- og sosialfaglig kompetanse.
Gjennomføringen av prosjektet vil foregå på PMV gjennom;
– utvikling av brobyggerkurs ved hjelp av faglig kompetent ressursgruppe
– rekruttering og utvelgelse av kursdeltagere
– kursgjennomføring og evaluering
– praksisperiode og individuell veiledning av de kursede brobyggerne
De frivillige brobyggerne forplikter seg til gjennomføring av kurset, samt en periode der de får prøve seg i praksis via henvendelser som kommer til PMV. Dette vil være i tett samarbeid med ansatte ved PMV.
Prosjektets betydning vil i hovedsak kunne måles på antall fornøyde foreldre som har kontaktet PMV og oppnådd gode dialoger med barnevernet via brobyggerne. Brobyggerne skal mestre å håndtere fastlåste situasjoner der den kulturelle avstanden og misforståelsen mellom klient og barnevern har blitt for vanskelig. Brobyggerne vil også ha en unik mulighet til å formidle kunnskap om barneoppdragelse, kulturelle forskjeller og likheter og rettigheter og plikter inn i innvandrermiljøer som har en svakere grad av integrering.
Framdriftsplan
Jan – Mar:
– Invitere og etablere Ressursgruppe; idemyldring og innspill til rammer for rammer for brobygger-kurset
– Utvikle kursprogrammet
Apr – Jun
– Annonsere/informere for rekruttering
– Individuelle samtaler og forberedelser for kursdeltagere
Aug – Sep
– Kursgjennomføring
Okt – Nov
– Praksis-periode for frivillige brobyggere
Desember 2013
– Evaluering og justering av pilot-prosjektet
Organisering
En prosjektmedarbeider i 50% stilling vil drive pilot-prosjektet i tett samarbeid med ansatte ved PMV. Prosjektmedarbeider rapporterer til PMVs ledelse. Videre vil en ressursgruppe møtes jevnlig for innspill, justeringer, korrigeringer og konsultasjoner underveis i prosjektet.
Videreføring
På bakgrunn av en helhetsvurdering og evalueringer vil vi videreføre prosjektet med ønske om å både utvide og etablere tjenesten som fast virksomhet ved senteret. Det er imidlertid stort behov for å gjøre en utprøving av prosjektet i første omgang, da vi har lang erfaring med at flerkulturell frivillighet er et utfordrende område.
Budsjett
Lønn og sosiale kostnader
Prosjektmedarbeider 50%

260000
Honorar eksterne forelesere

10000
Honorar á kr 1000 til 8 stk frivillige.
Kurs og praksisperiode 8000
Annonsering og Standmateriell 5000
Materiell til kurspakken 4000
Informasjonsmateriell 4000
Weekend-workshop
Kost og losji

50000
Reisekostnader

5000
Barnepass (8 x 3t. à kr. 250,-) 6000
Diverse

10000
TOTALT

362000

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

1501 Sluttrapport for pilotprosjekt Brobyggern – PMV.pdf

Prosjektleder/forsker

Inger Johanne Aas

Detaljer
Program
Forebygging (2012)
Prosjektnavn
Brobygger`n
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2013: kr 362 000
Startdato
01.01.2013
Sluttdato
31.12.2014
Status
Avsluttet