Broen over glippsonen

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Bakgrunnen for prosjektet er gjentatte møter med både SSHF og Agder fengsel, opplever vi at det finnes en «glippsone» når deltager kommer ut fra enten behandling eller soning. De mangler det ene trygge holdepunkter som kan veilede de i å manøvrere i jungelen etter behandling/soning. Nyere forskning på recovery viser blant annet at mange personer med psykisk helse- og/eller rusproblemer opplever at sosial ulikhet og eksklusjon fra nærmiljøet er et hinder i deres tilfriskningsprosess. Overgangen fra trygge rammer i enten behandling eller soning, til utrygge rammer hvor en står litt på bar bakke i den nye kaotiske hverdagen. Prosjektet vil tilføye et nytt tilbud i overgangen «glippsonen» mellom behandling/soning og tilbake til hverdagen. På den måten kan prosjektet bidra til å forhindre tilbakefall og/eller svingdør-tematikken gjennom at vi utvikler et tilbud hvor de enkelte bruker følges opp av mennesker med egenerfaring som har gått veien før. Det er viktig at det skapes et tillitsforhold til deltager som kan være i overgangen «glippsonen», og som sørger for at alle instanser jobber sammen mot målet at deltager skal komme tilbake til deltagelse i samfunnet – at det blir lagt til rette for en sosial bærekraftig samfunnsutvikling.

Aktivitet/tiltak/metode

Normen er at deltagerne tilbys en likeperson i en tidsperiode på 6-9 måneder. Et vanlig forløp vil være at likeperson tilbys fra siste del av behandling/soning, over glippsonen, og til et stykke ut i rehabiliteringsperioden hvor deltagerne etablerer seg i sin hjemkommune. Prosjektet legger vekt på en recoverybasert tilnærming, med fokus på å se fremover – ikke bakover, og BAM (Bygging av mestringstillitt) som tar utgangspunkt fra både kognitiv læringsteori og atferdsterapi. Vårt mål er at den enkelte deltaker skal komme i posisjon til å ta egne valg og beslutninger. Det lages en handlingsplan i samarbeid med deltager og det tverrfaglige teamet. Det er stor verdi at deltageren får eierskap og brukermedvirkning til behandlingen. Etter kartleggings samtaler mellom behandler(e) og koordinator kobles det på en mentor/likeperson som matcher deltager i forhold til egen erfaring, kjønn, alder, interesser etc. Hver enkelt deltager blir knyttet opp til sin personlige mentor. Samtidig med at det kobles likeperson -deltager, vil likepersonen få en ansettelsesavtale på 10% pr deltager. Dette gir mange mentorer en unik vei ut i det ordinære samfunn med en ansettelseskontrakt – en stor motivasjonsfaktor. Likepersonen får opplæring i alle sider av arbeidslivet som timelister, egenmelding, kjørelister, skattetrekk osv. A-Larm bruker KS sine satser som lønnsgrunnlag. I tillegg har organisasjonen en egen A-Larm Skole med undervisning i 6 moduler. Vi ser at det er stor læring i opplæring, og våre likepersoner gir håp til deltagerne at det er mulig.

Antall deltakere

36

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

En studie viser at det koster samfunnet over 30 millioner når en person faller utenfor i ung alder og havner i en runddans av behandling, fengsel, rus og trygd – til sammenligning «koster» en mentor/likeperson 44.000, – kr i året i lønnsutgifter. Virkningen av dette prosjektet vil ha en enorm samfunnsøkonomisk besparelse, og i tillegg gi deltagerne muligheten til å bli «koblet» på samfunnet igjen. Oppfølging av våre deltagere krever bred tilnærming på tvers av enheter innad i helse- og omsorgstjenesten og mellom ulike sektorer. Økt grad av tverrfaglig samarbeid gjennom team, bestående av fagpersonell som deltager trenger og likepersoner med egenerfaring, vil gi mer faglig interaksjon på tvers av fagområder og sektorer i kommunen og vil i seg selv bidra til viktig kompetanseutvikling. Glippsonen er manglende praksis og «kultur» for samhandling på tvers av tjenester, som hindrer deltagerne riktig veiledning for å komme tilbake til deltagelse i samfunnet. For instansene i det tverrfaglige samarbeidet, vil dette også være god ressursforvaltning.

Plan for gjennomføring

Forutsetninger: Deltager sitt behov og mål alltid er grunnlaget for samarbeidet Tid til å utvikle den tverrfaglige malen gjennom refleksjon, evaluering og metodeutvikling Hovedmål: Prosjektet utvikler maler slik at offentlige instanser samarbeider bedre med organisasjoner med egenerfaring innen rus og psykiatri Prosjektet følger opp rusavhengige i behandling eller soning slik at tilbakefall forebygges Prosjektet bidrar til arbeid og aktivisering av både deltagere og likeperson Prosjektet forhindrer at deltagerne blir passive sosialhjelpsmottakere Delmål: Deltagerne opplever å ha en meningsfull hverdag, fylt med arbeid og/eller aktivitet Deltagerne opplever en trygghet når de flytter hjem etter endt soning/behandling Deltagerne knytter seg til et trygt, rusfritt nettverk

Prosjektleder

Unni Stålesen

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Broen over glippsonen
Organisasjon
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling
Beløp Bevilget
2023: kr 399 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2023
Status
Under gjennomføring