BroHodet – arena for inkl. og selvhjelp

Søknadssammendrag

SAMMENDRAG BroHodet
ByBo søker Stiftelsen Helse og Rehabilitering om midler til et to-årig prosjekt kalt BroHodet. Prosjektet vil omhandle utvikling og etablering av en arena blant østafrikanere på Grønland i Oslo for rådgivning og aktiviteter, kultur og medvirkning. Utgangspunktet for tilbudet er boligtiltaket Grønlandsleiret 53 der det våren 2011 skal flytte inn ca. 20 mennesker med østafrikansk bakgrunn. I første etasje av bygården blir det et kafé- og servicesenter, og BroHodet skal være en integrert del av dette tilbudet. ByBo (Bymisjonens Boligsatsning) er Kirkens Bymisjons virksomhet for drift og utvikling av tilbud på det boligsosiale området. BroHodet er planlagt for å kunne nå østafrikanere (somaliere, eritreere og etiopiere) som er i en vanskelig livssituasjon. Det vil jobbes spesielt mot somaliere etter at Østafrikaprosjektet ved Tøyen DPS har fremhevet at mange somaliere kjennetegnes av at de ikke nyttiggjør seg det ordinære hjelpeapparat, ikke har fast bopel og er i en livssituasjon preget av eksklusjon og forkommenhet.

Målene for prosjektet er fire:
1. La flere østafrikanere få oppleve å bli møtt, være inkludert og kunne delta i et åpent felleskap.
2. La østafrikanere, og somaliere spesielt, få oppleve mestring og økt kunnskap gjennom rådgivning og relevant veiledning i møte med sivilsamfunn og offentlige tjenester.
3. Bygge en arena der mennesker på Grønland i Oslo kan møtes og bli kjent på tvers av etnisitet, kjønn, religion og sosial status.
4. Styrke kompetansen til nærmiljø, Kirkens Bymisjon og (lokale) myndigheter i møte med kulturelt mangfold og marginaliserte grupper.

Grønlandsleiret 53 ligger sentralt plassert på Grønland, og nært mange av østafrikanernes etablerte arenaer. Vårt tilbud vil kunne utfylle og være et alternativ for de mange som definerer sin tilhørighet til dette området. Kombinasjonen av boliger med oppfølging og et kafe- og servicesenter kan bidra til å realisere rettigheter og bygge nettverk, og således forebygge ytterligere eksklusjon og marginalisering. Rådgivning og veiledning av kompetente, frivillige medarbeidere er den primære aktiviteten i BroHodet. Det vil bli utviklet egnet informasjonsmateriell for målgruppen, og det vil også arrangeres informasjonsmøter og temasamlinger. Den andre aktiviteten i BroHodet handler om å gjøre førsteetasjen til et attraktivt og tilgjengelig kultursted for målgruppa og lokalmiljøet. Vi ønsker å bygge en tydelig motkultur til nærmiljøets og bydelens mange innadvendte og ekskluderende treffesteder. Vi har stor tro på gjennomførbarheten til BroHodet som prosjekt. Det dokumenterte behovet og den gode ?timingen? borger for dette.

FREMDRIFTSPLAN
2011
? Ansettelse av prosjektleder og prosjektmedarbeider
? Etablering og møter i styringsgruppe og referansegruppe
? Rekruttering og opplæring av frivillige medarbeidere
? Åpning av kafé- og servicesenter for beboere, gjester og andre
? Utarbeidelse av informasjonsmateriell
? Utvikling av kulturaktiviteter parallelt med rådgivning og veiledning
? Pågående dokumentasjon av den rådgivning folk etterspør
? Første større kurs / informasjonssamling for målgruppa
? Gjennomgang av erfaringer etter første prosjektår
2012
? Løpende rådgivning og mangfoldig, åpen kulturaktivitet
? Pågående dokumentasjon av den rådgivning folk etterspør
? Pågående vurdering av rekrutteringsbehov for nye frivillige
? Vurderer informasjonmateriell og evt. videreutvikling
? Felles samling for ansatte og frivillige medarbeidere i ByBo om arbeid og erfaringer.
? Evaluering av BroHodet
? Utarbeide en kort og nyttig erfaringsrapport
? Lansere erfaringsrapport på seminar for Kirkens Bymisjon, lokalmiljø, samarbeidspartnere og myndigheter om lærdommen fra BroHodet
? Informasjons- og pressearbeid i forbindelse med lansering av rapport til relevante myndigheter og politiske miljø

Løpende aktiviteter gjennom prosjektet: Møter i styringsorganer, rådgivning og kurs for målgruppa, dokumentasjon av behov, rekruttering og opplæring av frivillige. Åpen kulturaktivitet i kafé og servicesenter

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2010_1_0687.pdf

Sluttrapportsammendrag

Sammendrag: Bakgrunnen for BroHodet-prosjektet er erfaringer med de utfordringene øst-afrikanere, og somaliere spesielt, møter i møte med det norske samfunnet. I tillegg til generell stigma er det et økende antall som er utestengt fra somaliske miljøer ofte på grunn av rusmisbruk og psykisk ustabil helse. Erfaringer fra Østafrikaprosjektet, et samarbeid mellom Tøyen DPS og Lovisenberg Diakonale Sykehus der det ble jobbet målrettet mot denne gruppen, førte til at Kirkens Bymisjon ønsket å starte opp et prosjekt der boliger ble kombinert med et kafe og servicesenter.
Malsetting: BroHodet møter og inkluderer øst-afrikanere i et åpent fellesskap. Øker kunnskap og bidrar til mestring gjennom veiledning og rådgivning i møte med det sivile samfunn og det offentlige. Jobber med å være en arena der mennesker på Grønland kan møtes på tvers av etnisitet, kjønn, religion og sosial status. Bidrar til å øke kompetansen til nærmiljø, Kirkens Bymisjon og lokale myndigheter.
Gjennomføring: Etablert 2011 i Hollendergata 10 på Grønland, i 1. etasje. Resten av huset rommer boliger for øst-afrikanere. Her drives et daglig drop-in informasjonssenter, der ansatte og frivillige veileder og rådgir.
Oppnådde resultater: Siden oppstart anslår vi at rundt 300 mennesker har vært innom senteret og fått råd og veiledning. Majoriteten har øst-afrikansk bakgrunn. Vi har hatt et varierende antall frivillige gjennom denne første perioden. Det har blitt arrangert seminarer, flere samlinger og kurs av og for det somaliske miljøet, debatter, utstillinger, kulturelle tilstelninger og familieaktiviteter. Lokalene er også blitt benyttet av lokale partilag, interessegrupper, frivillige organisasjoner og til sosiale arrangement som navnedager, dåp, bursdager og konfirmasjoner. Miljøet er mangfoldig og brukes av bydelens innbyggere.
Videre planer: Systematisere erfaringer fra informasjonssenteret i samarbeid med fagutviklingsavdelingen i Kirkens Bymisjon. Arrangere og videreutvikle boligkurs i samarbeid med Skansa. Lage kurs knyttet til gjeldsrådgivning. Utvide det daglige samarbeidet med bydelen. Fortsette samarbeidet med grupper i nærmiljøet. Rekruttere flere frivillige og øke kompetansen til de frivillige/ansatte.

Prosjektleder/forsker

Cecilie Campos

Detaljer
Program
Forebygging (2010)
Prosjektnavn
BroHodet – arena for inkl. og selvhjelp
Organisasjon
Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2011: kr 710 000, 2012: kr 720 000
Startdato
01.05.2011
Sluttdato
31.12.2012
Status
Avsluttet