Bruk av gester i afasirehabilitering

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet
Ervervet hjerneskade som følge av hjerneslag eller traumatisk hjerneskade kan medføre språkvansker, såkalt afasi, med svekket kommunikasjonsevne som følge.
Gester som en del av mellommenneskelig ansikt- til ansikt- kommunikasjon har kommet i forskningsfokus som habiliterings- eller rehabiliteringsstøtte for ulike grupper med språkvansker, deriblant personer med afasi. Det har også blitt vist at ulike grupper bruker gester selv der disse ikke har visuell relevans: personer som snakker i telefon gestikulerer, og blinde voksne gestikulerer i samtale med andre blinde. Disse observasjonene forstås som uttrykk for en mental sammenheng mellom gester og språk med utgangspunkt i de samme kognitive prosessene. Nyere gesteforskning deler inn gester i forskjellige typer og relaterer disse til mentale prosesser.
Den senere tid har det også kommet mer forskning på bruk av gester i afasirehabilitering. Det er imidlertid i liten grad blitt utviklet praktiske anvendelser som gjør bruk av den nye kunnskapen. I Norge finnes det per i dag ingen behandlingsopplegg for afasi med bruk av gester på en strukturert måte. Spesielt i forbindelse med den såkalte totalkommunikasjonsmetoden bruker imidlertid mange logopeder gester aktivt i rehabiliteringen, selv om det i liten grad finnes systematiske oversikter eller opplæringsmateriell som kan støtte logopeder i deres daglige praksis.

Målsetting
Prosjektet fokuserer på hvordan man kan integrere bruk av gester i rehabiliteringen av afasirammede. Prosjektets formål er å utvikle et system for individuell tilpasset og målrettet bruk av gester i rehabilitering av afasirammede. Hensikten er å utnytte potensialet som ligger i bruk av gester i forhold til å lette kommunikasjon for personer med afasi slik som forskningen indikerer og dermed åpne muligheten for en mer vellykket rehabilitering.
Sluttproduktet vil være en nettside kombinert med seminarer som informerer om bruk av gester for å tilrettelegge til bedre funksjonell kommunikasjon for mennesker med afasi.

Målgruppe
Målet for prosjektet er at afasirammede kan nyttiggjøre seg bruk av gester i sin kommunikasjon. For å støtte rehabiliteringen av afasirammede på denne måten, har prosjektet to primære målgrupper: logopeder som arbeider med afasirehabilitering, samt afasirammede og deres pårørende. Prosjektet skal legge grunnlaget for at disse målgruppene får nødvendig informasjon, kunnskap og materiell for å kunne tilrettelegge bruken av gester i kommunikasjon med de afasirammede og i deres rehabilitering.

Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektet gjennomføres på Sunnaas sykehus over ett år i til sammen 4 faser:
1. Kartleggings- og innsamlingsfase
2. Utviklings- og systematiseringsfase
3. Utprøvings- og offentliggjøringsfase
4. Justeringsfase
Etter observasjon og kartlegging av eksisterende litteratur og tiltak, systematiseres informasjonen og det utvikles en nettside om bruk av gester med afasirammede. Det vil bli gjennomført seminarer med logopeder og med afasirammede og deres pårørende. Til slutt vil materialet justeres etter noe utprøving.
Prosjektet gjennomføres av prosjektlederen med kompetanse på gester og visuell kommunikasjon (også i klinisk populasjon) i samarbeid med en logoped.
En tverrfaglig sammensatt styringsgruppe bestående av etablerte afasiforskere ved Sunnaas sykehus, Universitetet i Oslo og Bredtvet kompetansesenter samt en brukerrepresentant legger føringene for prosjektet og overvåker fremdriften.

Prosjektets betydning
Prosjektet vil realisere en førstegangs systematisk gjennomgang av bruk av gester i afasirehabiliteringen og utarbeidelse av opplæringsmateriale for logopeder og pårørende. Opplæringsmaterialet presenteres i seminarer og gjøres åpent tilgjengelig for alle interesserte via nettsidene slik at det potensielt vil kunne forbedre rehabiliteringen og kommunikasjonsfunksjonen for mange afasirammede.

Framdriftsplan
1.1.-30.4.2012 observasjon, litteraturgjennomgang og start på systematisering (fase 1)
1.5.-31.8.2012 systematisering og materialutvikling (fase 2)
1.9.-30.11.2012 seminarer og lansering av nettside (fase 3)
1.-31.12.2012 justeringstiltak etter respons fra praksisfeltet (fase 4)

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

Sluttrapport_2011_3_0404.pdf

Sluttrapportsammendrag

Prosjektet «Bruk av gester i afasirehabilitering» tok utgangspunkt i det økende antallet artikler om bruk av gester med afasirammede.Spesielt afasirammede med så store vansker at de har problemer med å forstå selv enkle beskjeder og kun kan si noen få enkeltord har behov for alternative kommunikasjonsmåter. Prosjektet har gjennomgått forskningsbasert kunnskap om bruk av gester i afasirehabiliteringen, og ut ifra dette utviklet et system for individuelt tilpasset og målrettet bruk av gester i rehabilitering av afasirammede. Mens mange av de eksisterende tilnærmingene som forskningslitteraturen beskriver er basert på bruk av enkeltgester som erstatning for enkeltord, har vårt nyutviklede system til hensikt å utnytte potensialet som ligger i naturlig bruk av gester og kroppsspråk for å lette funksjonell kommunikasjon for mennesker med afasi. Dette innebærer en bevisstgjøring og strategilæring av hvordan man kan bruke sitt eget kroppsspråk mer effektivt i kommunikasjon med andre, inkludert strategier for å kombinere flere gester. Systemet fikk navnet SunnGest og ble utviklet og utprøvd sammen med afasirammede, deres pårørende og logopeder på kurs i mai 2013. Responsen har vært veldig positiv fra både afasirammede, pårørende og logopeder. Det er laget skriftlig informasjon om bruk av gester ved afasi og om SunnGest-metoden som i begynnelsen av 2014 blir publisert på nettsidene til Sunnaas sykehus inkludert videoeksempler. I 2014 skal SunnGest videreføres som poliklinisk behandling ved Sunnaas sykehus.

Prosjektleder/forsker

Sonja Erlenkamp

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Bruk av gester i afasirehabilitering
Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Sunnaas sykehus
Beløp Bevilget
2012: kr 728 000
Startdato
01.08.2012
Sluttdato
31.07.2013
Status
Avsluttet