Bruk av prevensjonsmidler blant Somalier

En oktobermorgen i 2017 fikk forsker Abdi Ali Gele en litt annen start på dagen enn forventet. Da troppet Stiftelsen Dam og Norske Kvinners Sanitetsforening opp på kontoret hans på NAKMI/Aker sykehus, med sjekk og blomster.

I samarbeid med

Abdi Ali Gele ble overrasket med penger til sitt forskningsprosjekt av Stiftelsen Dam ved generalsekretær, Hans Christian Lillheagen og fagsjef Eli Drivdal (t.v.), og seniorrådgiver i Norske Kvinners Sanitetsforening, Elisabeth Swärd. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Gele var den eneste som fikk midler til et seniorforsker-prosjekt i 2018, og overraskelsen i oktober markerte starten på Geles komperative studie, der han ser på holdninger til bruk av prevensjon blant somaliere i Norge og Somalia.

Han har tidligere forsket på holdninger til kjønnslemlestelse blant somaliere bosatt i Norge og i Somalia. Også dette prosjektet fikk midler av Stiftelsen Dam, og studien vakte oppmerksomhet da den viste at det var en markant nedgang i antall som var positive til å omskjære døtrene sine blant somaliere bosatt i Norge.

Sammendrag

Et flertall av somaliske kvinner vil ha flere barn, og forståelse og tillit til moderne prevensjonsmidler er lav for kvinner, inkludert de som er mest motiverte for å unngå svangerskap. Myter og misoppfatninger om prevensjonsmidler og lav utnyttelse av moderne prevensjon ble også rapportert fra somaliske kvinner i Europa og Nord-Amerika. Derfor har forskning på/oppmerksomhet rundt dynamikken i fruktbarhetspreferanser og holdninger til og bruk av moderne prevensjonsmidler en avgjørende betydning for å forbedre tilgangen til reproduktiv helseinformasjon og tjenester for innvandrerkvinner av somalisk opprinnelse i Norge. I lys av dette Vi vil gjennomføre en multi-metode undersøkelse som kombinerer kvantitative og

kvalitative data, og registerdata, for å måle

fruktbarhetsønsker, abortforekomst, og holdninger til og bruk av prevensjonsmidler blant somaliske kvinner i Oslo, Akershus og Mogadishu. Vi vil bruke “respondent driven sampling” og “systematic random sampling” for å rekruttere kvinner i Norge og i Somalia, i tillegg til “purposive sampling” for deltakere i den kvalitative delen. Vi vil bruke strukturerte spørreskjema for å innhente kvantitative data, og ustrukturerte intervjuer for den kvalitative delen. Data om abort vil bli innhentet fra tre sykehus i Oslo og Akershus. Resultatet av denne studien vil øke kunnskapen om reproduktive helsebehov hos innvandrerkvinner, noe som er viktig for primærhelsetjenesten i den hensikt å gi kultureltilpassede, reproduktive helsetjenester til somaliske innvandrerkvinner

Prosjektleder/forsker

Abdi Ali Gele

Detaljer
Program
Forskning (2017)
Prosjektnavn
Bruk av prevensjonsmidler blant Somalier
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) ved Folkehelseinstituttet
Beløp Bevilget
2018, 2019, 2020
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.03.2022
Status
Under gjennomføring