Brukeren i sentrum

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn

Vi vet at livskvaliteten reduseres for mange som følge av hjerteinfarkt, hjertekrampe (angina pectoris), hjertesvikt, hjerneslag og andre kardiovaskulære sykdommer. Nyere forskning viser at integrering av arbeidsmåten til Lærings- og mestringstjenesten (LMS) i en tradisjonell hjerterehabiliteringsmodell kan øke effekten av tjenestetilbudet. Arbeidsmåten til LMS krever integrering av brukermedvirkning på tjenestenivå og økt helsepedagogisk kompetanse hos brukerrepresentanter og fagpersoner.

Målsetting

Hovedmålet er at brukerne skal oppnå økt livskvalitet og mestring i hverdagen. Dette oppnås gjennom integrering av arbeidsmåten til LMS med etablering av brukermedvirkning på tjenestenivå, økt helsepedagogisk kompetanse hos fagpersoner og brukerrepresentanter og gode helhetlige pasientforløp.

Målgruppe

Hovedmålgruppe er personer med hjertesykdom og deres pårørende/nærpersoner

Antall personer i målgruppen

600

Beskrivelse av gjennomføring

Hovedmålet med prosjektet er at brukerne skal oppnå økt livskvalitet og mestring i hverdagen. Delmål 1 er bedre brukermedvirkning på tjenestenivå Prosjektet skal etablere en arbeidsgruppe for brukermedvirkning på tjenestenivå. Denne arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i arbeidsmåten til LMS og skal praktisere et likeverdig samarbeid mellom aktørene i planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av hjerterehabiliteringstilbudet. Delmål 2 er utvikling av helsepedagogiske kurs Prosjektet skal etablere en arbeidsgruppe for utvikling av helsepedagogiske moduler. Denne arbeidsgruppen vil bestå av fagpersoner og brukerrepresentanter som sammen med prosjektleder skal utvikle fire kursmoduler basert på Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse sin ”Veileder – helsepedagogiske kompetanseutviklingsprogram” og nyere forskning innen helsepedagogikk. Delmål 3 er utvikling av bedre helhetlige rehabiliteringsforløp for hjertepasienter Resultatet av arbeidet med brukermedvirkning på tjenestenivå, kartleggingsarbeidet og nettverksbyggingen med samarbeidende kommuner vil være et forbedret rehabiliteringsløp. Arbeidet vil gi mange nyttige ringvirkninger og vil gi økt samhandling på tvers av ulike nivåer og tjenester.

Fremdriftsplan

Prosjektet gjennomføres over 3-år med start vår (V)-18. V-18 er planleggingsfase. Høst (H)-18 tom V-20 er gjennomføringsperiode med utvikling og utprøving av ny helhetlige rehabiliteringsmodell, gjennomføring av helsepedagogiske kurs, etablering av kontakt med kommuner, kartlegging og synliggjøring av tilbudet. H-20 er avslutningsfase med bearbeiding av funnene. Gjennom hele perioden vil erfaring presenteres og synliggjøres nasjonalt.

Prosjektleder/forsker

Tone Nøren

Detaljer
Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Brukeren i sentrum
Organisasjon
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Org.ledd
LHL klinikkene Røros
Beløp Bevilget
2018: kr 1 057 834, 2019: kr 1 166 874, 2020: kr 1 006 862
Startdato
19.03.2018
Sluttdato
31.12.2022
Status
Under gjennomføring