Bydelsmødre på sykehjem

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Eldre innvandrere med demens kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Det kan bla. ha sammenheng med manglende tilrettelegging på sykehjem for beboere med annen kulturbakgrunn. NAKMI har foreslått samarbeid mellom frivillige og sykehjem som tiltak for å tilpasse omsorgstilbudet til innvandrere med demens. Her vil vi få erfaring med slik tilrettelegging gjennom et samarbeid mellom Ammerudlunden sykehjem og frivillige bydelsmødre. Bydelsmødre vil utveksle sin kompetanse med helsepersonell, heve sin kompetanse og få nettverk slik at de på sikt kan få betalt arbeid i helsesektoren.

Målsetting for prosjektet

1. Skape bedre hverdagsliv for beboere, pårørende og frivillige gjennom inkluderende møter. 2. Gi arbeidsløse innvandrerkvinner erfaring og kontakter som kan lede til lønnet arbeid. 3. Bidra til å gjøre pårørende med minoritetsbakgrunn trygge på at beboernes vaner og tradisjoner blir ivaretatt.

Målgruppe

Målgruppen er beboere med demens på Ammerudlunden sykehjem, og frivillige bydelsmødre. Gruppen er ikke statisk og deltakerne vil endres over tid.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet vil bestå av en rekke aktiviteter for og med frivillige bydelsmødre, beboere og pårørende på Ammerudlunden sykehjem. Aktivitetene vil bestemmes av bydelsmødre og beboere/pårørende, og må tilpasses beboernes funksjonsnivå. Aktuelle aktiviteter kan være matlaging, gjerne med mat fra beboernes og bydelsmødrenes opprinnelsesland, kafédrift, turer, hagestell, sang og musikk, besøksvenn, håndarbeid og samtaler. Det er også aktuelt å prøve ut tradisjoner knyttet til høytider som Diwali, Eid og jul. Aktivitetene vil foregå ukentlig, men det kan også være aktuelt med flere møter samme uke ved spesielle anledninger. Møtene vil vare 2-3 timer. Bydelsmødre vil få opplæring over 4-5 samlinger i tema som demens, kommunikasjon, støtteteknikker ved forflytning, hygiene, taushetsløfte, mental helse og helseutdanning. Mental Helse, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og Ammerudlunden vil bistå med undervisning. Bydelsmødre vil også utveksle sine erfaringer og interkulturelle kompetanse med ansatte på Ammerudlunden, andre sykehjem og i hjemmetjenesten, både via undervisning og i det daglige arbeidet. Bydelsmødre underviser allerede jevnlig for studenter på VID. Studenter fra VID vil også bidra med resultatevaluering.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektet går over tre år. I første fase vil deltakere rekrutteres og læres opp. De vil deretter starte med ukentlige aktiviteter. Deltakerne skiftes ut underveis, og aktivitetene og prosjektets form vil endres med erfaringer og deltakernes preferanser. Dette vil gi oss bred erfaring med ulike typer tilretttelegging og aktiviteter. Bydelsmødre og helsepersonell vil utveksle kompetanse gjennom hele prosjektet, og vi vil evaluere kontinuerlig.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Målsetting for prosjektet 1. Skape bedre hverdagsliv for beboere, pårørende og frivillige gjennom inkluderende møter. 2. Gi arbeidsløse innvandrerkvinner erfaring og kontakter som kan lede til lønnet arbeid. 3. Bidra til å gjøre pårørende med minoritetsbakgrunn trygge på at beboernes vaner og tradisjoner blir ivaretatt. Målgruppe: I dette prosjektet involverer vi bydelsmødre med ulik landbakgrunn i frivillig arbeid med beboere på Ammerudlunden sykehjem, noe som kan resultere i ny praktisk kunnskap om eldre med etnisk minoritetsbakgrunn på sykehjem, de pårørende og deres behov. Bakgrunn: Eldre innvandrere med demens kommer ofte sent i kontakt med hjelpeapparatet. Det kan bla. ha sammenheng med manglende tilrettelegging på sykehjem for beboere med annen kulturbakgrunn.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Mål 1: Målet er oppfylt med minst 2 møter/aktiviteter per måned. Viktigere enn antall, er at aktivitetene er initiert av og i henhold til deltakernes preferanser. Mål 2: Målet er ikke oppnådd. At flere av de frivillige bydelsmødrene allerede er i jobb gjør det vanskelig å oppfylle mål 2 om at de skal få jobb eller starte utdanning Mål 3: Det er få beboere på Ammerudlunden sykehjem med minoritetsbakgrunn. Dette gjør det vanskelig å oppnå mål 3 om å trygge pårørende i at beboere med minoritetsbakgrunn sine vaner og tradisjoner blir ivaretatt. Under prosjektperioden var det kun 3 beboere med en minoritetsbakgrunn, men ulik fra hvilken kultur de frivillige fra Bydelsmødre har.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

77

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektstart ble utsatt til august2021 på grunn av koronasituasjonen som vanskeliggjorde aktiviteter på sykehjemmet. Høsten 2021 gikk til rekruttering og opplæring. Aktivitetene startet fra oktober 2021, og fortsatte gjennom hele 2022. Prosjektet har rekruttert fem frivillige Bydelsmødre som har gjennomført ulike aktiviteter på Ammerudlunden sykehjem. De frivillige har fått opplæring i ulike temaer, som demens, kommunikasjon og førstehjelp. Aktivitetene som har blitt holdt er vaffel-søndag, damelunsj, høstfest, besøksvenn og grøtfest. Prosjektet bærer stort preg av at det har vært problematisk med rekruttering. Dette har resultert i at det har vært vanskelig å gjennomføre aktiviteter.

Resultater og resultatvurdering

Tilbakemeldinger fra beboere og pårørende: Beboere har gitt tilbakemelding til prosjektleder at aktivitetene/møtene har vært fine. Beboerne på Ammerudlunden sykehjem er stort sett positive til møter med nye mennesker og de er glade for at det er frivillige som ønsker å bruke tid på dem. Mange av beboerne har drevet med frivillig arbeid selv, eller dugnad, så de fleste har en god forståelse av hva dette er.

Oppsummering og videre planer

På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss i prosjektet, velges det å opphøre prosjektet. Vi ser at prosjektets mål er vanskelige å nå og det er vanskelig og motivere de frivillige til å fortsette, samt rekruttere nye. Samarbeidet har vært nyttig for å synliggjøre Ammerudlunden sykehjem for Bydelsmødre. De frivillige som har deltatt i prosjektet har lært noe av deltakelsen, som førstehjelp, hvordan det er på et sykehjem, om demens sykdom og fått nye relasjoner. Bydelsmødrene som har vært frivillige gjennom prosjektet vil bli spurt om å være frivillig på sykehjemmet hvis de ønsker det.

Prosjektleder

Siri Rinnan Gulpinar

Detaljer
Program
Helse vår (2020)
Prosjektnavn
Bydelsmødre på sykehjem
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Diakomhjemmet Omsorg i samarbeid med Bydelsmødre Norge
Beløp Bevilget
2020: kr 555 000, 2021: kr 555 000, 2022: kr 555 000
Startdato
01.09.2021
Sluttdato
30.12.2022
Status
Avsluttet