Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste

Med webinar og hjelpetelefon på 24 ulike språk skal bydelsmødrene bidra med både smittevern og praktisk hjelp.

Bydelsmødrene har etablert en hjelpelinje der du kan snakke med en frivillig som hjelper med praktisk informasjon om blant annet smittevern og helsetjenester. De frivillige snakker til sammen 24 ulike språk og på nettsiden deres kan du se hvilket telefonnummer du bruker for de ulike språkene. Foto: Bydelsmødrene

Bydelsmødrene består av frivillige kvinner med minoritetsbakgrunn som har blitt kurset og bruker det de har lært til å hjelpe andre kvinner i nærmiljøet.

Under koronakrisen har de bidratt med å spre viktig informasjon om viruset til grupper som informasjonen fra myndighetene ellers ikke når ut til, noe som blant annet er omtalt av NRK.

Bestill en bydelsmor

Sigrid Sivertsen Haugan i Bydelsmødrene forteller at støtten fra Stiftelsen Dam skal brukes til å bygge opp en digital plattform. Den vil blant annet inneholde en chattetjeneste, et digitalt bibliotek til kursing av de frivillige, og en kalender hvor eksterne som trenger hjelp kan bestille besøk av en bydelsmor.

– Med denne støtten kan vi digitalisere enda mer. Det vil gavne arbeidet vårt både nå og etter krisen. For eksempel er det nyttig at flere av bydelsmødrene nå lærer å bruke chat. Det gjør oss enda mer tilgjengelige, sier Haugan.

Smittevern og NAV-regler

Det kan være vanskelig å orientere seg i strømmen av informasjon fra myndighetene under krisen. Det digitale biblioteket skal gjøre det enkelt for bydelsmødrene å holde seg oppdatert.

– Her skal bydelsmødrene kunne finne alt de trenger å vite, fra informasjon om smittevern til nye regler fra NAV, sier Haugan.

Plattformen brukes også til digitale kurs om aktuelle tema, slik at mødrene er oppdatert.

– På første kurset fortalte smittevernsoverlegen i Oslo om hvordan man beskytter seg og andre mot viruset. På andre kurset gav Redd Barna opplæring i tema som er viktige for barnefamilier, slik som hvordan man kan legge opp hjemmeundervisning, og hvilke ressurser Redd Barna kan bidra med, sier Haugan.

Bydelsmødrene har arrangert webinar der blant annet smittevernoverlege i Oslo, Tore Steen deltok. Foto: Bydelsmødrene

Informasjon på 24 språk

Fra før av driver de en hjelpelinje hvor 50 frivillige gir informasjon på 24 språk, blant annet etter forespørsel fra Folkehelseinistituttet (FHI) og politiet. Begge ser et stort behov for å spre informasjon til innbyggere med minoritetsbakgrunn. Gjennom linjen får i tillegg FHI verdifull informasjon om hvilke helseutfordringer innvandrerbefolkningen står overfor.

Kjennskapen til ulike språk er en ressurs som også kommer den nye chattetjenesten til gode.

– Vi lager vaktlister, slik at det alltid er frivillige tilgjengelig til å svare på spørsmål. En oversikt forteller når man kan chatte på de forskjellige språkene, sier Haugan.

Her kan du lese mer om bydelsmødrenes digitale tilbud i forbindelse med koronaepidemien.

Stiftelsen Dam har tidligere støttet bydelsmødrene gjennom flere prosjekter:


Sluttrapportsammendrag

På spørsmålet om i hvilken grad prosjektet gikk i henhold til planen i søknaden, har vi skrevet 50 prosent. Det er delvis fordi vi fant bedre løsninger enn de litt for ambisiøse målene i planen, og delvis fordi uforutsette forandringer gjorde av vi havnet bakpå med gjennomføringen av prosjektets mål.

Milepæler (som oppført i søknad):

  • Datoene for milepælene har blitt forskjøvet, og grunnet nye prioriteringer har vi gått bort fra noen av dem.
  • Kartlegging av de frivilliges behov har foregått kontinuerlig gjennom hele prosjektperioden via digitale skjemaer de frivillige fyller ut etter samtaler med målgruppa, og innhenting av ekstra info via digitale møter og telefonsamtaler
  • Vi har bygd en digital ressursside med enkelt brukersnitt der de frivillige og andre kan finne nyttig informasjon om korona og den nye hverdagen (inkludert råd for god psykisk helse, barn og unge, kreft og korona osv) på 26 ulike språk.

På bakgrunn av erfaringene fra de frivillige som bemanner Bydelsmødrenes hjelpetelefon, valgte vi å ikke opprette en chatfunksjon på mange ulike språk. Det ville blitt vanskelig for folk å sette av faste tider til å sitte på chat. I stedet implementerte vi et CRM-verktøy som gjorde det mulig å sende henvendelser til de aktuelle frivillige (f.eks. de som snakker det etterspurte språket) på en enkel måte. På den måten tar de frivillige selv kontakt når de har mulighet.

Vi gikk bort fra å bruke Friskus, da dette ikke kunne brukes til å sende ut info på SMS til de frivillige. Vi har laget flere informasjonsvideoer på fire språk, som er lagt ut på Bydelsmødres Vimeo og sosiale medier.

Tiltaket: Fra april til desember har vi gjennomført Zoom-møter ukentlig eller annenhver uke, som har fungert godt. Eksterne forelesere har gitt de frivillige oppdatert info, og vi har fått viktige tilbakemeldinger om målgruppas behov. Vi har bygd en ny nettside som inneholder en åpen ressursside med informasjon på 26 språk, og et lukket område bare for de frivillige, med alt de trenger til sin innsats. Vi har stadig kartlagt hvilke spørsmål og språkbehov som er gjennomgående, og fokusert på dette når vi har lagt ut informasjon.

Med nettsida har vi også fått et CRM-verktøy som gjør kommunikasjonen med de frivillige enkel, og som kan brukes til å sende henvendelser om oppdrag. De frivillige har stilt opp og laget gode informasjonsvideoer om korona på flere språk.

Innkjøp: Vi har kjøpt Zoom Pro for å holde digitale møter. I stedet for å bruke Wix og Friskus, kjøpte vi en ny nettplattform fra Ludensgruppen, som også inneholdt et CRM-verktøy.

Hva gikk ikke som planlagt: Det viste seg tidlig at den beste løsningen for å få til både ressurssiden (digitalt bibliotek) og mulighet for å sende «oppdrag» til de frivillige, var å bygge en ny nettside som inkluderte et CRM-verktøy. Dette har gitt oss alt vi trengte, men gjort at det tok veldig mye lengre tid å få på plass. Forsinkelser og uforutsette problemer med CRM-verktøyet hos tredjepart (utviklerne av nettløsningen) gjorde at nettløsningen som skulle være på plass i mai, ikke var ferdig før i september.

Opplæringen av de frivillige har blitt forsinket pga følgende faktorer:

1) ny nedstenging i høst ga oss færre muligheter til å møte dem, og mange møter ble avlyst,

2) etter at opplæringen hadde begynt oppstod et problem hos leverandøren av SMS-tjenesten, som det tok tid å fikse, og

3) prosjektleder ble sykemeldt de siste to månedene av prosjekperioden. Dette har ført til at opplæringen av de frivillige ikke er helt ferdig, og CRM-verktøyet enda ikke er i bruk. Det har også gjort evalueringen av prosjektet utfordrende.

Utfall: Selv om opplæringen ikke er ferdig, er alle verktøy vi trenger på plass, og vi er godt i gang. Vi kommer til å fortsette opplæringen, og ha den nye oppdragsgiverfunksjonen på plass så fort som mulig.

Prosjektperioden har gitt oss et meget godt grunnlag for videre digital aktivitet i organisasjonen, og gitt de frivillige nyttig digital kompetanse. I en fremdeles uforutsigbar koronahverdag er dette svært bra for oss. Den nye nettsiden vi har bygd, gir oss også mulighet til å utvikle et verktøy for e-læring, som kan gjøre underverker for kursing av nye og gamle frivillige. Dette håper vi å kunne begynne med i 2021, da vi starter Bydelsmødre-tiltaket i flere nye kommuner i Norge, og (uavhengig av pandemien) vil trenge å kommunisere digital langt oftere.

Zoom-møter og kartlegging av målgruppas behov, har gitt oss enormt mye nyttig informasjon om hvordan pandemien har påvirket deler av Oslos minoritetsbefolkning. Vi har gjort opptak av alle webinarer og lagt dem ut på de lukkede sidene for frivillige, sammen med andre ressurser fra foreleserne. Her kan de hente nyttig info senere.


Søknadssammendrag

Målet med dette tiltaket er å utvikle en digital plattform for å nå ut til flere familier med etnisk minoritetsbakgrunn slik at de får oppdatert, tilpasset og relevant informasjon som vil være nyttig i den pågående koronapandemien.

Mange i denne målgruppen er lavinntektsfamilier med begrensede norskkunnskaper og liten kunnskap og tillit til det offentlige.

Bydelsmødrene når ut til denne gruppen fordi de snakker over 40 språk, har store nettverk i lokalsamfunnet og interkulturell kompetanse.

Prosjektleder

Sigrid Sivertsen Haugan

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Bydelsmødrenes digitale hjelpetjeneste
Organisasjon
Redd Barna
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
14.04.2020