Chat for pårørende til innsatte

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

FFPs chat-tjeneste for barn, unge og voksne pårørende i fengsel ble åpnet sommeren 2018, med åpningstider som primært ligger innenfor normal arbeidstid. Erfaringene så langt er at den har fått flere brukere, og at problemstillingene som tas opp ofte er svært sammensatte. Vi ser tydelig at vi med chat-tjenesten når pårørende som kanskje ikke ellers ville tatt kontakt med oss, og som åpenbart har et stort behov for støtte og rådgiving. Vi ser behov for å øke vår tilgjengelighet for pårørende via chat, med åpen chat både over flere dager og en større grad av åpningstid etter normal arbeidstid.

Målsetting for prosjektet

Målet med prosjektet er å komme i direkte kontakt med pårørende med et familiemedlem i fengsel via chat, og gjøre terskelen lavere for at pårørende tar kontakt med FFP. Det er en målsetting å utvide åpningstiden til tre dager i uka på dagtid og i tillegg «langåpent» til kl. 20 to kvelder pr uke.

Målgruppe

Barn, unge og voksne pårørende som har et familiemedlem i fengsel. Målgruppen er pårørende over hele landet.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

600

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Det er en målsetting å kunne tilby chat både på dagtid og kveldstid, og vil vil fra 1.1.2019 ha åpen chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. Rådgivere i FFP i både Oslo og Trondheim vil delta i en vaktordning, der vi fordeler ansatte som svarer på chat. I tillegg har vi har tilknyttet oss en nyutdannet kriminolog som fra høsten 2018 deltar på aktiviteter og tilbud til pårørende på timebasis, og vi ønsker å øke hennes engasjement til også å kunne bidra i betjeningen av chat-tjenesten fra 2019. Vi vil gjennom hele prosjektperioden ha veiledning og fortløpende utveksling av erfaringer og problemstillinger tilknyttet rådgivning på chat. Vi vil i prosjektets andre halvår evaluere tilbudet, og se på blant annet følgende problemstillinger: – Hvem er de primære brukerne. Barn, unge eller voksne. – Hva slags saker tas opp via chat – Hvilke tidspunkt innenfor åpningstidene har flest brukere – Hva slags type relasjon har den pårørende til den innsatte – Fører kontakt via chat til at brukerne også tar del i FFPs øvrige tilbud

Fremdriftsplan for prosjektet

2019: Jan-juli : Opplæring, fordeling av chat-vakter, informere om nye åpningstider til pårørende (jan). Chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. Aug-des: Chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. 2020: Chat på tirsdager fra kl. 12-20, onsdager fra kl. 12-16 og torsdager fra kl. 12-20. gjennom året. Evaluering av tilbudet i slutten av prosjektperioden.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Mange pårørende får en svært vanskelig livssituasjon når et familiemedlem kommer i fengsel. Hverdagen blir ofte preget av usikkerhet, bekymring, tristhet og skam, og mange pårørende snakker ikke med andre om situasjonen sin på grunn av stigma knyttet til fengsling. Barn som opplever fengsling av foreldre eller andre nære kan oppleve dette som en krise. De kan ha mange bekymringer og spørsmål om hvordan det er i fengsel, men vi opplever at barn og unge har en høy terskel for selv å ta kontakt med FFP for å få råd og støtte. Det å komme i kontakt med noen som forstår hvordan en har det vil kunne virke forebyggende i forhold til sosial isolasjon og vil kunne dempe bekymringer, og dermed fremme psykisk helse og trivsel. FFP ønsket derfor i inneværende prosjekt å utvide åpningstiden til vår den gang nyetablerte chat. Målgruppen var barn, unge og voksne i hele Norge med et familiemedlem i fengsel, og målet var å gi en ny plattform for å gi støtte og rådgivning til gruppa.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Målene for prosjektet er i stor grad nådd. Gjennom prosjektet har FFP lykkes i å nå målet om utvidet åpningstid for chatten, så den nå er åpen alle ukedager, og vi har lykkes i å få til en enorm økning i antall brukere av chatten. Det er alltid vanskelig å forutsi hvor mange man vil nå gjennom en chat, og måltallet vi hadde var nok noe høyt, men det er positivt å se at antallet brukere av chatten stadig stiger og at vi når stadig flere barn og unge. Vi ser også at vi gjennom chatten treffer pårørende som sannsynligvis ikke ville tatt kontakt med oss gjennom de andre kanalene våre, og i tillegg at vi treffer et i gjennomsnitt yngre segment av pårørende til innsatte, enn det vi treffer i andre kanaler.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

263

Prosjektgjennomføring/Metode

Prosjektet ble gjennomført ved at FFPs rådgivere betjente chatten etter en vaktplan som ble satt opp i starten av hvert halvår. I første prosjektår utvidet vi utvidet chattens åpningstid fra å være tirsdager 12-16 og torsdager 12-20, til tirsdager 9-16, onsdager 9-16 og torsdager 9-20. Valg av chattens åpningstid skjedde etter en tidlig evaluering av hvilke tidspunkter chatten ble mest brukt. De utvidede åpningstidene ble formidlet til pårørende via nyhetsbrev til alle medlemmer, samt alle landets fengsler. I tillegg informerte vi om det på vår Facebookside og hjemmeside, samt løpende gjennom prosjektperioden på foredrag og møter med både fengsler og samarbeidspartnere. I 2020, da koronapandemien traff Norge, opplevde FFP en stor økning i henvendelser på alle våre kanaler, og med koronamidler fra Stiftelsen Dam fra høsten 2020 kunne vi utvide chattens åpningstider ytterligere, til mandag til fredag 9-16, og med kveldsåpent torsdager til kl. 20. Ansatte i FFP har gjennom prosjektet jobbet med en fortløpende erfaringsutveksling internt, registrering av henvendelser samt drøftet «caser». Vi evaluerte prosjektet i slutten av 2020.

Resultater og resultatvurdering

FFP har i løpet av prosjektperioden opplevd en jevn økning i antall brukere på chatten, og i 2020, etter koronapandemien, en stor økning fra 2019. Dette tyder på at chatten er en svært vellykket kanal for brukere å ta kontakt med FFP på. Ved evaluering av tilbudet i slutten av 2020, har vi sett at de primære brukerne gjennom prosjektperioden har vært voksne, men at andelen barn og særlig unge har økt mot slutten av prosjektperioden. Chatten skiller seg noe fra telefon- og mailhenvendelsene, da det ser ut til at segmentet vi når på chat i gjennomsnitt er yngre enn de som tar kontakt på telefon og mail, og at vi når flere barn og unge direkte, noe som også var en del av målsetningen med prosjektet. Sakene som tas opp på chatten kan være alt fra praktiske spørsmål om besøk i fengsel, til psykiske kriser og selvmordstanker. Vi har videre erfart at vi får flest henvendelser på dagtid og derfor at det er mest hensiktsmessig at det meste av chattens åpningstider ligger her.

Oppsummering og videre planer

Chat for pårørende til innsatte er et svært vellykket tilbud og det å utvide åpningstiden til chatten gjennom dette prosjektet har ført til at flere barn, unge og voksne pårørende får støtte og rådgivning fra FFP. Vi planlegger å videreføre tiltaket med åpningstid mandag til fredag 9-16 og torsdager til 20, og å fortsette å promotere tilbudet i våre kanaler, men også på nettsider som retter seg mot barn og unge, samt gjennom influencere i sosiale medier. Fremover ser FFP et behov for å skolere ansatte i håndtering av psykiske kriser hos unge via chat.

Prosjektleder

Hanne Hamsund

Detaljer
Program
Helse høst (2018)
Prosjektnavn
Chat for pårørende til innsatte
Organisasjon
For Fangers Pårørende (FFP)
Beløp Bevilget
2019: kr 350 000, 2020: kr 340 000
Startdato
01.01.2019
Sluttdato
30.12.2020
Status
Avsluttet