Chat for unge som har fått en «knekk» som følge av koronakrisen

Behovet for forebyggende psykisk helsearbeid øker i krisetider. Derfor åpnet Mental Helse Ungdom chattjeneste for unge voksne.

Mange unge har det vanskelig som følge av koronakrisen, samtidig som mange kommunale lavterskeltilbud holder stengt. Mental Helse Ungdom starter derfor en chat, som skal bistå ungdom mellom 18 og 35 år. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

Mange kommuner har ikke lenger den samme kapasiteten til å holde lavterskeltjenester og tilbud åpent, som de hadde før koronakrisen slo inn over landet.

– Frivilligheten stiller som alltid opp

For Mental Helse Ungdom har det vært viktig å sørge for flere gode og alderstilpassede, gratis tilbud, slik at alle som har behov for det kan få noen å prate med.

– Nødvendigheten av å drive forebyggende arbeid blir ikke mindre i krisetider, det øker, og når kommuner og andre offentlige tilbud sliter med å kunne tilby dette stiller frivillig sektor som alltid opp, sier prosjektsjef Ranveig Stava.

Chat for ungdom og unge voksne

Mental Helse Ungdom vil gi alle en mulighet for å ha noen å snakke med. De vil tilby gode og trygge samtaler for ungdom og unge voksne gjennom chattjeneste.

– Hovedmålgruppa her er unge voksne som har flyttet hjemmefra, er studenter, nye i arbeidslivet eller nyetablerte, og vi ønsker gjennom dette prosjektet å fungere som en støtte for de unge voksne som skal stå på egne bein, men som er berørt eller har fått seg en knekk på grunn av koronakrisen, sier prosjektsjef Ranveig Stava.

Chatten vil bemannes av frivillige chatverter. Gjennom frivillig arbeid ønsker Mental Helse å ha åpent så mange ettermiddager og kvelder som mulig.

Prosjektet har fått støtte gjennom Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.


Sluttrapportsammendrag

I chatprosjektet har vi hatt løpende evalueringer ukentlig siden juni, noe som har vært viktig fordi prosjektet hele veien har vokst og hatt behov for endringer underveis. Prosjektkoordinator har hatt tett dialog med prosjektsjef for disse løpende evalueringene.

Det ble i slutten av august gjennomført en spørreundersøkelse for frivillige chatverter om tjenesten så langt, som ble brukt aktivt i videre utvikling av chatten. Det har også i januar blitt gjennomført en internevaluering av chatten fra juni-desember 2020.

Gjennomføringen av prosjektet har vært god, og frivillige som har blitt rekruttert underveis har bidratt stort til hvordan chatten har blitt formet.

Vi brukte lengre tid enn forventet på å nå ut til målgruppen, noe som også har ført til noe lavere tall på antall mennesker som har fått bruk for tjenesten hittil. Likevel har vi sett en stor økning hver måned, noe som gjør at vi vil nå ut til stadig flere hver måned fremover i 2021. Vi valgte bevisst å ikke markedsføre chatten så mye helt i starten, nettopp for at chatvertene skulle bli trygge på sin rolle og vi ikke skulle bli rent ned av henvendelser. Deretter økte vi gradvis, slik at henvendelsene skulle passe med kapasitet på vakt. Dette ser vi som en verdifull erfaring, og mye av grunnen til at våre chatverter er så trygge som de er i dag.

Vi sitter i januar 2021 med en frivilligbase på ca. 50 frivillige, og tre dager åpen chat hver uke. Blant de frivillige er nå flere dyktige og erfarne vakthavende, som rapporterer til prosjektkoordinator etter hver vakt. Dette gjør at vi holder oversikt over antallet henvendelser vi får inn, samt tematikk brukere ønsker å snakke om.

Vi ser at chatten har hatt stor betydning for brukerne i en tid der mange trenger noen å snakke med. I løpet av høsten 2020 da landet gikk mot en ny sosial nedstenging begynte vi å avholde chatvaktene hjemmefra digitalt da denne muligheten lå innebygget i systemet rundt chatten fra start. Vi hadde tiden i forveien forberedt oss på en mulig ny lock-down, og dette taklet vi veldig bra. Chatten holdt åpen som vanlig, og siden overgangen oktober-november har alle chatvaktene blitt gjennomført digitalt. Digitale vakter har gjort det mulig å rekruttere frivilligressurser fra hele landet, noe vi ser som en stor styrke og en særegenhet ved vår tjeneste.


Søknadssammendrag

I løpet av noen korte dager i mars 2020 ble alle landets psykologtjenester stengt ned utenom behandlingsløp i offentlig helsevesens spesialisthelsetjeneste. Etter kort tid begynte meldingene å komme inn om at flere av det offentliges behandlingsløp i spesialisthelsetjenesten også ble lagt ned midlertidig grunnet smitte av koronaviruset. Mental Helse Ungdom kjenner til at for flere av de som mistet sitt døgn- og akuttilbud tok det over to uker før de fikk tilbud om samtaler over telefon eller video. Det er en alvorlig bakgrunn for dette tiltaket, og Mental Helse Ungdom frykter lange køer fremover i et psykisk helsevern som tidligere dessverre ikke er kjent for korte ventelister for å få psykisk helsehjelp.

Verktøyet som benyttes er fra eDialog24, en aktør som er godt kjent i frivillig sektor for å levere tjenester som sektoren rent økonomisk har mulighet for å benytte, og tjenester som er gode for brukerne.

Chattjenesten i Mental Helse Ungdom vil ha ungdom og unge voksne i alderen 18-35 år som primærmålgruppe. Sekundært vil vi gi støtte og trygge samtaler med resten av populasjonen i Norge.

Årsaken til denne målgruppen er at vi ser det er et gap mellom øvrige landsdekkende chat-tilbud og hva denne gruppen av ungdom og unge voksne tilbys.

Prosjektet vil utvikle opplæringsmanualer for frivillige som kan tilbys både gjennom fysisk oppmøte og gjennom digitale verktøy, og rekruttere frivillige og gjennomføre opplæring for disse.

Tjenesten kan også, om isolasjonen skulle fortsette, drives sikkert ved hjelp av digitale verktøy. Dette åpner også opp for at vi kan opprette ulike vaktlag flere steder i landet. Mental Helse Ungdom vil tilrettelegge for reell brukermedvirkning, slik at rammene for tjenesten blir evaluert ut fra brukernes perspektiv. I prosjektets faggruppe har vi sikret både kunnskap om prosjektdrift, juridisk kompetanse, psykologisk kompetanse og brukerkompetanse gjennom gode samarbeid.

Prosjektleder

Adrian W. K. Tollefsen

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Chat for ungdom og unge voksne
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Beløp Bevilget
Kr 200.000
Startdato
08.04.2020