Ci-dokumentar

I samarbeid med

Søknadssammendrag

1. Bakgrunn for prosjektet:
Cochlea implantat (ci) er et digitalt høreteknisk hjelpemiddel, hvor deler av apparatet opereres inn i det indre øret (cochlea). Ci blir tilbudt mange sterkt tunghørte og døve som har ingen eller liten funksjonell nytte av høreapparat.

Å leve med sterkt redusert eller ingen hørselssans gir store konsekvenser for både personen det gjelder og personens omgivelser. Det er derfor ofte høye forventninger knyttet til operasjonen og “det nye livet” etterpå. Som ci-bruker og fagperson (audiopedagog) møter jeg mange ci-brukere.Voksne som får ci og deres nærpersoner, må forholde seg til en radikalt endret livssituasjon. Både deres og min erfaring gjør meg overbevist om at ikke bare ci-brukere, men også omgivelsene trenger lett tilgjengelig informasjon om hva hørsel med ci kan bety. Det som på sikt gjerne viser seg å bli en større utfordring enn å takle sine egne forventninger, er å takle omgivelsenes til dels urealistiske forventninger om at når lyden kobles til, så faller lydbildet på plass, i hvert fall etter litt tid. Virkeligheten er mer komplisert.

En vellykket rehabilitering etter ci-operasjon krever støtte fra omgivelsene. For å kunne yte denne støtten er det nødvendig at omgivelsene forstår hva en slik rehabilitering innebærer og hva det kan bety å leve med ci-lyd. I motsatt fall vil forventningspresset fra omgivelsene lett bli en bremsekloss i ci-brukerens rehabilitering, noe flere ci-brukere forteller om.

2. Prosjektets målsetting:
Objektmål:
– Utvikle en erfaringsbasert film i DVD-format i dokumentardramatisk sjanger, som også egner seg for visning på fjernsyn.


– Utarbeide gode rutiner for distribusjon og markedsføring av filmen.

Effektmål:
– Bedre betingelsene for vellykket rehabilitering etter ci-operasjon gjennom å kontekstualisere rehabiliteringsprosessen.
– Fremme god psykisk helse og livskvalitet hos ci-brukere.
– Etablere så realistiske forventninger som mulig både hos ci-brukeren og dennes omgivelser.

3. Prosjektets målgruppe
Målgruppen er primært voksne ci-brukere, deres familie, venner, arbeids-/studieplass, helsepersonell, hørselsfagfelt og øvrige omgivelser som ci-brukeren er i direkte kontakt med. Sekundære målgrupper er utdanningsinstitusjoner for ulike pedagoger, psykologer, helsepersonell og audiografer, tolketjenesten som i økende grad må forholde seg til brukere med et annerledes tolkebehov enn tidligere, samt interesse-organisasjoner og politiske miljøer.

4. Beskrivelse av gjennomføring
Prosjektorganiseringen er bredt sammensatt og består av ulike fagpersoner fra Statped, sykehus som foretar ci-operasjoner, brukere, nærpersoner og filmprodusent. Disse aktørene er sentrale ifm utforming og distribusjon av dokumentaren. I tillegg vil filmprodusent, som har mye erfaring med tv-produksjon, benytte sitt nettverk for å vise filmen på riksdekkende tv. Dette vil bidra til en ekstra markedsføring av prosjektet.

5. Prosjektes betydning
I arbeidet med søknaden har prosjektideen blitt bredt presentert.Tilbakemeldingene har vært entydige på at en slik dokumentar vil engasjere og ha stor betydning både for brukere, nærpersoner, fagpersoner. Filmen vil også ha samfunnsmessig betydning ved å skape økt aksept og forståelse for tematikken.

6. Framdriftsplan
2012 Planlegging og samarbeid med produsent
Januar/ juni
Informere om prosjektet til aktuelle fagpersoner, brukere og nærpersoner.
Underskrive avtale med produsent.
Idémyldring med brukergruppe og produsent.
Manusarbeid
Referansegruppa kvalitetssikrer manus
Avtale med ci-kandidater som skal filmes
Kontakt med TV-selskap
Filmforberedelser/oppstart

August /desember
Filming/opptak
Utvikle ekstramaterialet på DVD

2013 Filming og ferdigstillelse av dokumentaren
Januar/juni
Filming/opptak
August/ desember
Ferdigstillelse av film.
Skriftlig informasjon til DVD

2014 Markedsføring og distribusjon
Januar/mai
Opptrykk DVD.
Publisering av film på TV.
Markedsføring/distribusjon av DVD.
Nettinformasjon
Fagsamling
Inkorporering av DVD-en i senterets, Statped og helsevesenet sitt tjenestetilbud.
Evaluering og sluttrapport.

Sluttrapport

Sluttrapport/artikler (pdf)

HR CI-dokumentar 2011-3-331 Sluttrapport Endelig versjon.pdf

Prosjektleder/forsker

Elisabeth Mikkelsen

Detaljer
Program
Rehabilitering (2011)
Prosjektnavn
Ci-dokumentar
Organisasjon
HLF Hørselshemmedes Landsforbund
Org.ledd
Nedre Gausen kompetansesenter
Beløp Bevilget
2012: kr 500 000, 2013: kr 480 000, 2014: kr 280 000
Startdato
02.01.2012
Sluttdato
31.03.2015
Status
Avsluttet